51/16 - 27.07.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/5490/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 51/2016 konané dne 25.07.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/51/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 51/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 50/2016
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2016
 4. Stížnost na letní zábavu konanou dne 08.07.2016
 5. Vyúčtování kulturní akce „BÍTEŠKÁ POUŤ 2016“
 6. Zateplení zimního stadionu Velká Bíteš
 7. Žádost Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou o dotaci
 8. Smlouva o vzájemných právech a povinnostech ke stavbě vodního díla
 9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.2008
 10. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul. Jihlavská, Velká Bíteš
 12. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akci „H.Zhoř, rozš. NNk, Kopečný, pč. 6021“
 13. Úplatné nabytí id. 2/40 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš
 15. Záměr pronájmu nebytových prostor
 16. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2005 – pronájem lesní půdy
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. „Pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav  a výměn zařizovacích předmětů v bytech a nebytových prostorech, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví města Velká Bíteš“ změna číslo 1
 19. Nájemní smlouva k bytu č. 2, Návrší 259, Velká Bíteš
 20. Žádost o ukončení nájmu bytu č. 1, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 21. Nájemní smlouva k bytu č. 1 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš
 22. Nájemní smlouva k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 23. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Sadová 579, Velká Bíteš
 24. Smlouva na realizaci webového řešení městské knihovny
 25. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2005 – pronájem hájenky Březské  č.p. 579
 26. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 27. Schválení odměny ředitelům škol zřízených městem Velká Bíteš
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.07.2016

2/51/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 50/2016 ze dne 11.07.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 11.07.2016

3/51/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 6/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.07.2016

4/51/16/RM – bere na vědomí stížnost občanů na letní zábavu konanou dne 08.07.2016 v přírodním amfiteátru u kulturního domu a pověřuje jejím vyřízením p. starostu.

odpovědnost: starosta

termín: 31.08.2016

5/51/16/RM – bere na vědomí vyúčtování kulturní akce „BÍTEŠKÁ POUŤ 2016“ předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 25.07.2016

 

6/51/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Rössler – Stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov DIČ: CZ293 74 324 na realizaci stavby „Zateplení zimního stadionu Velká Bíteš“ za cenu 255.091 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 08.08.2016

7/51/16/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 5034/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.08.2016

 

8/51/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o vzájemných právech a povinnostech ke stavbě vodního díla mezi městem Velká Bíteš jako vlastníkem pozemků p.č. 1196/11, p.č. 2538/31, p.č. 2538/10, 2538/32 v k.ú. a obci Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 433 83 513, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou jako investorem stavby „Prodloužení vodovodního řadu Velká Bíteš, Pod Babincem, SO 01 Prodloužení vodovodu“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

9/51/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvě uzavřené dne 10.11.2008 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083, Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem pozemků

- p.č. 47/1 trvalý travní porost o výměře 12199 m2,

- p.č. 62 orná půda o výměře 2714 m2

- p.č. 63 orná půda o výměře 2349 m2

- p.č. 66 orná půda o výměře 2409 m2

- p.č. 67 orná půda o výměře 3522 m2

- část p.č. 84/1 orná půda o výměře 14605 m2

vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš. Uzavřením dodatku č. 1 dojde k úpravě výše nájemného na 3500,- Kč/ha/rok a úpravě možnosti přenechání pozemků do podnájmu třetí osobě jen na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Pokud se pronajímatel k žádosti o souhlas s podnájmem pozemků nevyjádří ve lhůtě do jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2016

 

10/51/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.09.2016

11/51/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy DOSIP Servis s.r.o. Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČ: 27720713 na instalaci dynamického zpomalovacího semaforu za nabídkovou cenu 243.700 Kč bez DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

12/51/16/RM  – rozhoduje nesouhlasit s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení a s realizací stavby: „H.Zhoř, rozš. NNk, Kopečný, pč. 6021“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 19.08.2016

13/51/16/RM –  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/40 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

14/51/16/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2189-130/2015 a nově označené:

- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,

- p.č. 3005/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 583 m2,

- p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2,

- p.č. 3005/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2,

- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,

- p.č. 3005/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 359 m2,

- p.č. 3005/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 404 m2,

- p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 306 m2,

- p.č. 3005/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2,

- p.č. 3005/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2.

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

15/51/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně příslušenství.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.08.2016

 

16/51/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 nájemní smlouvy uzavřené dne 06.09.2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2011 a dodatku č. 2 ze dne 12.10.2012, jehož předmětem je dohoda smluvních stran spočívající ve stanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy pro období 01.01.2016-31.12.2016 tak, že celková výše nájemného činí 25 % z tržeb za prodej dřeva z pronajatých pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

17/51/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

18/51/16/RM – v návaznosti na nové nařízení vlády 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, rozhoduje schválit předloženou změnu číslo 1 Pravidel pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměnu zařizovacích předmětů v bytech a nebytových prostorech, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví  města Velká Bíteš. Předmětná změna číslo 1 mění a doplňuje stávající Pravidla následovně:

-           V odstavci 1. Článku II. se původní text ruší a nahrazuje takto:

1.   Provádění běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor se řídí dle nařízení vlády č.308/2015 Sb., není-li uvedeno jinak. V případě nejednoznačného určení předmětu drobné opravy (např. v případě výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavcích pod písmenem g) a h), § 4 nařízení vlády č.308/2015 Sb.,) rozhoduje o tom, kdo uhradí takovou drobnou opravu, pronajímatel.

-           Článek VIII. se vypouští,

-           Článek IX. se mění na Článek VIII. a odstavce 5. a 6. tohoto článku se nahrazují novým textem takto:

5. Změna číslo 1 Pravidel byla schválena Radou města Velká Bíteš dne ……., usnesení č…………

6. Změna číslo 1 Pravidel nabývá účinnosti dnem 01.09.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 01.09.2016

19/51/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu neurčitou, a to od 01.09.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.

Současně rada města rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš k 31.08.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

 

20/51/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 1, U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to ke dni 31.07.2016 a za podmínek, že byt bude připravený k předání, tj. vyklizený a vymalovaný v barvě bílé.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.07.2016

21/51/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.09.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

 

22/51/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2016 do 30.09.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva a s notářským zápisem (dohoda o plnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.09.2016

23/51/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017 a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

24/51/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu na realizaci webových stránek Městské knihovny Velká Bíteš s poskytovatelem služby Ing. Alešem Janouškem, IČ 68062206, Lesní 2119/17, 594 01 Velké Meziříčí.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 30.07.2016

25/51/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p.č. st. 58 v k.ú. a obci Březské, jehož součástí se budova č.p. 46, uzavřené dne 06.09.2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2011 spočívajícího v doplnění smlouvy o následující ustanovení:

„Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém užívání.

Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.

Nájemce se zavazuje, že bude užívat nebytové prostory jen ke smluvenému účelu.

Nájemce bude pečovat o řádnou údržbu pronajatých prostor. Nájemce je povinen hradit náklady na opravy a údržbu v obvyklém rozsahu, včetně výměny opotřebených stavebních prvků, a to maximálně v ceně do 50.000,- Kč za rok.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu velkých oprav, jinak odpovídá za škodu takto vzniklou.“

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

26/51/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5508/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.08.2016

27/51/16/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2016:

 • Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 • Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.*

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Alois Špaček

člen rady města

 

 

 

Počet listů: 3