42/16 - 29.03.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/2255/16/T/KLI

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 42/2016 konané dne 29.03.2016 v zasedací síni radnice

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/42/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 42/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 41/2016
 3. Směna pozemků v k.ú. Velká Bíteš – jihovýchodní obchvat
 4. Žádost ZUŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 5. Schválení účetní závěrky města Velká Bíteš k 31.12. 2015
 6. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 8. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3256 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2438/5 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4597 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3257 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3291 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4680 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost TS Velká Bíteš o změnu nájemní smlouvy
 15. Žádost TJ Spartak Velká Bíteš o poskytnutí dotace
 16. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2015
 17. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 a rozdělení výsledku hospodaření
 18. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432 a p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3325 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 21. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
 22. Žádost MO ČSSD o umístění vývěsné skříňky
 23. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2016
 24. Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 25. Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Záměr směny pozemku p.č. 2539/10 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Žádost o skácení poškozené břízy na pač. 2038/1 v k. ú. Velká Bíteš
 29. Smlouva o právu provést stavbu
 30. Záměr pronájmu nebytových prostor
 31. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení výše úhrad
 32. Výkon koordinátora BOZP na stavbě „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
 33. Žádost o přidělení městského bytu č. 206 na ulici U Stadionu 276, Velká Bíteš
 34. Záměr směny části pozemku p.č. 4147 v k.ú. Velká Bíteš
 35. Dohoda o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury – Na Vyhlídce
 36. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005977
 37. Žádost spolku FOKUS Vysočina o dotaci
 38. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“
 39. Žádosti o dotace z Grantového programu na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“
 40. Program ZM č. 11/2016
 41. Záměr pronájmu budovy č.p. 54 v k.ú. Košíkov
 42. Projednání návrhů, podnětů a požadavků na zařazení dílčích změn ÚP do zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 43. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.03.2016

 

2/42/16/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 41/2016 ze dne 14.03.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 29.03.2016

 

3/42/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě za účelem směny

- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/2) orná půda o výměře 475 m2

- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/3) orná půda o výměře 420 m2

- části pozemku p.č. 2920/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2

- části pozemku p.č. 4147 orná půda o výměře cca 1100 m2

- pozemku p.č. 1508 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2

- pozemku p.č. 1510 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2

- pozemku p.č. 1509/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2

- pozemku p.č. 4138 orná půda o výměře 4902 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za

- část p.č. 4106 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4106/2) orná půda o výměře 134 m2

- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/4) orná půda o výměře 256 m2

- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/5) vodní plocha, koryto vod. toku umělé o výměře 238 m2

- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/4) orná půda o výměře 765 m2

- p.č. 4085/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4085/4) orná půda o výměře 665 m2

- p.č. 4086/9 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/11) ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2

- p.č. 4086/10 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/12) ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2

- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/1) orná půda o výměře 376 m2

- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/4) vodní plocha, tok umělý o výměře 275 m2

- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/1) orná půda o výměře 1810 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude řešen doplatkem městu Velká Bíteš ve výši 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

K části pozemku p.č. 4147 v k.ú. Velká Bíteš bude bezúplatně zřízeno ve prospěch Města Velká Bíteš budoucí věcné břemeno spočívající v uložení, provozování a údržbě inženýrské sítě na dobu životnosti inženýrské sítě.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

4/42/16/RM - rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1956/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.04.2016

 

5/42/16/RM - doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2015 k rozvahovému dni 31.12.2015 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

6/42/16/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

7/42/16/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2016

 

8/42/16/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 2/2016.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

9/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3256 – orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2 a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3256 – orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vykoupením pozemku hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

10/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části pozemku parc.č. 2438/5– orná půda o výměře cca 831 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2

a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na části pozemku parc.č. 2438/5– orná půda o výměře cca 831 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2

a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na části pozemku parc.č. 2438/5– orná půda o výměře cca 831 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2

a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na části pozemku parc.č. 2438/5– orná půda o výměře cca 831 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2

a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na části pozemku parc.č. 2438/5– orná půda o výměře cca 831 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2

a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na části pozemku parc.č. 2438/5– orná půda o výměře cca 831 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2.

Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

11/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 4597– orná půda o výměře cca 346 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2 a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č.4597– orná půda o výměře cca 346 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2.

Veškeré náklady spojené s vykoupením pozemku hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

12/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc.č. 3257– orná půda v k.ú. Velká Bíteš, a to část o výměře 11 m2 za cenu 120 Kč/m2 a část o výměře 451 m2 za cenu 25 Kč/m2 do vlastnictví města. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo přijato.

13/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3291– orná půda o výměře 467 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2 a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3291 – orná půda o výměře 467 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2.

Náklady spojené s vykoupením pozemku hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

14/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc.č. 4680 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš, a to část o výměře 1003 m2 za cenu 120 Kč/m2 a část o výměře 9012 m2 za cenu 25 Kč/m2 do vlastnictví města. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

15/42/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš změnit smlouvu o pronájmu lesní půdy ze dne 12.10.2012 s nájemcem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. dle žádosti nájemce č.j. MÚVB/2080/16 a žádá jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o předložení aktuálního stavu hospodaření společnosti na úseku lesa.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 11.04.2016

odpovědnost: jednatel termín: 22.04.2016

16/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2182/16 ve výši 600.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace v předloženém znění s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

17/42/16/RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

18/42/16/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

19/42/16/RM - schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2016

20/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

21/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 1283 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 10 m2 za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

22/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování stavby „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor na silnic II/602 ve Velké Bíteši“ na části pozemku p.č. 3005/17 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

23/42/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s. Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.04.2016

 

24/42/16/RM rozhoduje nesouhlasit s umístěním vývěsných skříněk politických stran a hnutí na nemovitostech města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

25/42/16/RM doporučuje ZM Velká Bíteš rozhodnout přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ finanční prostředek ve výši 400tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

26/42/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou, a to od 01. 05. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

 

27/42/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

28/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní o úplatném nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 , a to

s podmínkou, že před uzavřením kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení nebo zatížení pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

29/42/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 2539/10 orná půda o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

30/42/16/RM – rozhoduje skácet břízu na pozemku města parc. č. 2038/1 v k. ú. Velká Bíteš s tím, že skácení a poklizení dřevní hmoty provede žadatel na vlastní náklady.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

31/42/16/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako vlastníkem pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš a investorkou stavby garáže na p.č. 2117 v k.ú. Velká Bíteš ve svém vlastnictví smlouvu o právu provést stavbu z důvodu přesahu krovů garáže 0,3 m nad pozemek ve vlastnictví města Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2016

32/42/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně příslušenství.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2016

33/42/16/RM – schvaluje výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 01.04.2016 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2215/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.04.2016

34/42/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Ing. Martin Vinter, s.r.o., Slovákova 5, Brno 602 00, IČ: 253 27 241 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu 33.333 Kč bez DPH a uzavřít s ní příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22.04.2016

35/42/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, na ulici U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou, a to od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

36/42/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit část pozemku p.č. 4147 orná půda o výměře cca 550 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví Města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

37/42/16/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 18/26/15/RM ze dne 01.09.2015 a nahradit ho novým usnesením: RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o finančních příspěvcích na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Velká Bíteš, lokalita „Na Vyhlídce“ – komunikace a inž. sítě“ ve výši 52.500,- Kč/sada přípojek + 100,-Kč/m2 pozemků p.č. 4060/1, 4059/2, 4061/1, 4059/3, 4060/3, 4059/4, 4060/4, 4059/5, 4063/3, 4063/4, 4060/5, 4059/6, 4063/1, 4063/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš k uvedené stavbě s jejich vlastníky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

38/42/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005977 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

39/42/16/RM rozhoduje neposkytnout spolku FOKUS Vysočina dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 767/16 z důvodu poskytování sociálních služeb ve městě jinými organizacemi.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

40/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 390/16 ve výši 480.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

41/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 301/16 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

42/42/16/RM - rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1727/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

43/42/16/RM - doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1905/16 ve výši 500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

 

44/42/16/RM - doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1925/16 ve výši 498.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

45/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 521/16 ve výši 27.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

46/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1696/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

47/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1867/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

48/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 578/16 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

49/42/16/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1225/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

50/42/16/RM rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 710/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

51/42/16/RM rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1738/16 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

52/42/16/RM rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1874/16 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

53/42/16/RM doporučuje ZM poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 189016 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

54/42/16/RM rozhoduje poskytnout Bike Clubu Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1939/16 ve výši 7.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

55/42/16/RM rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1907/16 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

56/42/16/RM rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1924/16 ve výši 8.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

57/42/16/RM rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1862/16 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

58/42/16/RM – navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2016 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11. 04. 2016 v 17:00 hod.

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení účetní závěrky města za rok 2015
 4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2015
 5. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2016
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 7. Dotace z grantových programů
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Projednání návrhů, podnětů a požadavků na zařazení dílčích změn ÚP do zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 10. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2016
 11. Budoucí věcné břemeno – p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3325 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. 2/5 části pozemku 3366 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 15. Budoucí úplatné nabytí p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Budoucí směna pozemků p.č. 1508, 1510, 1509/2, 4138 a částí p.č. 4105, 2920/1, 4147 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4680 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2438/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4597 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3257 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3256 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3255 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4673 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3365 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4674 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3291 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Změna složení osadního výboru Ludvíkov
 28. Zápisy kontrolního výboru
 29. Diskuze
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.04.2016

 

59/42/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu budovy č.p. 54, obč. vyb., na pozemku p.č. 5 v k.ú. Košíkov, v obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2016

 

60/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy rezervy pro výrobu a skladování na pozemcích p.č. 2348/3, 2348/4, 2346/5 a 2346/4 v kat. území Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro dopravu-parkovací stání pro 58 osobních automobilů, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu ITW PRONOVIA, s.r.o., Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

61/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na pozemcích p.č. 3251 (část cca 2758 m2), 3249 (část cca 1295 m2) a 3250 (167 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro výrobu a skladování Vp., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

62/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy rezervy pro výrobu a skladování na části pozemku p.č. 3348/1 (mimo koridor pro výstavbu el. vedení VVN) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro drobnou výrobu a výrobní služby Vd., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

 

63/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zahrady na části pozemku p.č. 5853/2 v k.ú. Holubí Zhoř o ploše cca 900 m2 na zastavitelnou plochu bydlení Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

64/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zeleně Zs a zemědělské půdy Pd na části pozemku p.č. 5819 v k.ú. Holubí Zhoř o ploše cca 1100 m2 na zastavitelnou plochu bydlení Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

 

65/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití pozemku p.č. 279/2 (14854 m2) v k.ú. Košíkov z plochy rezervy pro výrobu a skladování na zastavitelnou plochu pro drobnou výrobu a výrobní služby, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu, s podmínkou regulace zástavby v této ploše tak, že koef. zastavěnosti pozemku budovami bude max. 0,6, max. výška objektů bude 9,0 m a max. zastavěná plocha jednoho objektu bude 600 m2.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

 

66/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17 v k.ú. Velká Bíteš o celkové ploše cca 2000 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikáním Bp., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

67/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov vymezené na pozemku p.č. 336/8 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikáním Bp, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

68/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití plochy luk a pastvin na pozemcích p.č. 2537/3, 2538/1 a 2539/15 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro dopravu (s využitím na garáže pro osobní automobily) a v prostoru mimo ochranné pásmo ČOV na plochu pro bydlení v RD , do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

69/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout nezařadit návrh na dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zahrady na části pozemku p.č.1401 v k.ú. Velká Bíteš o ploše cca 500 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

70/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající zastavitelné plochy pro sport, hřiště Os, vymezené v ÚP na pozemku p.č.880/37 (3268 m2) v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Nová čtvrť na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech Bm a dále spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na pozemcích p.č. 3774 (2164 m2) a 2740/4 (104 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

71/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy orné půdy na části pozemku p.č. 3780 v k.ú. Velká Bíteš o ploše cca 2000 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech Bm., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

72/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zahrad na pozemcích p.č. 263 - TTP, 264 - zahrada v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu, avšak s omezením rozsahu zastavitelné plochy pouze na část pozemku p.č. 263 o výměře cca 295 m2 (po úroveň sousední stávající plochy bydlení na východní straně pozemku p.č. 263).*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

73/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití plochy orné půdy na části pozemku p.č. 4480 –orná půda v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech Bm, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu, s podmínkou zmenšení plochy na cca 1500 m2 dle doporučení komise.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

74/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu Vz vymezené na pozemku p.č.2175/14 –orná půda v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě Bm., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

75/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy pro dopravu, určené pro místní komunikaci a vymezené na pozemku p.č. 5270 v k.ú. Holubí Zhoř, na manipulační plochu u domu č.p. 4 se zařazením do navazující stávající plochy bydlení s podnikáním Bp, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

76/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy pro dopravu, určené pro místní komunikaci a vymezené na pozemku p.č. 6027 v k.ú. Holubí Zhoř, na manipulační plochu se zařazením do navazující plochy bydlení s podnikáním Bp, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

77/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně komunikačního systému v zastavitelné ploše pro bydlení v RD (Bm) vymezené na jihovýchodním okraji zastavitelného území Košíkova, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

78/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající zastavitelné plochy pro sport, hřiště (Os) v lokalitě bývalé cihelny na zastavitelnou plochu podnikatelských aktivit (Va), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

79/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy zeleně a veřejného prostranství na městských pozemcích p.č. 771/1, 771/2 a části 770/1 v k.ú. Velká Bíteš v prostoru vedle kulturního domu na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

80/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy veřejného prostranství a zeleně na pozemcích p.č. 770/3 a 774/4 v k.ú. Velká Bíteš v prostoru vedle kulturního domu na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

81/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně plochy rezervy pro občanskou vybavenost v prostoru za hřbitovem na pozemcích v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 10264 m2, a to p.č. 912/3 - orná půda , p.č. 912/2 - orná půda a p.č. 912/1 - orná půda, na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov.), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

82/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vyřazení zastavitelné plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) a zařazení této plochy do navazující plochy zahrad a sadů (Pz) na části pozemku p.č 1182/7 – TTP (975 m2) v k.ú. Velká Bíteš, která se nachází v pásmu hygienické ochrany ČOV Velká Bíteš, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

83/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy zeleně (Zs) na části pozemku p.č. 766/1-ostatní plocha, ost. komunikace v k.ú. Velká Bíteš v prostoru vedle sokolovny na stávající plochu pro sport, hřiště (Os), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

84/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití stávající plochy zeleně (Zs) na městských pozemcích p.č. 718/1, 718/2, 721/4 a části p.č. 721/1 v k.ú. Velká Bíteš v prostoru vedle a za poliklinikou na ulici Tyršova na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

85/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy zeleně na části městského pozemku p.č. 7 - ost. plocha, zeleň v k.ú. Košíkov v prostoru vedle kostela na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš, s podmínkou využití této plochy pouze pro případné rozšíření hřbitova, vybudování parkoviště a dalších obslužných ploch.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

86/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy zahrad a sadů (Pz) na pozemcích v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Karlov, a to p.č.1429/2, p.č. 1429/3 a p.č. 1429/4 na stávající plochu pro bydlení v RD (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

 

87/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy orné půdy na pozemcích v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě vedle koridoru pro stavbu JV obchvatu Velké Bíteše o celkové ploše cca 3000 m2, a to na částech p.č. 3809, 3810, 3811, 3812, 3825, 3826, 3827, 3845, 3813, 3814, 3815 a 3816 na plochu pro dopravu (D), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

 

88/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávajících ploch sídelní zeleně a občanské vybavenosti na pozemcích p.č.774/1 a p.č. 773/4 v k.ú. Velká Bíteš na stávající plochu pro bydlení v RD v prostoru za kamennou zdí a plochu stávající zahrady, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

89/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávajících regulativů – koeficientů hustoty zastavění na 0,4 u návrhových ploch pro bydlení v bytových domech (Bb) a 0,4 u návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

90/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v odstranění zrušených rozvodů vzdušného el. vedení VN včetně jejich ochranných pásem z grafické části ÚP v lokalitě průmyslové zóny Velká Bíteš – Vlkovská v areálech firem BDS a ITW Pronovia a dále spočívající v provedení aktualizace stávajících vzdušných rozvodů el. vedení VN , VVN a ZVN v grafické části ÚP v souladu s Technickou mapou města, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

91/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně částí stávajících návrhových ploch pro bydlení v RD (Bm) a ploch luk a pastvin na pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v lokalitě Pod Babincem, na plochu pro dopravu (D) za účelem rozšíření stávající komunikace a zřízení cyklostezky, do zadání Změny č.8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

92/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně stávající plochy zeleně (Zs) na části městského pozemku p.č. 857/4 - ostatní plocha o výměře cca 230 m2 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě sídliště bytových domů U Stadionu na plochu pro dopravu (D), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

93/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně určení zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (Vd), dosud vymezené na soukromých pozemcích p.č. 278/1, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14 a 278/15 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše na zastavitelnou plochu pro bydlení venkovského typu (Bv)., do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

94/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vymezení nové zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby na stávající ploše orné půdy na pozemcích p.č. 300/3, 300/4, 300/5, 300/6 a 300/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše o celkové výměře cca 13600 m2, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš s doplněním podmínek využití území takto: koeficient zastavěnosti budovami bude max. 0,6, max. výška objektů bude 9,0 m a max. zastavěná plocha jednoho objektu bude 600 m2.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

95/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vyřazení zastavitelné plochy bydlení z podnikatelskými aktivitami (Bp), která je vymezena na soukromém pozemku p.č. 78/33 a dále ve vyřazení plochy rezervy pro bydlení venkovského typu (Bv) na soukromých pozemcích p.č. 78/28, 78/30, 78/31, 78/32, 78/34, 78/35 a 78/37 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše dle návrhu osadního výboru Bezděkov.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

96/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně plochy zeleně (Zs) na částech městských pozemků p.č. 4603, 4605/1 a 724/2 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě u bytových domů na ul. Družstevní na plochu pro dopravu (D), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

97/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost (Ov) vymezené na pozemku p.č.336/1 v k.ú. Velká Bíteš o ploše 2432 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikáním (Bp), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

98/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně určení plochy pro místní komunikaci na části pozemku p.č.2194 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě (Bm), do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

99/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve vymezení nových zastavitelných ploch pro dopravu (D) a zastavitelných ploch pro drobnou výrobu a výrobní služby (Vd) v prostoru mezi stávajícím areálem čerpací stanice Slovnaft a silnicí Velká Bíteš - Košíkov na pozemcích p.č.4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4125, 4126, 4127, 4128, 4174, 4087/1 a 2874/1 v k.ú. Velká Bíteš o celkové ploše cca 3,33 ha, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

100/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v rozšíření zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (Vd) na pozemek p.č.2045/2 v k.ú. Velká Bíteš o výměře 1775 m2, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

101/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout nezařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně určení stávající zastavitelné plochy bydlení v RD vymezené na části pozemku p.č. 3780 v k.ú. Velká Bíteš na plochu dopravy a plochu ochranné zeleně (š. 15 m od sousedních ploch Bm v ÚP) a v rozšíření plochy pro dopravu na celý pozemek p.č. 3780 do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

102/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající ve změně části plochy luk a pastvin (Pl) a plochy technické infrastruktury (bývalá skládka) na částech soukromých pozemků p.č. 2265/2 a 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro dopravu (D) z důvodu využití této plochy pro rozšíření veřejné komunikace mezi ulicemi Jihlavská a Pod Spravedlností, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

103/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v:

1.doplnění podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost , která je v platném ÚP vymezena v lokalitě Za Loukama na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš, takto:

- jednotlivé samostatné izolované obchodní objekty umístěné v ploše budou mít maximální zastavěnou plochu 400 m2, maximální výška objektu bude 7,0 m od upraveného terénu po nejvyšší bod zastřešení

- do stávající platné podmínky využití území pro plochu Ov vymezenou dílčí změnou č. 5-2 se doplňuje požadavek na respektování rázu historického jádra města.

2. přeřazení části plochy pro dopravu, kterou je navrženo dopravní napojení zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš přes mostní objekt nad potokem Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

104/42/16/RM doporučuje ZM rozhodnout zařadit dílčí změnu ÚP, spočívající v rozšíření zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (Vp), která je vymezena v prostoru mezi silnicí v ul. Vlkovská a areálem PBS Velká Bíteš a.s., rovněž na část pozemku p.č. 3284 – orná půda o výměře cca 1350 m2, do zadání Změny č. 8 ÚP dle návrhu.*

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

termín: 11.04.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 


 

Počet listů: 8