52/16 - 23.08.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/6037/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 52/2016 konané dne 15.08.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/52/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 52/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 51/2016
 3. Prominutí příslušenství nájemci bytu
 4. Žádost o souhlas města Velká Bíteš se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím podnikání (souhlas s podnájmem)
 5. Ukončení nájmu v nebyt. prostoru č. 107 v domě č.p.85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši
 6. Žádost o souhlas s užitím znaku města
 7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Tyršova 239, Velká Bíteš
 8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, Tyršova 239, Velká Bíteš
 9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 201, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11, Návrší 250, Velká Bíteš
 11. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s vyřazením majetku
 12. Společný postup zadavatelů na soutěž „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“
 13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
 14. Smlouva o daňovém poradenství
 15. Oznámení ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o přesouvání třídy
 16. Obchodní centrum Velká Bíteš – ul. Za Loukama
 17. JZ obchvat Velká Bíteš, mapový podklad
 18. Revitalizace polikliniky ve  Velké Bíteši
 19. Petice občanů části města Ludvíkov
 20. Nájemní smlouva k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 21. Revitalizace sídliště - ulice Družstevní a U Stadionu ve Velké Bíteši
 22. Nájemní smlouva k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 23. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a části silnice II/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/1 a p.č. 2538/11 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Žádost o ukončení nájmu bytu č. 14, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 26. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky
 27. Záměr směny pozemků v k.ú. Velká Bíteš
 28. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
 29. Záměr směny pozemků v k.ú. Velká Bíteš
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 15.08.2016

2/52/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 51/2016 ze dne 25.07.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 15.08.2016

3/52/16/RM – rozhoduje prominout nájemci bytu příslušenství dluhu na nájemném.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2016

4/52/16/RM – rozhoduje udělit České spořitelně, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 souhlas se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím podnikání (souhlas s podnájmem), který se vztahuje k nebytovému prostoru číslo 101 v budově na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7 nebo k jakékoliv jeho části a k podnájemci, kterým je dceřiná společnost České spořitelny, a.s., ČS do domu, a.s., se sídlem Praha 4, Poláčkova 1976/2, jen za podmínky, že se tento nájemce bude podílet na přemístění označení (loga) banky, a to uhrazením nákladů za toto přemístění ve výši min. jedné poloviny.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2016

5/52/16/RM – rozhoduje

a) uzavřít s panem Michalem Krůzou, IČ: 75611945, U Stadionu 573, 595 01 Velká Bíteš, předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 107 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš

b) zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru číslo 107 o celkové výměře 36,30 m2, na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš

c) odkoupit mříže na oknech a dveřích nebytového prostoru číslo 107 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš za cenu 6.000,00 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.10.2016

 

6/52/16/RM – rozhoduje souhlasit s užitím znaku města Velká Bíteš Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina za účelem vytvoření karet požárních stanic profesionálních jednotek HZS Kraje Vysočina za podmínek uvedených v žádosti č.j. MÚVB/5736/16.

odpovědnost: starosta

termín: 31.08.2016

7/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.10.2016

8/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

9/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 201 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.10.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

 

10/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Návrší 250, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.10.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

11/52/16/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/5915/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.09.2016

12/52/16/RM  – rozhoduje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů Města Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 30.08.2016

13/52/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Kpt. Jaroše, Lípová – Strojní – vodovod a kanalizace – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3027 vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.09.2016

14/52/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o poskytnutí služeb daňového poradce s Ing. Lubošem Fajmonem a dále rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí daňového poradenství s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r. o., Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČ: 64510727 dle předložené nabídky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.08.2016

15/52/16/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace  o přesouvání jedné třídy ZŠ speciální ve školním roce 2016/2017 do prostor Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: průběžně

 

16/52/16/RM rozhoduje vyzvat OC HRADBY, s.r.o. se sídlem K Terminálu 695/9, 619 00 Brno k doplnění předložené dokumentace „OC Velká Bíteš, ulice Za Loukama“ o následující dokumenty:

-       podrobné posouzení vlivu bezprostředně sousedícího nevyhovujícího mostu na krajské silnici II/602 na průtok Q100 potokem Bítýška a dopad tohoto posouzení na okolí plánované stavby

-       posouzení všech možných rizik spojených s budoucím nižším průtokem vod v důsledku zkapacitnění koryta

-       návrhy nezbytných opatření, vyplývajících z obou výše uvedených posouzení

Zastupitelstvem města bude možné projednání projektové dokumentace stavby „OC Velká Bíteš, ulice Za Loukama“ až po doplnění výše uvedeného.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 22.08.2016

 

17/52/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy KVADRANT s.r.o. Brno, IČ 46904468, cenovou nabídku ve výši 198.375,- Kč bez DPH za vytvoření mapových podkladů pro projekční práce I/37 Velká Bíteš obchvat JZ  v rozsahu cenové nabídky ze dne 25.07.2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2016

 

18/52/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy AS Project CZ s.r.o., Pelhřimov, IČ: 260 95 254 cenovou nabídku ve výši 58.650,- Kč bez DPH za studii revitalizace objektu a okolí polikliniky ve Velké Bíteši v rozsahu této cenové nabídky ze dne 10.08.2016 a uzavřít s ní smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.09.2016

19/52/16/RM - bere na vědomí petici občanů části města Ludvíkov podanou dne 09.08.2016 pod č.j. MÚVB/5871/16 a  přijímá k ní následující stanovisko:

-       předmět  petice byl projednán vedením města s občany v části města Ludvíkov na schůzi dne 11.08.2016,

-       město není kompetentní zakazovat ubytovací služby,

-       vedení města požádá odbor životního prostředí, stavební úřad, KHS, HZS, cizineckou policii a živnostenský úřad o prověření stávajícího ubytování v rodinných domech č.p. 1 a č.p. 8 v Ludvíkově

-       dosavadní předseda osadního výboru sám z funkce odstoupil.

odpovědnost: starosta

termín: 09.09.2016

20/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.12.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

 

21/52/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228, cenovou nabídku ve výši 185 000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na revitalizaci sídliště – ulice U Stadionu a Družstevní ve Velké Bíteši v rozsahu cenové nabídky ze dne 03.08.2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.09.2016

22/52/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká Bíteš, a to ke dni 31.08.2016.

Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

 

23/52/16/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

24/52/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 485 m2 a část pozemku p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře cca 275 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

25/52/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 14 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to ke dni 31.08.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

 

26/52/16/RM doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2016 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Mateřskou školu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizaci dle její žádosti.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.09.2016

 

27/52/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené p.č. 2539/164 orná půda o výměře 919 m2 a částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené p.č. 2539/165 orná půda o výměře 847 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

28/52/16/RM rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Antonínem Vondruškou, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 75669617, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 25.166 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.08.2016

 

29/52/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny

- části pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „a“ o výměře 519 m2,

- části pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „b“ o výměře 287 m2,

- části pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „c“ o výměře 16 m2,

- části pozemků p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „d“ o výměře 1023 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 26.09.2016

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 3