41/16 - 14.03.2016


 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/1843/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 41/2016 konané dne 14.03.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/41/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 41/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 40/2016
 3. Vyúčtování Zpravodaje města Velká Bíteš za rok 2015
 4. Směna pozemků v k.ú. Velká Bíteš - jihovýchodní obchvat
 5. Žádost ICKK o výpůjčku
 6. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015 a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Žádost ZUŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu
 8. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 9. Žádost o ukončení nájmu bytu č. 3, Družstevní 584, Velká Bíteš
 10. Žádost o souhlas města s adresou sídla základní organizace Českého svazu včelařů
 11. Žádost o změnu nájemní smlouvy k bytu č. 313, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 12. Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši
 13. Žádost o podnájem a souhlas města s umístěním sídla firmy Obuv Iva s.r.o. do objektu města
 14. Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Velká Bíteš
 15. Žádost ICKK o příspěvek
 16. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 17. Žádost Kynologického klubu Velká Bíteš o dotaci
 18. Smlouva o převodu investorství
 19. Nájemní smlouvy – dočasné zábory – modernizace D1 úsek 22
 20. Nájem nebytových prostor – budova č.p. 85, Masyrykovo náměstí, Velká Bíteš
 21. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015 a rozdělení hospodářského výsledku
 22. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 4673 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 3365 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 4674 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Byty vytápěné plynovým kotlem kategorie „B“
 26. Přístavba sociálních zařízení a stavební úpravy KD
 27. Autorský dozor na stavbě „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
 28. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 29. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 3255 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
 31. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 32. Dohoda o prostorovém uspořádání staveb – optická síť
 33. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 34. Zaměření stávajícího stavu ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš
 35. Koncepce činnosti ICKK na rok 2016
 36. Dohoda o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury – Babinec
 37. Stavebně konstrukční řešení (statické posouzení) objektu Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš
 38. Veřejná zakázka „Výměna oken v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
 39. Rozšíření projektové dokumentace lokality Babinec Velká Bíteš
 40. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 41. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.03.2016

 

2/41/16/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 40/2016 ze dne 07.03.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 14.03.2016

 

3/41/16/RM – bere na vědomí vyúčtování Zpravodaje města Velká Bíteš za rok 2015 a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace přípravou podkladového materiálu ke změně formátu Zpravodaje města Velká Bíteš na A4.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 29.03.2016

 

4/41/16/RM - rozhoduje poskytnout Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci jako výpůjčku spodní část Masarykova náměstí k uspořádání a organizaci kulturní akce „KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ“ ve dnech 27.07.- 30.07.2016.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 27.07.2016

 

5/41/16/RM - schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2016

 

6/41/16/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

7/41/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1568/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

8/41/16/RM - rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v domě Masarykovo náměstí 86 ve Velké Bíteši s paní Růženou Hudečkovou, IČ: 185 32 551 ke dni 30. 04. 2016.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

 

9/41/16/RM - rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3, Družstevní 584, Velká Bíteš ke dni 31. 03. 2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

10/41/16/RM - rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, na pozemku parc.č. 58 v obci a k.ú. Velká Bíteš, bylo umístěno sídlo Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš, IČ:65760271.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

11/41/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 313 na ulici Družstevní 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou ode dne 01. 04. 2016 za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

12/41/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017 za nájemné 60,78 Kč/m2/měsíc (po valorizaci) mínus 20 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

13/41/16/RM – rozhoduje souhlasit

-        s podnájmem nebytového prostoru číslo 104 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7 společnosti Obuv Iva s.r.o., IČ: 04800711, se sídlem Budišov 379,

-        s tím, aby na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, na pozemku parc.č.155/5 v obci a k.ú. Velká Bíteš, bylo umístěno sídlo společnosti Obuv Iva s.r.o., IČ: 04800711.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

14/41/16/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš a převedení částky 912.860,04 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

15/41/16/RM – rozhoduje souhlasit s pořízením reflexních samonavíjecích bezpečnostních pásek Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací, které budou sloužit pro propagační účely města.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2016

16/41/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1661/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

17/41/16/RM rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1695/16 ve výši 21.840 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2016

 

18/41/16/RM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a Technickými službami Velká Bíteš, spol. s r.o., IČ: 255 94 940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš smlouvu o převodu investorství k výstavbě prodejen dle stavebního povolení na stavbu „Nádvoří s prodejnami Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš“ na části p.č. 53/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

19/41/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 1333 m2 a p.č. 2823 ostatní plocha o výměře 318 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

20/41/16/RM rozhoduje pronajmout část nebytových prostor  v budově č.p. 85, bydlení, na p.č. 60 v  k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 109 o výměře 17 m2 včetně příslušenství za nájemné ve výši 334,- Kč/měs. a zálohy na služby ve výši 800,- Kč/měs. od 01.04.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

21/41/16/RM schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

22/41/16/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

23/41/16/RM doporučuje ZM rozhodnout  úplatně nabýt část pozemku parc.č. 4673 – orná půda o výměře cca 658 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a  vkladem KS do KN  hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

24/41/16/RM doporučuje ZM rozhodnout  úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3365 – orná půda o výměře cca 9 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2 a současně RM doporučuje ZM  rozhodnout  úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3365– orná půda o výměře cca 9 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a  vkladem KS do KN  hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

25/41/16/RM doporučuje ZM rozhodnout  úplatně nabýt část pozemku parc.č. 4674 – orná půda o výměře cca 1731 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a  vkladem KS do KN  hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

26/41/16/RM rozhoduje v bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví a správě města, které jsou vytápěny vlastním plynovým kotlem kategorie B:

- nainstalovat detektor oxidu uhelnatého s alarmem (hlásič Hutermann ALARM CO-603) s podmínkou uzavření písemné dohody o obsluze s nájemcem.

Rada města rozhoduje v bytech a nebytových prostorech ve vlastnictví a správě města, které jsou vytápěny vlastním plynovým kotlem kategorie B:

- při zjištěných větších závadách na kotlech za posledních 12 měsíců (předpokládaná cena opravy větší než 5.000,00 Kč) provést odstranění takových závad formou výměny stávajícího kotle za kotel nový kondenzační.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2016 (instalace detektorů),průběžně (výměna kotlů se zjištěnou závadou)

27/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ 60725681 na přístavbu sociálních zařízení 1.NP a 2.NP, úprava foyeru v 1.NP a 2.NP, kanceláří 2.NP a malého sálu kulturního domu Velká Bíteš, součástí prací je i vzduchotechnika malého a hlavního sálu a akustika hlavního sálu včetně úpravy středotlakého plynovodu a změny plynovodní přípojky KD za nabídkovou cenu 195.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21.03.2016

 

28/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 46968822 na výkon autorského dozoru na akci „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu 48.126,12 Kč bez DPH a uzavřít s ní příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2016

 

29/41/16/RM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění příhradového stožáru pro vedení VN na části pozemku p.č. 2473/6 trvalý travní porost v k.ú. Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2016

 

30/41/16/RM doporučuje ZM rozhodnout  úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3255– orná půda o výměře cca 50 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2 a současně RM doporučuje ZM rozhodnout  úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části pozemku parc.č. 3255 – orná půda o výměře cca 50 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a  vkladem KS do KN  hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

31/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu 39.900 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou dohodu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2016

32/41/16/RM rozhoduje nesouhlasit s pokácením túje rostoucí mezi hroby č. 522 a č. 523 na starém hřbitově, neboť je součástí projektu revitalizace zeleně s dobou udržitelnosti do roku 2024.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2016

33/41/16/RM rozhoduje uzavřít mezi:

- městem Velká Bíteš jako investorem stavby „Optická sít Velká Bíteš, etapa 6“ ,

- Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako vlastníkem stávajících staveb vodovodů a kanalizací ve Velké Bíteši

- Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČ: 49455842, se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno jako provozovatelem a správcem stávajících staveb vodovodů a kanalizací ve Velké Bíteši předloženou Dohodu o prostorovém uspořádání staveb za účelem stanovení vzájemných práv a závazků při pokládce kabelu optické sítě do ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

34/41/16/RM rozhoduje nesouhlasit s pokácením stříbrného smrku rostoucího v blízkosti hrobu č. 623 na novém hřbitově.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2016

 

35/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta STABIL s.r.o., Hlinky 142 c, 603 00 Brno na zaměření stávajícího stavu celého areálu ZŠ Tišnovská 115 ve Velké Bíteši v rozsahu cenové nabídky za cenu 140.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2016

 

36/41/16/RM bere na vědomí předloženou koncepci činnosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace pro rok 2016 a žádá ředitele této organizace o předložení přepracovaného programu Bítešské pouti.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 29.03.2016

 

37/41/16/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o finančních příspěvcích na vybudování infrastruktury v rámci stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš lokalita „Babinec“ + lokalita „pod základní školou“ – 2. etapa ve výši 80.000,- Kč/sada přípojek + 100,-Kč/m2 stavebního pozemku na stavebních pozemcích č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 v části pod ZŠ dle PD k uvedené stavbě s jejich vlastníky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

38/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 24.02.2016 ve výši 97.000,-Kč bez DPH od firmy PROXIMA projekt, s.r.o., IČ : 28273231, na stavebně konstrukční řešení objektu Masarykovo náměstí 86 ve Velké Bíteši v rozsahu této cenové nabídky a uzavřít s ní smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

39/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Jaroslav Kulík, Kostelní 630, 691 85 Dolní Dunajovice, IČ: 12751057 na realizaci akce „Výměna oken v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 1.056.883 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04555970.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Truhlářství URBAN, s.r.o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, IČ: 27501701.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče ROFIS, s.r.o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, IČ: 36440523.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18.03.2016

40/41/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou na zpracování PD přípojek pro rodinné domy v lokalitě Babinec, Velká Bíteš v rozsahu cenové nabídky za cenu 8.000 Kč bez DPH.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou na zpracování PD parkoviště a chodníky v lokalitě Babinec, Velká Bíteš v rozsahu cenové nabídky za cenu 54.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.03.2016

41/41/16/RM rozhoduje pokácet douglasku rostoucí před vchodem na starý hřbitov na pozemku parc. č. 2/5 v k. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2016

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

 

Počet listů: 3