49/16 - 27.06.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/4888/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 49/2016 konané dne 27.06.2016 v zasedací síni radnice

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/49/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 49/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 48/2016
 3. Oznámení MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o úplatě za červenec a srpen
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 6. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Bezděkov
 7. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4676 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Záměr pronájmu pozemků p.č. 874/2, 875/2 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Pronájem pozemku p.č. 2847 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Pronájem části p.č. 2865 v k.ú. Velká Bíteš – modernizace D1 úsek 22
 12. Žádost Občanské poradny Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace
 13. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s vyřazením majetku
 14. Zajištění společného zadávacího řízení na realizaci 1. etapy inženýrských sítí na Babinci ve Velké Bíteši
 15. Udržovací práce sportovního areálu u ZŠ Sadová, Velká Bíteš – podprogram A
 16. Cenová nabídka na výměnu svítidel a doplnění VO ve Velké Bíteši, místní část Jáchymov a Březka
 17. Žádost o pomoc s vystěhováním podnájemnice
 18. Únikové schodiště v Mateřské škole U Stadionu ve Velké Bíteši
 19. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akci „Skladová hala, parc.č. 4180/2 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Záměr prodeje pozemků na Babinci
 21. Prodloužení doby trvání nájmu, uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 22. Oprava střechy KD v místní části Březka
 23. Pojistná smlouva č. 2730314565 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 6
 24. Darovací smlouvy s Krajem Vysočina
 25. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul. Jihlavská, Velká Bíteš“.
 26. Smlouva o poskytnutí dotace na „Autobusové zastávky na silnici I/37 Lánice, Velká Bíteš“.
 27. Stavební úpravy prostor Městské knihovny
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.06.2016

 

2/49/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 48/2016 ze dne 13.06.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 27.06.2016

 

3/49/16/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o osvobození od úplaty za vzdělávání po dobu měsíce července a srpna 2016.

 

4/49/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4718/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 15.07.2016

 

5/49/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky“ ve výši Kč 1.548.210,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.07.2016

 

6/49/16/RM – rozhoduje

a) neuzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 418/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „Bezděkov, VBT, rozš. NNk, Vondrák, p.č. 3/4“ za navrhovanou jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč,

b) uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 418/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „Bezděkov, VBT, rozš. NNk, Vondrák, p.č. 3/4“ za jednorázovou úhradu ve výši 16.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.07.2016

 

7/49/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4676 orná půda o výměře cca 851 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.08.2016

 

8/49/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemků p.č. 874/2 zahrada o výměře 441 m2 a p.č. 875/2 zahrada o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.07.2016

 

9/49/16/RM doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/2068/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 1774/1 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.08.2016

 

10/49/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.07.2016

11/49/16/RM rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu potřebnou pro realizaci stavby SO 22-175 v km 163,7 dočasného sjezdu pro IZS v rámci modernizace dálnice D1 v úseku 22, Exit 162 Velká Bíteš – Exit 168 Devět křížů.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2016

12/49/16/RM rozhoduje neposkytnout Občanské poradně Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4794/16 z důvodu využívání poskytování těchto služeb od jiných subjektů.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.07.2016

13/49/16/RM rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/4817/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2016

14/49/16/RM –  rozhoduje přijmout cenovou nabídku VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno, IČ: 250 84 275 na zajištění společného zadávacího řízení na realizaci 1. etapy inženýrských sítí na Babinci ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 18.07.2016

 

15/49/16/RMrozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o, IČ 25594940 na akci „Udržovací práce sportovního areálu u ZŠ Sadová, Velká Bíteš – podprogram A“  za cenu 79.593 Kč včetně DPH a uvedené práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 10.07.2016

 

16/49/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ:25594940 a Městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00295647 na výměnu svítidel a doplnění VO ve Velké Bíteš, místní část Jáchymov, Březka za nabídkovou cenu 221.290 Kč bez DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 15.07.2016

17/49/16/RM rozhoduje zamítnout žádost o pomoc s vystěhováním podnájemnice. Současně rada města rozhoduje dát výpověď pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu v souladu s § 2288, odst. 1, písm. a) občanského zákoníku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.07.2016

 

18/49/16/RM rozhoduje, aby odbor majetkový dokončil realizaci únikových schodišť, a zároveň ho pověřuje vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 27.06.2017

 

19/49/16/RM bere na vědomí informaci o umístění stavby „Skladová hala“ na pozemku parc.č. 4180/2 v k.ú. Velká Bíteš, pověřuje odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš vypracováním stanoviska a technických podmínek pro stavbu k územnímu a stavebnímu řízení.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 25.07.2016

 

20/49/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemky:

- část pozemku p.č. 2539/120 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 2539/121 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

za

- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.07.2016

 

21/49/16/RM rozhoduje prodloužit dobu nájmu o jeden rok a uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.07.2016 do 30.06.2017 za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.

Rada města rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.07.2016

22/49/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na opravu střechy kulturního domu ve Velké Bíteši, m.č. Březka, od zhotovitele Petr Dvořák, Jabloňov 56, IČ: 41005384  za cenu 95.762,11 Kč a uzavřít smlouvu o dílo na tyto práce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 15.07.2016

 

23/49/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 Pojistné smlouvy č. 2730314565 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 15.07.2016

 

24/49/16/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvy s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejichž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školských sportovištích ve výši Kč 114 647,- a na podporu převodů vzdělávací činnosti základních  škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků ve výši Kč 281 000,-.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.06.2016

 

25/49/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01560.0012) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul. Jihlavská, Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 29.07.2016

26/49/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01560.0013) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Autobusové zastávky na silnici I/37 Lánice, Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 29.07.2016

27/49/16/RM rozhoduje o provedení stavebních úprav prostor Městské knihovny a pověřuje odbor majetkový jejich zajištěním.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 29.08.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města


Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2

1. Zahájení, schválení programu schůze

2. Zápis RM č. 48/2016

3. Oznámení MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o úplatě za červenec a srpen

4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru

5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko

6. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Bezděkov  

7. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4676 v k.ú. Velká Bíteš

8. Záměr pronájmu pozemků p.č. 874/2, 875/2 v k.ú. Velká Bíteš  

9. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Velká Bíteš  

10. Pronájem pozemku p.č. 2847 v k.ú. Velká Bíteš

11. Pronájem části p.č. 2865 v k.ú. Velká Bíteš – modernizace D1 úsek 22

12. Žádost Občanské poradny Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace

13. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s vyřazením majetku

14. Zajištění společného zadávacího řízení na realizaci 1. etapy inženýrských sítí na Babinci ve

15. Velké Bíteši

16. Udržovací práce sportovního areálu u ZŠ Sadová, Velká Bíteš – podprogram A

17. Cenová nabídka na výměnu svítidel a doplnění VO ve Velké Bíteši, místní část Jáchymov

18. a Březka

19. Žádost o pomoc s vystěhováním podnájemnice

20. Únikové schodiště v Mateřské škole U Stadionu ve Velké Bíteši

21. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akci „Skladová hala, parc.č. 4180/2 v k.ú. Velká

22. Bíteš

23. Záměr prodeje pozemků na Babinci

24. Prodloužení doby trvání nájmu, uznání dluhu a dohoda o jeho splácení  

25. Oprava střechy KD v místní části Březka

26. Pojistná smlouva č. 2730314565 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 6

27. Darovací smlouvy s Krajem Vysočina

28. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul.

29. Jihlavská, Velká Bíteš“.

30. Smlouva o poskytnutí dotace na „Autobusové zastávky na silnici I/37 Lánice, Velká Bíteš“.

31. Stavební úpravy prostor Městské knihovny

32. Závěr