39/16 - 22.02.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/1310/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 39/2016 konané dne 22.02.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/39/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 39/2016 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 38/2016
  3. Pojistná smlouva č. 2730314565 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 5
  4. Žádost ZUŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 a rozdělení výsledku hospodaření
  5. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 a rozdělení výsledku hospodaření
  6. Žádost Mgr. Renaty Němcové o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016
  7. Inventarizační zpráva za rok 2015
  8. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o udělení souhlasu s pokračováním v základním vzdělávání
  9. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas se stravováním studentek

10.  Žádost ZUŠ Velká Bíteš o vyřazení majetku

11.  Žádost ICKK  o schválení účetní závěrky k 31.12.2015 a dokrytí ztráty z rezervního fondu

12.  Zápis do mateřských škol na školní rok 2016/2017

13.  Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města

14.  Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2015

15.  Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s.

16.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

17.  Přeložka telefonních kabelů Na Valech ve Velké Bíteši

18.  Žádost ICKK  o schválení odpisového plánu

19.  Skončení nájmu bytu č. 8, Družstevní 584, Velká Bíteš

20.  Nájemní smlouva k bytu č. 2,  Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš

21.  Žádost o ukončení nájmu bytu č. 15, na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš

22.  Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši

23.  Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3366 v k.ú. Velká Bíteš

24.  Nájem nebytových prostor – budova č.p. 67

25.  Žádost o podnájem nebytových prostor budovy nového hřbitova,  Tišnovská č. p. 563 ve Velké Bíteši

26.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3,  Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš

27.  Dohoda o provedení stavebních prací na p.č. 336/6 v k.ú. Velká Bíteš

28.  Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.02.2016

2/39/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 38/2016 ze dne 08.02.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 22.02.2016

 

3/39/16/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 Pojistné smlouvy č. 2730314565 s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2016

 

4/39/16/RM schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2016

 

5/39/16/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

6/39/16/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2016

7/39/16/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

8/39/16/RM – rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1036/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.03.2016

 

9/39/16/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velká Bíteš za rok 2015.

odpovědnost: odbor správní

termín: 29.02.2016

10/39/16/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2016/2017 žákyně ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS - díl I. v Základní škole Velká Bíteš, Tišnov ská 116, příspěvková organizace.*

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

11/39/16/RM – rozhoduje souhlasit se stravováním studentek při výkonu studentské praxe v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/1161/16.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.04.2016

12/39/16/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1247/16.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

13/39/16/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2016

 

14/39/16/RM – schvaluje dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2015 z Rezervního fondu této příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2016

15/39/16/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol na nový školní rok 2016/2017 dle návrhu ředitelek MŠ.

odpovědnost: ředitelky MŠ

termín: 12.05.2016

16/39/16/RM – rozhoduje skácet smrk stříbrný, 3 keře tisu a 3 borovice  rostoucí  na  pozemku ve vlastnictví města,  parc. č. 186  v  k. ú. Velká Bíteš. Za skácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

17/39/16/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2015 č.j. MÚVB/1123/16/SPR/BUR.

odpovědnost: odbor správní

termín: 01.03.2016

 

18/39/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava č. 91/2016.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.03.2016

19/39/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucí oprávněnou a městem Velká Bíteš jako budoucím povinným, týkající se přeložky plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 4083/1 a 4083/2 v k.ú. Velká Bíteš za jednorázovou úplatu 500 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

20/39/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  č. VPI/MJ/2016/00020 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, IČ: 040 84 063 na překládku telefonních kabelů v ulici Na Valech ve Velké Bíteši za cenu 232.897 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18.03.2016

21/39/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádostí Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ze dne 17.02.2016.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2016

22/39/16/RM – bere na vědomí informaci odboru majetkového o skončení nájmu bytu č. 8, Družstevní 584, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

23/39/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.2 na ulici Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš na dobu určitou ode dne 01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc upravené dle usnesení č. 22/7/14/RM.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

24/39/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 15, Družstevní 584, Velká Bíteš ke dni 29. 02. 2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

25/39/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 za nájemné 60,78 Kč/m2/měsíc (po valorizaci) mínus 20 %.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

26/39/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2016

 

27/39/16/RM rozhoduje

a) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části nebytového prostoru v budově č.p. 67, bydlení, na p.č. 118 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 101 o výměře 65,81 m2 včetně příslušenství s p. Zdeňkem Mazánkem za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok od 01.04.2016

a

b) nevyhovět žádosti společnosti NATMEER s.r.o., IČ: 29373638, se sídlem Rašínova 103/2, Brno město, 602 00 Brno o pronájem části nebytového prostoru v budově č.p. 67, bydlení, na p.č. 118 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 101 o výměře 65,81 m2 včetně příslušenství za nabídnuté nájemné ve výši 4.500,- Kč/měs.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

28/39/16/RM rozhoduje nesouhlasit s podnájmem nebytových prostor budovy nového hřbitova, Tišnovská č. p. 563, Velká Bíteš mezi paní Pavlou Ráčkovou, Nová čtvrť 293, Velká Bíteš, IČ: 187 95 676 a společností PIETAS – VYSIBLA, s. r. o., Soukenická 129/3, Třebíč, IČ: 276 79 811,  a to od 01. 03. 2016.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

29/39/16/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc upravené dle usnesení č. 22/7/14/RM, počínaje dnem 01. 03. 2016 a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu opatření k zlepšení kvality bytu.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

30/39/16/RM rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o vstupu a provádění stavebních prací na pozemku p.č. 336/6 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně náhrady za jeho omezené užívání v jednorázové výši 30.000,- Kč uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako investorem stavby „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova, Lánice - novostavba dešťové kanalizace“ jako vlastnicí předmětného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Zdeněk Řezáč

člen rady města

 

 

Počet listů: 2