54/16 - 05.09.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/6637/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 54/2016 konané dne 05.09.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/54/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 54/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 53/2016
 3. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Jihlavská - semafor
 4. Úplatné nabytí id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 5. Žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Záměr změny nájemního vztahu
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p.č. 586, 615/1 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Pacht pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Březské
 9. Záměr prodeje části pozemku p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 10. Směna pozemku p.č. 2539/119 a části pozemku p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Platové výměry ředitelů škol
 12. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas se změnou účelovosti provozního příspěvku
 13. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 14. Záměr prodeje bytové jednotky č. 278/14
 15. Rozpočtové opatření č. 7/2016
 16. Rozpočtové opatření č. 8/2016
 17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
 18. Oprava střechy kulturního domu v Bezděkově
 19. Program ZM č. 13/2016
 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Velká Bíteš, ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace“
 21. Úpravy okolí MŠ v ulici Lánice ve Velké Bíteši
 22. Volba osadního výboru Ludvíkov
 23. Úplatné nabytí id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
 25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Budova na Masarykově náměstí č. p. 86, Velká Bíteš“
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 05.09.2016

 

2/54/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 53/2016 ze dne 29.08.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 05.09.2016

 

3/54/16/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 4529/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „VBT, Jihlavská, příp. NNk, TS, p.č. 3005/17“ za jednorázovou úhradu ve výši 3.200,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2016

 

4/54/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

5/54/16/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

6/54/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní vztahu uzavřeného dne 01.04.2016 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem nebytového prostoru č. 104 v budově č.p. 7 obč. vyb. na p.č. 155/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš tak, že novým nájemcem bude spol. Obuv Iva s.r.o., IČ: 048 00 711, se sídlem Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2016

 

7/54/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Velká Bíteš jako budoucím povinným ze služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 140 00 Praha 3, Žižkov jako budoucím oprávněným ze služebnosti za účelem překládky stávajících sdělovacích kabelů na částech pozemků p.č. 586 ostatní plocha a p.č. 615/1 ostatní plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

8/54/16/RM rozhoduje propachtovat

- id. 83/519 pozemků p.č. 597/6 orná půda o výměře 4424 m2 a p.č. 597/2 orná půda o výměře 4636 m2 v k.ú. a obci Křoví Lesnímu družstvu svazu obcí s.r.o., IČ: 60733322, se sídlem Březské 46, 595 01

- id. 83/519 pozemku p.č. 880 trvalý travní porost o výměře 5560 m2 v k.ú. a obci Březské spol. NIVA, a.s., IČ: 60733322, se sídlem Vlkov 121, 594 53 Osová Bítýška

za pachtovné ve výši 1300,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

9/54/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 249/5 zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2016

 

10/54/16/RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 30/12/16/ZM ze dne 13.06.2016 a nahradit ho novým usnesením:

ZM rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 731 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.694.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš před podpisem směnné smlouvy. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

11/54/16/RM schvaluje na základě nařízení vlády č. 273/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016 předložené platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Velká Bíteš.

odpovědnost: rada města

termín: 05.09.2016

 

12/54/16/RM doporučuje ZM přesunout částku ve výši Kč 44 390,- z účelově určeného příspěvku v rozpočtu na rok 2016 pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizaci, na opravu omítek do částky příspěvku na provoz pro tuto organizaci a pro tento rok.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 26.09.2016

 

13/54/16/RM rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akce:

-     „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/3791 a Lánice v úseku od st. Silnice I/37 po ul. Kostelní“ – projektová dokumentace ve výši 78.000,- Kč

-     „Velká Bíteš – novostavba kanalizace Košíkov“ – projektová dokumentace ve výši 195.000,- Kč

-     „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“ – projektová dokumentace ve výši 90.000,- Kč

v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.09.2016

 

14/54/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést:

- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278 objekt k bydlení na p.č. 800,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6340/71470

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2016

 

15/54/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 7/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.09.2016

 

16/54/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 8/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 26.09.2016

 

17/54/16/RM – ruší usnesení č. 4/48/16/RM ze dne 13.06.2016 a rozhoduje na základě Právního výkladu k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ze dne 01.07.2016 doporučit Zastupitelstvu města Velká Bíteš vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 26.09.2016

 

18/54/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou  nabídku  pana  Zdeňka Lorence, Návrší 187, Velká Bíteš, IČO: 60670843, na provedení opravy střechy kulturního domu v Bezděkově, č.p.35, na pozemku parc.č.st.36/1, obec Velká Bíteš, k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, za cenu 282.874,00 Kč včetně DPH s tím, že oprava bude financována z rozpočtu osadního výboru Bezděkov (tzn. o částku navýšení rozpočtu v roce realizace opravy bude snížen rozpočet v následujícím roce).

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 01.10.2016

 

19/54/16/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2016 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 26.09.2016 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Námitky člena Zastupitelstva města Velká Bíteš k zápisu ze zasedání ZM dne 13.06.2016
 3. Schválení programu zasedání
 4. Zrušení termínu konání říjnového zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
 5. Volba osadního výboru Ludvíkov
 6. Rozpočtová opatření č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 8/2016 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2016
 9. Žádost o dotaci z rozpočtu města
 10. Zajištění financování Územního plánu města Velká Bíteš
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru
 13. Schválení zadání Územního plánu Velká Bíteš
 14. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 15. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Bezplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí id. 2/40 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, 5432 a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 20. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4676 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2180/6 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí id. 4/22 pozemku p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/12 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 26. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 27. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 28. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 29. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/121 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 30. Revokace směny pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš
 32. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš
 33. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš
 34. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
 35. Diskuze
 36. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 26.09.2016

20/54/16/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace“, kterým se navyšuje cena díla o 345.687 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 19.09.2016

 

21/54/16/RM rozhoduje přijmout od firmy PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228, cenovou nabídku ve výši 200 000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na úpravu prostoru v okolí objektu MŠ v ulici Lánice ve Velké Bíteši v rozsahu cenové nabídky ze dne 03.08.2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.09.2016

 

22/54/16/RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 10/2/14/ZM ze dne 08.12.2014 tak, že osadní výbor Ludvíkov bude pětičlenný. Současně doporučuje ZM zvolit předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Libora Žáka a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana, Ing. Petra Dobšoviče, Bc. Ilonu Kalovou a Hanu Miklicovou.*

odpovědnost: starosta

termín: 26.09.2016

23/54/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,

- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

24/54/16/RM – rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků týkající se pozemků p.č. 313/2 lesní pozemek, p.č. 374/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše, p.č. 2884/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.10.2016

 

usnesení 25/54/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno; IČ:28273231 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Budova na Masarykově náměstí č. p. 86, Velká Bíteš“ – stavebně konstrukční řešení, kterým se prodlužuje termín plnění díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 3