44/16 - 25.04.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/3039/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 44/2016 konané dne 25.04.2016 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/44/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 44/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Správa fotbalového stadionu
 3. Konání srazu historických vozidel dne 21.05.2016
 4. Přepracovaný program akce „Bítešská pouť 2016“
 5. Zápis RM č. 43/2016
 6. Žádost FC Spartak Velká Bíteš o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016
 7. Žádost HC Spartak Velká Bíteš o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016
 8. Žádost TC města Velká Bíteš o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016
 9. Prověření stavu údržby tenisových kurtů
 10. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016
 11. Žádost o pořízení lednice do obchodu v Holubí Zhoři
 12. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 13. Žádost ÚP ČR o souhlas obce za účelem zajištění podkladů rozhodných pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi
 14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Nájemní smlouvy – dočasné zábory – modernizace D1 úsek 22
 16. Pronájem nebytových prostor
 17. Záměr pronájmu pozemku p.č. 2787 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Žádost o povolení průjezdu ulicí Za Potokem ve Velké Bíteši
 20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 21. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432 a p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 22. Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, Návrší 250, Velká Bíteš
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.04.2016

 

2/44/16/RM – rozhoduje poskytnout Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci jako výpůjčku Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši k organizačnímu zajištění srazu historických vozidel dne 21.05.2016 dle žádosti VETERAN PRAGA CAR CLUBU BRNO.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 21.05.2016

 

3/44/16/RM – bere na vědomí přepracovaný program akce „Bítešská pouť 2016“ předložený ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 25.04.2016

 

4/44/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 43/2016 ze dne 11.04.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 25.04.2016

 

5/44/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2482/16 ve výši 70.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.06.2016

 

6/44/16/RM - rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2513/16 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.05.2016

7/44/16/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2597/16 ve výši 5.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.05.2016

8/44/16/RM ukládá odboru majetkovému prověřit stav údržby tenisových kurtů dle nájemní smlouvy s nájemcem TC Matador Velká Bíteš.

odpovědnost: vedoucí odboru majetkového

termín: 06.05.2016

 

9/44/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2325/16 ve výši 95.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 13.06.2016

 

10/44/16/RM souhlasí s vyřazením nefunkční lednice z obchodu v Holubí Zhoři a s pořízením lednice nové, v obdobné velikosti a v hodnotě do 20.000,- Kč vč. DPH.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 31.05.2016

11/44/16/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 3/2016.

odpovědnost: vedoucí odboru finančního

termín: 30.04.2016

12/44/16/RM – souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:

RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění:

RM souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš. Odůvodnění: *

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Bc. Hana Dočkalová

termín: 31.05.2016

13/44/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 travní porost o výměře 105 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

14/44/16/RM rozhoduje

a) pronajmout část pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 211 m2 a část pozemku p.č. 2823 ostatní plocha o výměře 318 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou v délce trvání ode dne skutečného zahájení prací do posledního dne měsíce, v němž bude předmět nájmu vrácen

b) pronajmout část pozemku p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 1122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu jednoho roku.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2016

15/44/16/RM rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně příslušenství spol. OPTIMAL TWIN s.r.o., IČ: 29249813, Na Valech 512, 595 01 Velká Bíteš za nájemné ve výši 5.000,- Kč/měs. a úhradu za služby od 01.05.2016 do 31.07.2016.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 01.05.2016

16/44/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 2787 lesní pozemek o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2016

 

17/44/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 427 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 343 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

 

18/44/16/RM rozhoduje vydat zvláštní povolení průjezdu vozidel nad 3,5 t žadatelům Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. a KA STAV spol. s r.o. ulicí Za Potokem ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Pavel Bednář

termín: 02.05.2016

19/44/16/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování stavby „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Hybešova – Chodník a dešťová kanalizace“ na části pozemku p. č. 3018/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 13.06.2016

20/44/16/RM - doporučuje ZM úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/21 k pozemkům p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 vše v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 13.06.2016

21/44/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Návrší 250, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01. 05. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2