50/16 - 11.07.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/5144/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 50/2016 konané dne 11.07.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/50/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 50/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 49/2016
 3. Žádost o finanční příspěvek na vydání MHS
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 5. Protokol  o kontrole ČŠI
 6. Nájemní smlouva k bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš
 7. Nájemní smlouva k bytu č. 301, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 8. Nájemní smlouva k bytu č. 5, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 9. Žádost o prominutí nájemného
 10. Zajištění spojů linek Velká Bíteš - Brno
 11. Inspekční zpráva a protokol  o kontrole ČŠI
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 a p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Prodloužení doby trvání nájmu, uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 15. Oprava kanalizace v m.č. Holubí Zhoř
 16. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2180/6 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Pronájem nebytových prostor na novém hřbitově
 18. Nájemní smlouva k bytu*
 19. Dotační tituly Fondu Vysočiny - grantový program Informační a komunikační technologie 2016
 20. Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku – Zabezpečovací a protipožární systém
 21. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě
 22. Dodatek č. 1 smlouvy o uložení věci, č.j. HSJI-208-440E/-2010
 23. Cenová nabídka na zhotovení díla „Nádvoří s prodejnami Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88“
 24. Veřejná zakázka „Zateplení střechy tělocvičny Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
 25. Veřejná zakázka „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“
 26. Veřejná zakázka „Chodník k ZŠ Sadová, Velká Bíteš“
 27. Veřejná zakázka „VELKÁ BÍTEŠ – ul. Lánice – chodník, sjezdy a zpevněné plochy“
 28. Dopravní značení v ulici Růžová ve Velké Bíteši
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.07.2016

2/50/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 49/2016 ze dne 27.06.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 11.07.2016

3/50/16/RM – rozhoduje neposkytnout Moravskému národnímu kongresu finanční příspěvek na vydání MHS – Ročenky MNK 2011 - 2016.

odpovědnost: starosta

termín: 31.07.2016

4/50/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 5/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.07.2016

5/50/16/RM bere na vědomí protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-826/16-J o kontrole Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 11.07.2016

 

6/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017 a za nájemné 54,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.08.2016

7/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 01.08.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS

termín: 31.07.2016

 

8/50/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na adrese Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2016 do 31.07.2017 a za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS

termín: 31.07.2016

9/50/16/RM – rozhoduje z důvodu probíhající rekonstrukce přilehlé ulice prominout společnosti Herba Vitalis, s. r. o., IČ: 253 40 123, se sídlem Maltézské nám. 4, 118 00 Praha 1 nájemné za pozemky parc. č. 1344/1 a 1345 v poměrné výši odpovídající době rekonstrukce v roce 2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS

termín: 31.07.2016

 

10/50/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících pro r. 2016 přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 31.07.2016

11/50/16/RM bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-152/16-J o inspekční činnosti  a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-153/16-J o kontrole v Základní umělecké škole,  Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 11.07.2016

12/50/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 7478 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 931 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.08.2016

13/50/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/63,

b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/63,

c) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/60,

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.08.2016

14/50/16/RM –  rozhoduje prodloužit dobu nájmu o jeden rok a uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 30.06.2017 za nájemné 42,00 Kč/m2/měsíc.

Rada města doporučuje ZM uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:

UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.08.2016

 

15/50/16/RMrozhoduje provést opravu stávající kanalizace podél obecních budov  – obchodu (č.p. 56) a kulturního domu (č.p. 9) včetně jejího napojení do stávající kanalizace na druhé straně silnice v  m.č. Holubí Zhoř a pověřuje odbor majetkový zajištěním akce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 20.08.2016

16/50/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2180/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2180/63 ovocný sad o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.08.2016

17/50/16/RM a) bere na vědomí, že nájemcem části nebytových prostor označených č. 01 v budově č.p. 563 obč. vyb. na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš je spol. PIETAS-VYSIBLA s.r.o., IČ: 27679811, Soukenická 129/3, 674 01 Třebíč, a to na základě Kupní smlouvy o prodeji závodu (podniku) s paní Pavlou Ráčkovou, IČ: 18795676, Nová čtvrť 293, 595 01 Velká Bíteš ze dne 01.04.2016 a jejího uložení ve sbírce listin obchodního rejstříku,

a současně

b) rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu ze dne 28.08.2001 ve znění jejího dodatku č. ze dne 27.03.2009 a po uplynutí tříměsíční výpovědní doby zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v v budově č.p. 563 obč. vyb. na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 01 o výměře 52,50 m2 včetně jeho součástí a příslušenství.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2016

 

18/50/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 30.06.2017 za nájemné 42,00 Kč/m2/měsíc, s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu), za podmínky, že uhradí svůj dluh vůči městu Velká Bíteš do 22.07.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.07.2016

 

19/50/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace: FV01577.0112 a FV01577.0109 z Fondu Vysočiny.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.07.2016

20/50/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na ochranu obecního majetku ZZ01630.0018.

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.07.2016

21/50/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o umístění veřejné komunikační sítě na pozemcích města na ulici Lánice ve Velké Bíteši, za účelem zkvalitnění služeb internetu v objektech města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 15.07.2016

 

22/50/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o uložení věci, č.j. HSJI-208-440E/-2010 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

odpovědnost: starosta

termín: 15.07.2016

23/50/16/RM bere na vědomí sdělení jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o průběhu výběrového řízení a o výběru firmy ATIKA – LYSÝ, s.r.o. k zhotovení díla „Nádvoří s prodejnami Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88“.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 15.07.2016

 

24/50/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče KROS – stav, a.s., Körnerova 455/7, 602 00 Brno, IČ : 262 27 657 na realizaci stavby „Zateplení střechy tělocvičny Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ za cenu 989.716,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 25.07.2016

25/50/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940 na realizaci stavby „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“ za cenu 299.211,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 25.07.2016

26/50/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940 na realizaci stavby „Chodník k ZŠ Sadová, Velká Bíteš“ za cenu 243.613,00 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 25.07.2016

 

27/50/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 72221043 na realizaci akce „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpevněné plochy“ za cenu 650.781,90 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.07.2016

28/50/16/RM pověřuje odbor majetkový dořešením definitivní podoby dopravního značení v ulici Růžová ve Velké Bíteši s Krajem Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 02.09.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 2