40/16 - 07.03.2016


Č.j. MÚVB/1707/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 40/2016 konané dne 07.03.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/40/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 40/2016 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 39/2016
  3. Výběrové řízení „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“
  4. Záměr směny pozemků v k.ú. Velká Bíteš – jihovýchodní obchvat
  5. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.03.2016

2/40/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 39/2016 ze dne 22.02.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 07.03.2016

3/40/16/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 01430050 na realizaci stavby „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ za cenu 7.958.055,72 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2016

 

4/40/16/RM rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit pozemky, a to:

-        část pozemku p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/2) orná půda o výměře 475 m2

-        část pozemku p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/3) orná půda o výměře 420 m2

-        část pozemku p.č. 2920/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2

-        část pozemku p.č. 4147 orná půda o výměře cca 1100 m2

-        pozemek p.č. 1508 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2

-     pozemek p.č. 1510 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2

-        pozemek p.č. 1509/2  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2

-        pozemek p.č. 4138 orná půda o výměře 4902 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 


 

Počet listů: 1