43/16 - 11.04.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2562/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 43/2016 konané dne 11.04.2016 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/43/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 43/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 42/2016
 3. Žádost ZUŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2016
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení odpisového plánu na rok 2016
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení odpisového plánu na rok 2016
 6. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2016
 7. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem BDS-BUS, s.r.o.
 8. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o.
 9. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení odpisového plánu na rok 2016
 10. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 a rozdělení výsledku hospodaření
 11. Poděkování od TJ Favorit Brno
 12. Přeložka vysokého napětí v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši
 13. Žádost o umístění vodovodní přípojky, vodoměrné šachty a hlavního vodovodního uzávěru na pozemku města
 14. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na ulici U Stadionu 278, Velká Bíteš
 15. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s RWE GasNet, s.r.o.
 16. Prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Babincem ve Velké Bíteši
 17. Dohoda o prostorovém uspořádání staveb – III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu – chodník v ul. Rajhradská
 18. Záměr prodeje pozemku p.č. 1235/2 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 19. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury – p.č. 1339/15 v k. ú. Velká Bíteš
 20. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury – p.č. 1337/1 v k. ú. Velká Bíteš
 21. Žádost o úhradu za výměnu oken.
 22. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury – p.č. 1335/1 v k. ú. Velká Bíteš
 23. Záměr prodeje pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Prominutí nájemného – nebytový prostor Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 25. Žádost o zařazení do akcí SVK Žďársko
 26. Záměr směny části pozemku parc.č 4689 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Smlouva o výpůjčce s ŘSD
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.04.2016

 

2/43/16/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 42/2016 ze dne 29.03.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 11.04.2016

 

3/43/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2276/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

 

4/43/16/RM - schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2275/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

 

5/43/16/RM - schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2361/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

6/43/16/RM schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš,  příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2403/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

7/43/16/RM pověřuje Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu města jednáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, Velká Bíteš ve věci reálnosti nákladů spoje č. 840506 11 s odjezdem v 7:05 hodin z Velké Bíteše.

odpovědnost: místostarosta

termín: 30.04.2016

 

8/43/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01  Třebíč číslo: SM201510060.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.04.2016

9/43/16/RM schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2468/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

10/43/16/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

11/43/16/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2016

12/43/16/RM bere na vědomí poděkování TJ Favorit Brno za podporu a poskytnuté zázemí pro zajištění mezinárodního cyklistického závodu ČP FORCE Cup 2016, který se konal 02.04.2016 na trati Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš.

odpovědnost: starosta

termín: 30.04.2016

13/43/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005978 se společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:25733591 na přeložku vzdušného vysokého napětí do podzemního kabelového vedení v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.05.2016

14/43/16/RM rozhoduje souhlasit s umístěním vodoměrné šachty a s umístěním vodovodní přípojky včetně hlavního uzávěru investora na pozemku města parc. č. 89/1 v k. ú. Březka u Velké Bíteše. Podmínky pro umístění přípojky stanoví odbor majetkový.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2016

15/43/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu k bytu č. 3, na ulici U Stadionu 278, Velká Bíteš, a to ke dni 30. 04. 2016. Dále rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat uvedený byt včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a na pozemku za nejvyšší nabídku kupní ceny min. za cenu dle znaleckého posudku se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

 

16/43/16/RM rozhoduje uzavřít mezi spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Městem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš předloženou Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní týkající se vybudování plynárenského zařízení na místní komunikaci Pod Spravedlností.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

17/43/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na realizaci prodloužení vodovodního řadu v ulici Pod Babincem ve Velké Bíteši na pozemku par. č. 2538/30 k. ú. Velká Bíteš v hodnotě plné výše ceny díla bez DPH.

RM dále rozhoduje podat žádost o zařazení akce do seznamu investic Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.08.2016

18/43/16/RM rozhoduje uzavřít mezi:

-       Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647 se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako     investorem stavby „III/3928 Velká Bíteš – Rekonstrukce násypu – chodník v ul. Rajhradská“

-       Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako vlastník stávajících staveb vodovodu a kanalizace ve Velké Bíteši

-       Vodárenskou akciovou společností, a. s., IČ: 49455842, se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou jako provozovatel a správce majetku SVK Žďársko ve Velké Bíteši

předloženou Dohodu o prostorovém uspořádání staveb za účelem stanovení vzájemných práv a závazků při budování veřejného osvětlení do ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

19/43/16/RM - doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha o nádvoří o výměře 226 m2 a části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3600 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš,

- rozhoduje zadat studii technického řešení této lokality.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2016

20/43/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ 1. etapa + „pod základní školou“ ve výši 80.000,- Kč za přípojky vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1339/15 orná půda v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2016

21/43/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ 1. etapa + „pod základní školou“ ve výši 36.800,- Kč za přípojky dešťové a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1337/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastnicí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2016

 

22/43/16/RM rozhoduje nevyhovět žádosti o úhradu nákladů na výměnu oken v bytové jednotce č. 278/24 v k.ú. Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

23/43/16/RM rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ 1. etapa + „pod základní školou“ ve výši 160.000,- Kč za dvě sady přípojek na pozemku p.č. 1335/1 orná půda v k.ú. Velká Bíteš s jeho vlastníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2016

24/43/16/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 168 ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2016

25/43/16/RM rozhoduje prominout paní Růženě Hudečkové, IČ: 185 32 551 nájemné ve výši 8.137 Kč za měsíc duben 2016 v nebytovém prostoru Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

26/43/16/RM rozhoduje podat žádost o zařazení do akcí SVK Žďársko na rok 2016 „Rekonstrukci vodovodu v  ul. Lánice na pozemcích  parc.č. 346/1, parc.č. 342/1, parc.č. 339, parc.č. 338, parc.č. 336/2, parc.č. 336/6,  parc.č.  336/4, parc.č. 336/7 , parc.č. 336/9, parc.č. 336/1, parc.č. 336/8 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22.04.2016

 

27/43/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc.č. 4689 – orná půda o výměře cca 199 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2016

28/43/16/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 12PO-00618, P/V/1/2016 s půjčitelem ŘSD ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22.04.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

Počet listů: 2