46/16 - 16.05.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/3593/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 46/2016 konané dne 16.05.2016 v kanceláři starosty

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/46/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 45/2016 takto:

1. Zahájení, schválení programu schůze

2. Zápis RM č. 45/2016

3. Záměr pronájmu části p.č. 2865 v k.ú. Velká Bíteš – modernizace D1 úsek 22

4. Smlouva o připojení 78 x RD a 1x VO v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši

5. Záměr prodeje pozemků na Babinci

6. Snížení úhrady za zřízení věcného břemene – Za Školou

7. Úprava okolí ZŠ Sadová Velká Bíteš

8. Nájemní smlouva k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.05.2016

2/46/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 45/2016 ze dne 09.05.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 16.05.2016

3/46/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2865 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2016

4/46/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12144515 se společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591 na připojení 79 odběrných míst elektřiny v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši za cenu 985.000 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 23.05.2016

5/46/16/RM - rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést pozemky:

- část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- soubor pozemků sestávající z části pozemku p.č. 2539/120 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš současně s částí pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za

- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

- se složením kauce ve výši 50.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny.

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, případně souboru pozemků, do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, případně minimálně na jednom ze souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, příp. jejich souboru.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 27.05.2016

 

6/46/16/RM – rozhoduje snížit společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene zřizovaného na pozemcích

- p.č. 1238 zastavěná plocha a nádvoří,

- p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.č. 1239/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.č. 1305 ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p.č. 1342/2 ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „VBT, Za Školou, přel. NNk, Město VBT, p.č. 1239“ na cenu 4.240,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 27.05.2016

7/46/16/RM – rozhoduje objednat u společnosti KROS – stav a.s. stavební práce související s celkovou úpravou okolí ZŠ Sadová Velká Bíteš za cenu 299.933 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 23.05.2016

 

8/46/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.06.2016 do 31.10.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.05.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 1