48/16 - 16.06.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/4522/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 48/2016 konané dne 13.06.2016

v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/48/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 48/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 47/2016
 3. Zápis z 1. zasedání dozorčí rady TS  v roce 2016
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
 5. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o změnu výpůjční doby
 6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu
 7. Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení
 8. Žádost  ZŠ Velká Bíteš o schválení využití rezervního fondu
 9. Oznámení ředitele ZUŠ Velká Bíteš o udělení ředitelského volna
 10. Dláždění chodníku v úseku Masarykovo náměstí – okružní křižovatka
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/12 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Záměr pronájmu nebytových prostor - Košíkov
 13. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o příspěvek
 14. Bytové domy Velká Bíteš
 15. Oprava uličky mezi domy
 16. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2005 – pronájem hájenky Březské
 17. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 06.09.2005 – pronájem lesní půdy
 18. Pacht pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Březské
 19. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 20. Veřejná zakázka „Rekonstrukce instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
 21. Smlouva o dílo na renovaci schodiště z litého teraca v MŠ Lánice 300
 22. Výkon koordinátora BOZP na stavbě „I/37 Velká Bíteš – ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace“
 23. Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „I/37 Velká Bíteš – ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace“
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.06.2016

2/48/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 47/2016 ze dne 30.05.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 13.06.2016

3/48/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

-       bere na vědomí zápis z 1. zasedání dozorčí rady TS  ze dne 27.04.2016

-       schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2015, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2015, návrh na rozdělení zisku za rok 2015 v předloženém znění.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

4/48/16/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 10.10.2016

5/48/16/RM – schvaluje výpůjční dobu Městské knihovny Velká Bíteš v období letních prázdnin dle žádosti č.j. MÚVB/4356/16.

odpovědnost: vedoucí knihovny

termín: průběžně

 

6/48/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 12, U Stadionu 278, Velká Bíteš, a to ke dni 30. 06. 2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2016

7/48/16/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Jana Švecová

termín: 31.07.2016

 

8/48/16/RM rozhoduje souhlasit s nákupem žákovského nábytku z rezervního fondu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.09.2016

 

9/48/16/RM bere na vědomí oznámení  ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace o udělení ředitelského volna od 27.06.2016 do 30.06.2016.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 27.06.2016

 

10/48/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SATES ČECHY, IČ: 25172654 na dodávku a pokládku žulové mozaiky a žulových obrub na chodnících v úseku od Masarykova náměstí po novou okružní křižovatku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 27.06.2016

11/48/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, s kaucí 50.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

12/48/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 54, obč. vyb., na p.č. 5 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš, a to nebytový prostor v II. NP o výměře 78,1 m2 za nájemné ve výši min. 120,- Kč/m2/rok na jeden rok s možností jeho prodloužení a výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

13/48/16/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí příspěvku 40.000 Kč dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4484/16.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 10.10.2016

14/48/16/RM rozhoduje souhlasit se změnou vzhledu bytových domů na akci “Bytové domy Velká Bíteš“ dle předloženého návrhu za podmínky, že osazení BD bude provedeno v úrovni cca 1,5 m pod stávajícím terénem. Další podmínky budou stanoveny v písemném vyjádření města po předložení projektové dokumentace.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.10.2016

 

15/48/16/RM rozhoduje řešit „opravu uličky mezi ulicemi Tišnovská a Za Školou“ v rámci komplexní revitalizace ulic Sadová a Za Školou.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.10.2016

 

16/48/16/RMrozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.09.2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš spočívajícího v doplnění smlouvy o následující ustanovení takto:

„Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém užívání.

Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.

Nájemce se zavazuje, že bude užívat nebytové prostory jen ke smluvenému účelu.

Nájemce bude pečovat o řádnou údržbu pronajatých prostor. Nájemce je povinen hradit náklady na opravy a údržbu v obvyklém rozsahu, včetně výměny opotřebených stavebních prvků, a to maximálně v ceně do 50.000,- Kč za rok.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu velkých oprav, jinak odpovídá za škodu takto vzniklou.“

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

 

17/48/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.09.2005 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš spočívajícího ve stanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy pro období 01.01.2016-31.12.2016 tak, že celková výše nájemného činí 25 % z tržeb za prodej dřeva z pronajatých pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

18/48/16/RM rozhoduje

a) ukončit ke 30.09.2016 nájem pozemků p.č. 597/6 orná půda o výměře 4424 m2 a p.č. 597/2 orná půda o výměře 4636 m2 v k.ú. a obci Křoví se spol. NIVA, a.s., IČ: 60733322, se sídlem Vlkov 121, 594 53 Osová Bítýška,

b) zveřejnit záměr pachtu pozemků p.č. 597/6 orná půda o výměře 4424 m2 a p.č. 597/2 orná půda o výměře 4636 m2 v k.ú. a obci Křoví a p.č. 880 trvalý travní porost o výměře 5560 m2 v k.ú. Březské.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

19/48/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančního a věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4550/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2016

20/48/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Antonín Vondruška, Hybešova 160, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 75669617 na realizaci akce „Rekonstrukce instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 1.158.300 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.06.2016

 

21/48/16/RM rozhoduje revokovat usnesení číslo 39/47/16/RM a přijmout cenovou nabídku od firmy Miroslav Fribert, Hlavní 378, 691 27 Popice, IČ: 43410553 na renovaci schodiště z litého teraca za nabídkovou cenu 113.048 Kč bez DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 09.07.2016

 

22/48/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk, IČ 28779321 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „I/37 Velká Bíteš – ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace za cenu 22.950 Kč bez DPH a uzavřít s ní příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 01.07.2016

23/48/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha, IČ 28966465 na provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „I/37 Velká Bíteš – ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace za cenu 7.900 Kč bez DPH a uzavřít s ní Dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Milan Pelc

termín: 01.07.2016

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2