55/16 - 19.09.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/6961/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 55/2016 konané dne 19.09.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/55/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 55/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 54/2016
 3. Žádost o navýšení počtu úvazků pro Městskou knihovnu Velká Bíteš
 4. Oznámení ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o volném dnu
 5. Oznámení ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o použití provozních prostředků
 6. Cenová nabídka na projekční činnost na akci „Speciální škola – Velká Bíteš“ – stavební úpravy a přístavba
 7. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o dotaci z rozpočtu města
 8. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bíteš
 9. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o dotaci z rozpočtu města
 10. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, Návrší 249, Velká Bíteš
 11. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 12. Souhlas s užíváním části pozemku ke zpřístupnění RD
 13. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, Tyršova 239, Velká Bíteš
 14. Zadání Územního plánu Velká Bíteš
 15. Doplnění přílohy Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš
 16. Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul. Jihlavská, Velká Bíteš
 17. Vyjádření ředitele ICKK k události ze dne 07.09.2016
 18. Sepsání kroniky města za roky 2015, 2016
 19. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“
 20. Zateplení soklu východní strany ZŠ Tišnovská Velká Bíteš
 21. Soutěž „Územní plán Velká Bíteš“
 22. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 19.09.2016

 

2/55/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 54/2016 ze dne 05.09.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 19.09.2016

 

3/55/16/RM – stanoví celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v organizační složce Městská knihovna Velká Bíteš s účinností  od 01.11.2016 na 2 zaměstnance.

odpovědnost: starosta

termín: 01.11.2016

 

4/55/16/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o vyhlášení dne 18.11.2016 za volný den.

odpovědnost: ředitelka ZŠ

termín: 18.11.2016

 

5/55/16/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace o plánovaném použití provozních prostředků na úhradu vzdělávání pedagogických pracovníků.

odpovědnost: ředitelka ZŠ

termín: průběžně

 

6/55/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Ateliér PEGAS – Ing. Petr Vinklárek, Sladské 2335, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 42 08 57 64 na projekční činnost k akci „Speciální škola – Velká Bíteš“ stavební úpravy a přístavba za nabídkovou cenu 224.000,- Kč bez DPH a současně rozhoduje práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kertberová

termín: 30.11.2016

 

7/55/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016  na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6442/16 ve výši 300.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 26.09.2016

 

8/55/16/RM rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš za období od 01. 01. 2016 do 30. 09. 2016 v průběhu měsíce října a listopadu 2016 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2016

 

9/55/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016  na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 6843/16 ve výši 250.000  Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 26.09.2016

 

10/55/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.11.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

 

11/55/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 13, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.11.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

12/55/16/RM souhlasí s užíváním části pozemku p.č. 1352/1 zahrada o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš jako přístupové cesty k rodinnému domu č.p. 485.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

13/55/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu bytu č. 7, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

 

14/55/16/RM bere na vědomí návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš a doporučuje ZM jeho schválení s úpravami, které případně vyplynou z projednání připomínek a požadavků fyzických a právnických osob, požadavků dotčených orgánů a podnětů sousedních obcí, uplatněných k návrhu zadání, v Komisi pro územní plán a regionální rozvoj RM Velká Bíteš a dále s úpravami, které případně vyplynou z vyhodnocení uplatněných připomínek, požadavků a podnětů pořizovatelem a to včetně vyhodnocení dodatečně doložené žádosti.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 26.09.2016

 

15/55/16/RM schvaluje doplnění přílohy Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš, tj. Ceníku o položku Rodinná registrace 120 Kč.

odpovědnost: vedoucí knihovny

termín: 01.10.2016

 

16/55/16/RM schvaluje rozhodnutí osadit inteligentní dynamický zpomalovací semafor na ul. Jihlavská, Velká Bíteš, dle projektu společnosti DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky; IČ 27720713 se stanovenými omezujícími podmínkami dotčených orgánů, zejména pak Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, územního odboru vnějších služeb, dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou, pod č. j. KRPJ-40395/ČJ-2014-161406 ze dne 09.04.2014 a pod č. j. KRPJ-40395-3/ČJ-2014-161406 ze dne 29.08.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.12.2016

 

17/55/16/RM bere na vědomí vyjádření ředitele ICKK k dotazu starosty k události ze dne 07.09.2016 doručené pod č.j. MÚVB/6942/16.

 

18/55/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky města za roky 2015, 2016.*

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Andrea Dašková

termín: 30.09.2016

19/55/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 92.177 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 30.09.2016

 

20/55/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov, IČ: 293 74 324 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zateplení východního soklu ZŠ Tišnovská 115 v ulici Za Školou ve Velké Bíteši“ za cenu 253.704 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 03.10.2016

 

21/55/16/RM – rozhoduje odmítnout všechny cenové nabídky předložené na veřejnou zakázku „Územní plán Velká Bíteš“ z důvodu nenaplnění očekávaných předpokladů zadavatele a veřejnou zakázku zrušit.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 03.10.2016

 

22/55/16/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí informace o postupu příprav výstavby technické a dopravní infrastruktury a schválit rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2