Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 38/16 - 08.02.2016

  Č.j. MÚVB/992/16/T/KLI

  SOUHRN USNESENÍ

  ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 38/2016 konané dne 08.02.2016

  v  Kulturním domě Velká Bíteš

  Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

   

  1/38/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 38/2016 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 37/2016
  3. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2016
  4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky
  5. Nájemní smlouva k bytu č. 204, U Stadionu 283, Velká Bíteš
  6. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
  7. Technický dozor objednatele – I/37 Velká Bíteš – ul. Lánice
  8. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
  9. Zábor veřejného prostranství - show na kolech
  10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
  11. Stanovení pracovní doby pro veřejnost
  12. Revitalizace bytové zóny U Stadionu Velká Bíteš
  13. Závěr

  odpovědnost: rada města

  termín: 08.02.2016

  2/38/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 37/2016 ze dne 25.01.2016.

  odpovědnost: rada města

  termín: 08.02.2016

   

  3/38/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2016 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 31.03.2016

   

  4/38/16/RM doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2016 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizaci dle její žádosti.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 11.04.2016

  5/38/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s paní Zuzanou Horníčkovou, nar. 11. 02. 1982, trvale bytem U Stadionu 283, Velká Bíteš k bytu č. 204, na ulici U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 01. 03. 2016.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 29.02.2016

  6/38/16/RM – rozhoduje uzavřít s RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 2000157656.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 29.02.2016

  7/38/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele – I/37 Velká Bíteš - ul. Lánice“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 29.02.2016

  8/38/16/RM – rozhoduje:

  a) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš s panem Františkem Urbánkem, nar.  16. 06. 1965, trvale bytem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš ke dni 29. 02. 2016.

  b) odkoupit od pana Františka Urbánka, bytem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 1 ks akumulačních kamen v hodnotě 5.229,– Kč.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 29.02.2016

   

  9/38/16/RM – rozhoduje vyhovět žádosti Informačního centra Nového Města na Moravě a souhlasit se záborem veřejného prostranství na Masarykově nám. Velká Bíteš pro propagaci „MS v horských kolech“ s tím, že přesné datum a podmínky záboru budou následně upřesněny a dohodnuty s odborem majetkovým.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 29.02.2016

  10/38/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění předmět díla a navyšuje cena díla.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 22.02.2016

  11/38/16/RM – rozhoduje stanovit pracovní dobu pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.03.2016 takto:

  Pondělí  08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

  Úterý     08:00 – 11:30, 12:30 – 14:30

  Středa   08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

  Čtvrtek  neúřední den

  Pátek    08:00 – 11:30, 12:30 – 13:30

  odpovědnost: tajemnice

  termín: 01.03.2016

  12/38/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. KVADRANT, spol. s r.o., Pechova 44, 615 00 Brno, IČ: 469 04 468 na zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci na akci Revitalizace bytové zóny U Stadionu Velká Bíteš za cenu 87.700 Kč bez DPH a objednat u této spol zpracování uvedených podkladů.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 29.02.2016

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města

   

  Ing. Tomáš Kučera

  místostarosta města

   


   

   

  Počet listů: 1

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.