47/16 - 30.05.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/4127/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 47/2016 konané dne 30.05.2016 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/47/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 47/2016 takto:

1. Zahájení, schválení programu schůze

2. Zápis RM č. 46/2016

3. Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko

5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko

6. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu

7. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru

8. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o dotaci

9. Žádost HC Spartak Velká Bíteš o dotaci

10. Změna č. 8 ÚP

11. Změna č. 9 ÚP

12. Výběr projektanta na vyhotovení ÚPD pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš

13. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš

14. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o dotaci

15. Žádost Oblastní Charity Žďár nad Sázavou o dotaci

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků u ZŠ a v ulici U Kapličky

17. Doplněný seznam akcí ICKK pro r. 2016/2017

18. Podklady pro nový formát Zpravodaje Velká Bíteš

19. Podklady pro kontrolní výbor předložené ICKK

20. Přijetí úvěru na financování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“

21. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě

22. Rozpočtové opatření č. 4/2016

23. Nájemní smlouva k bytu č. 1, U Stadionu 277, Velká Bíteš

24. Nájemní smlouva k bytu č. 205, U Stadionu 277, Velká Bíteš

25. Nájemní smlouva k bytu č. 2, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš

26. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš

27. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01555.0028 od Kraje Vysočina

28. Přeložka telefonních kabelů v ulici Lánice ve Velké Bíteši

29. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

30. Veřejná zakázka „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace“

31. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3366 v k.ú. Velká Bíteš

32. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš

33. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4682/1, p.č. 4682/2 v k.ú. Velká Bíteš

34. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš

35. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 852/3 v k.ú. Velká Bíteš

36. Směna pozemků p.č. 2539/10 za p.č. 1239/5 v k.ú. Velká Bíteš

37. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy

38. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432 a p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř

39. Žádost Úřadu práce ČR o souhlas obce

40. Cenová nabídka na renovaci schodiště z litého teraca v MŠ Lánice 300

41. Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Udržovací práce sportovního areálu u ZŠ Sadová Velká

Bíteš – podprogram A“

42. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru

43. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru

44. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z max. počtu dětí ve třídě

45. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s uzavřením provozu

46. Dodatek č. 1 k dohodě o záchranném archeologickém výzkumu na stavbě „II/379 Velká Bíteš –

ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“

47. Pronájem pozemku p.č. 2847 v k.ú. Velká Bíteš

48. Pronájem pozemku p.č. 2787 v k.ú. Velká Bíteš

49. Dluh za nájemné*

50. Program ZM č. 12/2016

51. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15233263 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p.579 ve Velké Bíteši“

52.  Nové názvy ulic

53.  Přeložka kabelů metropolitní sítě v ulici Na Valech, Velká Bíteš

54.  Vrtaná studna na fotbalovém stadionu

55.  Protokol  o kontrole ČŠI

56.  Směna části pozemku p.č. 4689 v k.ú. Velká Bíteš

57.  Směna pozemku p.č. 2539/119 a části pozemku p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš

58.  Pronájem části silnice I. třídy – Lánice – novostavba dešťové kanalizace

59.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní

křižovatky“

60.  Žádost o prominutí nájemného - nebytový prostor č. 101, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš

61.  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.2008

62.  Úplatné nabytí části pozemku p.č. 666/2 v k.ú. Velká Bíteš

63.  Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2253/2 v k.ú. Velká Bíteš

64.  Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 30.05.2016

2/47/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 46/2016 ze dne 16.05.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 30.05.2016

3/47/16/RM – doporučuje ZM schválit Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v předloženém znění.

odpovědnost: starosta

termín: 13.06.2016

4/47/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Lánice“ ve výši Kč 1.674.962,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.06.2016

5/47/16/RM - rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace 2. část, novostavba kanalizace (konec zástavby), ul. Lánice“ ve výši Kč 929.475,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.06.2016

 

6/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2016 dle žádosti č.j. MÚVB/3514/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2016

 

7/47/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního účelově určeného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3515/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2016

 

8/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3490/16 ve výši 320.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.06.2016

 

9/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3528/16 ve výši 400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.06.2016

10/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout o schválení projednaného návrhu Zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš s tím, že s ohledem na uplatněné připomínky … a firmy OC HRADBY, s.r.o. se sídlem K terminálu 695/9, Brno-Horní Heršpice, bude z návrhu zadání vyřazena dílčí změna č. 8-38, která bude řešena v samostatné další změně ÚP.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 13.06.2016

11/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš, v rámci které bude na základě podnětu města Velká Bíteš řešena dílčí změna ÚP, která spočívá ve změně podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost Ov, která je v platném ÚP vymezena v lokalitě Za Loukama na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš.

Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 13.06.2016

12/47/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vyhotovení ÚPD Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno a současně rozhoduje uzavřít příslušnou smlouvu o dílo s tím, že celková cena díla bez DPH bude činit 178.000 Kč.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 25.06.2016

13/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš z vlastního podnětu.

Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 13.06.2016

14/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3245/16 ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.06.2016

 

15/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3352/16 ve výši 140.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.06.2016

 

16/47/16/RMbere na vědomí doplněný seznam akcí Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace pro r. 2016/2017.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.05.2016

 

17/47/16/RM bere na vědomí podklady pro nový formát (A4) městského měsíčníku Zpravodaj Velká Bíteš předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace a vyjádření redakce.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.05.2016

18/47/16/RM bere na vědomí podklady pro kontrolní výbor předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 13.06.2016

 

19/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30 mil. Kč na profinancování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, dle přiloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 13.06.2016

20/47/16/RM povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2016/2017 od 01.09.2016, a to v jedné třídě na 28 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2016

 

21/47/16/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 4/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 13.06.2016

 

22/47/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.07.2016 za nájemné 60,–Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2016

23/47/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 205, na ulici U Stadionu 277, Velká Bíteš ke dni 30.06.2016.

Zároveň rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 205, na ulici U Stadionu 277, Velká Bíteš od 01.07.2016 na dobru trvání pracovně právního vztahu nájemce v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a . s. za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2016

 

24/47/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.07.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2016

25/47/16/RMdoporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš ke dni 01.01.2017.

odpovědnost: tajemnice

termín: 13.06.2016

 

26/47/16/RM rozhoduje přijmout účelovou dotaci neinvestiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina Městu Velká Bíteš na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve výši 30.000,-Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace ID ZZ01555.0028 s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 31.05.2016

 

27/47/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00089 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 na překládku telefonních kabelů v ulici Lánice ve Velké Bíteši za cenu 160.847 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 29.07.2016

 

28/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Růžová – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3018/1 vodní plocha, koryto vodního toku v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 13.06.2016

 

29/47/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610 na realizaci akce „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova, Lánice – novostavba dešťové kanalizace“ za cenu 2.495.764 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.06.2016

30/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 3/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

31/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1269 zahrada o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že město na své náklady zajistí a vybuduje nové oplocení včetně podezdívky a nové brány na pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš. Náklady související s výkupem části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

32/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a p.č. 4682/2 orná půda o výměře 2849 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 25,- Kč/m2. Náklady související s výkupem pozemků hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

33/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

34/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1968/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 852/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

35/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 2539/10 orná půda o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1239/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

36/47/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.02.2014, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného pro rok 2016 stanoveného takto:

- 20 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- - 2 500 000,- Kč,

- 23 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,- Kč – 5 000 000,- Kč,

- 25 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 5 000 000,- Kč a výše.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2016

37/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21,

- id. 1/21,

- id. 1/42,

- id. 1/42

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21,

- id. 1/21,

- id. 1/42,

- id. 1/42

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

38/47/16/RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:

RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:

RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:

RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:

RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění: *

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 30.06.2016

39/47/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Miroslav Fribert, Hlavní 378, 691 27 Popice, IČ: 43410553 na renovaci schodiště z litého teraca za nabídkovou cenu 109.837 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.07.2016

 

40/47/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01568.0052) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akce „Udržovací práce sportovního areálu u ZŠ Sadová Velká Bíteš – podprogram A“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 24.06.2016

 

41/47/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního účelově určeného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4039/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2016

 

42/47/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4041/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2016

 

43/47/16/RM povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2016/2017 od 01.09.2016, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2016

44/47/16/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2016 dle žádosti č.j. MÚVB/4044/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2016

 

45/47/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o záchranném archeologickém výzkumu se organizací Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na zpracování archeologického nálezu na stavbě „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu 16.300 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 17.06.2016

 

46/47/16/RM rozhoduje

a) uzavřít dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš k 30.6.2016,

b) zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2016

 

47/47/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem pozemku p.č. 2787 lesní pozemek o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

 

48/47/16/RM bere na vědomí zprávu o neplnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce.

Rada města rozhoduje předat dluh na nájemném za užívání bytu k vymáhání soudní cestou za předpokladu, že uvedený nájemce neuhradí tento dluh do doby ukončení nájmu ani nebude mezi ním a městem uzavřena dohoda o uznání dluhu a jeho splácení.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.07.2016

 

49/47/16/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2016 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13. 06. 2016 v 18:00 hod.

Program zasedání:

1.  Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

2.  Schválení programu zasedání

3.  Úvěr na vybudování technické a dopravní infrastruktury na Babinci

4.  Rozpočtové opatření č. 3/2016 na vědomí

5.  Rozpočtové opatření č. 4/2016 ke schválení

6.  Plnění rozpočtu k 31. 05. 2016

7.  Dotace organizacím z rozpočtu města

8.  Zápis z jednání finančního výboru

9.  Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

10. Schválení zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš

11. Pořízení Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš

12. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš

13. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš

14. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 1235/2 a části p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

15. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 852/3 v k.ú. Velká Bíteš

16. Úplatné nabytí id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš

17. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 5160, 5432 v k.ú. Holubí Zhoř

18. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš

19. Směna pozemku p.č. 2539/10 v k.ú. Velká Bíteš

20. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/23 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

21. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4682/1, 4682/2 v k.ú. Velká Bíteš

22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš

23. Směna pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš

24. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366 v k.ú. Velká Bíteš

25. Směna části pozemku p.č. 4689 v k.ú. Velká Bíteš

26. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš

27. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/114 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

28. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

29. Úplatný převod částí pozemků p.č. 2539/120 a p.č. 2539/121 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

30. Úplatné nabytí části pozemku 2253/2 v k.ú. Velká Bíteš

31. Úplatné nabytí části pozemku 666/2 v k.ú. Velká Bíteš

32. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – p.č. 3018/1 v k.ú. Velká Bíteš – chodník, dešťová kanalizace

33. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p.č. 3028/1 v k.ú. Velká Bíteš – dešťová kanalizace

34. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš

35.Diskuze

36. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.06.2016

 

50/47/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek ke smlouvě č. 15233263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p.579 ve Velké Bíteši“se SFŽP ČR, kterým se navyšuje dotace o 2.528.813,70 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 15.06.2016

51/47/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Vegacom a.s., Praha, IČ: 257 88 680 na přeložku kabelu metropolitní sítě v ulici Na Valech Velká Bíteš za cenu 249.364 Kč bez DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 17.06.2016

52/47/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy VRTANÉ STUDNY DOHNAL&MAREK, Petr Dohnal, IČ 64272753, Oslavice 76, cenovou nabídku ve výši 143.000,- Kč bez DPH za provedení vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši v rozsahu cenové nabídky ze dne 17.05.2016. Současně RM rozhoduje s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo.

RM dále rozhoduje přijmout od firmy Michal Gross, IČ 75779382, U Sýpky 585, Hrotovice, cenovou nabídku ve výši 47.239,- Kč bez DPH za vystrojení vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši v rozsahu cenové nabídky ze dne 17.05.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.06.2016

53/47/16/RM – bere na vědomí protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-658/16-J o kontrole Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 30.05.2016

54/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4689 orná půda o výměře cca 199 m2 z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4690 orná půda o výměře cca 199 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

 

55/47/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 721 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.682.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš tak, že před podpisem směnné smlouvy bude uhrazeno 900.000,- Kč a nejpozději do 31.10.2016 bude uhrazeno 782.400,- Kč. V případě, že nebude doplatek v plné výši uhrazen nejpozději do 31.10.2016, může město Velká Bíteš od směnné smlouvy odstoupit. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

56/47/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako nájemcem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako pronajímatel na část komunikace I/37 mezi p.č 540 a p.č. 336/6 v k.ú. Velká Bíteš za účelem vybudování novostavby dešťové kanalizace za nájemné ve výši 15,- Kč/m2/den, min. však 700,- Kč, na dobu dotčení komunikace stavbou.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

57/47/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se mění předmět díla a navyšuje cena díla.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 15.06.2016

58/47/16/RM rozhoduje žádosti paní Dany Ráčkové o prominutí nájmu v nebytovém prostoru číslo 101 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.86, vyhovět a nájemné v uvedeném prostoru prominout v plné výši, a to od 01.03.2016 až do dokončení stavebních prací v tomto prostoru.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 30.06.2016

 

59/47/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 10.11.2008 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083, Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemce pozemků

- p.č. 47/1 trvalý travní porost o výměře 12199 m2,

- p.č. 62 orná půda o výměře 2714 m2

- p.č. 63 orná půda o výměře 2349 m2

- p.č. 66 orná půda o výměře 2409 m2

- p.č. 67 orná půda o výměře 3522 m2

- část p.č. 84/1 orná půda o výměře 14605 m2

vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úpravě výše nájemného na 3.500,- Kč/ha a přenechání pozemků do podnájmu třetí osobě jen na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Pokud se pronajímatel k žádosti o souhlas s podnájmem pozemků nevyjádří ve lhůtě do jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.06.2016

 

60/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 666/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2282-72/2016 a nově označenou p.č. 666/3 zahrada o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

 

61/47/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2253/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2253/8 orná půda o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

 

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

 

 

Počet listů: 6