45/16 - 09.05.2016

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/3399/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 45/2016 konané dne 09.05.2016 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/45/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 45/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 44/2016
 3. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 5. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 6. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
 8. Zapůjčená kamera k testování
 9. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
 10. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
 11. Záměr směny pozemku p.č. 2539/119 a části pozemku p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Pronájem nebytových prostor – Masarykovo nám. č.p. 5
 13. Lokalita Babinec – dělení pozemků
 14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 15. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem BDS-BUS, s.r.o.
 16. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení daru
 17. Pasportizace Polikliniky Velká Bíteš
 18. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.05.2016

2/45/16/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 44/2016 ze dne 25.04.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 09.05.2016

3/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš, ul. Pod Hradbami, rekonstrukce kanalizace“ ve výši 536.770,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.05.2016

4/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“ ve výši 1.458.987,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.05.2016

5/45/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec 2. etapa – projektová dokumentace“ ve výši Kč 98.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 20.05.2016

6/45/16/RM - schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3090/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

7/45/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 2, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš, a to ke dni 30. 06. 2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.06.2016

 

8/45/16/RM rozhoduje zakoupit kamerový bod dle cenové nabídky spol. AXEC, s.r.o. za 52.210 Kč bez DPH pro zajištění prevence kriminality ve městě.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 30.05.2016

 

9/45/16/RM rozhoduje uzavřít licenční smlouvu VP_2016_23524 o veřejném provozování hudebních děl s organizací OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Č. Armády 786/20, Praha 6.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Tomáš Zedník

termín: 31.05.2016

10/45/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 2, Návrší 259, Velká Bíteš, a to ke dni 31. 05. 2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 31.05.2016

11/45/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 2539/119 orná půda o výměře 721 m2 a části pozemku p.č. 2539/122 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.05.2016

12/45/16/RM – rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 5, bydlení, na p.č. 161 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 101 o výměře 42,5 m2 včetně příslušenství Apoštolské církvi, sboru Velké Meziříčí, Novosady 1139/40, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 01858033, stanici sboru AC ve Velké Bíteši za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok od 01.06.2016 s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2016

13/45/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku Geodezie, sdružení podnikatelů, Masarykovo náměstí č.p. 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem na geodetické práce, a to vytyčení vlastnické hranice, vytyčení stavebních parcel dle projektové dokumentace a vyhotovení geometrického plánu na oddělení 40 stavebních parcel v lokalitě Babinec v k.ú. Velká Bíteš za cenu 112.000,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.05.2016

14/45/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/84

- id. 1/84

- id. 2/42

- id. 1/21

- id. 2/42

- id. 1/84

- id. 1/84

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/84

- id. 1/84

- id. 2/42

- id. 1/21

- id. 2/42

- id. 1/84

- id. 1/84

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

15/45/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš číslo AD1/2016.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 31.05.2016

16/45/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím sponzorského finančního daru Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3303/16.

odpovědnost:

řešitel: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2016

17/45/16/RM rozhoduje přijmout od firmy AS Project CZ s.r.o., Pelhřimov, IČ: 260 95 254 cenovou nabídku ve výši 139.870,- Kč bez DPH za zaměření objektů Polikliniky Velká Bíteš a Domu s pečovatelskou službou Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Ladislav Rada

termín: 30.06.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2