38/16 - 08.02.2016

Č.j. MÚVB/992/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 38/2016 konané dne 08.02.2016

v  Kulturním domě Velká Bíteš

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/38/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 38/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 37/2016
 3. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2016
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o navýšení závazného ukazatele na mzdové prostředky
 5. Nájemní smlouva k bytu č. 204, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 6. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
 7. Technický dozor objednatele – I/37 Velká Bíteš – ul. Lánice
 8. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 9. Zábor veřejného prostranství - show na kolech
 10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
 11. Stanovení pracovní doby pro veřejnost
 12. Revitalizace bytové zóny U Stadionu Velká Bíteš
 13. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.02.2016

2/38/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 37/2016 ze dne 25.01.2016.

odpovědnost: rada města

termín: 08.02.2016

 

3/38/16/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2016 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2016

 

4/38/16/RM doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2016 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizaci dle její žádosti.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 11.04.2016

5/38/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s paní Zuzanou Horníčkovou, nar. 11. 02. 1982, trvale bytem U Stadionu 283, Velká Bíteš k bytu č. 204, na ulici U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc, počínaje dnem 01. 03. 2016.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

6/38/16/RM – rozhoduje uzavřít s RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 2000157656.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

7/38/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele – I/37 Velká Bíteš - ul. Lánice“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

8/38/16/RM – rozhoduje:

a) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš s panem Františkem Urbánkem, nar.  16. 06. 1965, trvale bytem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš ke dni 29. 02. 2016.

b) odkoupit od pana Františka Urbánka, bytem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 1 ks akumulačních kamen v hodnotě 5.229,– Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

9/38/16/RM – rozhoduje vyhovět žádosti Informačního centra Nového Města na Moravě a souhlasit se záborem veřejného prostranství na Masarykově nám. Velká Bíteš pro propagaci „MS v horských kolech“ s tím, že přesné datum a podmínky záboru budou následně upřesněny a dohodnuty s odborem majetkovým.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

10/38/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění předmět díla a navyšuje cena díla.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22.02.2016

11/38/16/RM – rozhoduje stanovit pracovní dobu pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.03.2016 takto:

Pondělí  08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Úterý     08:00 – 11:30, 12:30 – 14:30

Středa   08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Čtvrtek  neúřední den

Pátek    08:00 – 11:30, 12:30 – 13:30

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.03.2016

12/38/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. KVADRANT, spol. s r.o., Pechova 44, 615 00 Brno, IČ: 469 04 468 na zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci na akci Revitalizace bytové zóny U Stadionu Velká Bíteš za cenu 87.700 Kč bez DPH a objednat u této spol zpracování uvedených podkladů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 


 

 

Počet listů: 1