53/16 - 29.08.2016

 

Č.j. MÚVB/6334/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 53/2016 konané dne 29.08.2016 v kanceláři starosty

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/53/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 53/2016 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 52/2016
  3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
  4. Statické zajištění stěny Na Valech ve Velké Bíteši
  5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“
  6. Pronájem částí pozemků p.č. 2729/1 a p.č. 2729/9 v k.ú. Velká Bíteš
  7. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.08.2016

 

2/53/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 52/2016 ze dne 15.08.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 29.08.2016

 

3/53/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se prodlužuje termín uvedení do předčasného užívání ul. Pod Hradbami včetně části okružní křižovatky a místních komunikací do 30.09.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 16.09.2016

 

4/53/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČ: 262 40 980 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na realizaci stavby „Statické zajištění stěny Na Valech ve Velké Bíteši“ za cenu 252.467 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 16.09.2016

 

5/53/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Technickými službami Velká Bíteš, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“ do 30.09.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 31.08.2016

6/53/16/RM rozhoduje pronajmout pozemek p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 22226 m2 a pozemek p.č. 2729/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4875 m2 Technickým službám Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš na dobu od 01.09.2016 do 31.08.2017 za nájemné ve výši 10.000,- Kč/měs. s možností přenechat pozemky do užívání třetím subjektům.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.08.2016

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 1