36/16 - 11.01.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/173/16/T/KLI

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 36/2016 konané dne 11.01.2016 v zasedací síni radnice

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/36/16/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 36/2016 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 35/2015
 3. Oznámení MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116 o souhlas s přijetím daru
 5. Žádost Správy Pražského hradu o zapůjčení exponátů
 6. Žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely
 7. Oznámení o záměru opravy rybníka Klečanský horní – Košíkovský
 8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš
 10. Dohoda o ukončení nájmu
 11. Záměr pronájmu nebytových prostor
 12. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o posouzení způsobu vyřazení majetku
 13. Příkazní smlouva č. 04-16-24 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
 14. Žádost o povolení označení příjezdu k provozovně
 15. Prodloužení ul. Rajhradské ve Velké Bíteši
 16. Žádost TS Velká Bíteš o schválení cenové nabídky a ceníku prací a služeb pro rok 2016
 17. Příkazní smlouva č. 04-16-62 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“
 18. Projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Za Školou“
 19. Příkazní smlouvy na zabezpečení obsluhy domovních plynových kotelen
 20. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.01.2016

2/36/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 35/2015 ze dne 14.12.2015.

odpovědnost: rada města

termín: 11.01.2016

 

3/36/16/RM bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/9435/15.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 11.01.2016

 

4/36/16/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9444/15.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.01.2016

5/36/16/RM – rozhoduje souhlasit se zapůjčením sbírkových předmětů Městského muzea ve Velké Bíteši na výstavu Koruna na dlani dle žádosti Správy Pražského hradu.

odpovědnost: vedoucí muzea

termín: 31.01.2016

6/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s užitím znaku města Velká Bíteš pro účely obrazové přílohy vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky za podmínek uvedených v žádosti č.j. MÚVB/9377/15.*

odpovědnost: starosta

termín: 20.01.2016

7/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s opravou rybníka Klečanský horní – Košíkovský na pozemcích parc.č. 2854, 2855 a 2856/1  v k.ú. Velká Bíteš, která zahrnuje generální opravu loviště, odbahnění a vybudování zpevněného vjezdu k lovišti. To vše za podmínky, že veškeré práce provede MRS MO Velká Bíteš na vlastní náklady.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2016

8/36/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2016 do 31.01.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc, s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2016

9/36/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou do 31. 12. 2016 za nájemné 36,56 Kč/m2/měsíc.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2016

10/36/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu levé garáže v budově č.p. 137 rod. dům na p.č. 1351 v k.ú. a obci Velká Bíteš k 29.02.2016.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2016

 

11/36/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 85, bydlení, na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 109 o výměře cca 17 m2 včetně příslušenství za nájemné ve výši min. 200,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2016

12/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s navrženým způsobem vyřazení majetku a s ponecháním výnosu z prodeje majetku v organizaci dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/140/16.

odpovědnost: starosta

termín: 25.01.2016

13/36/16/RM – rozhoduje uzavřít příkazní smlouvu č. 04-16-24 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ s Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 na zpracování a podání žádosti o navýšení dotace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25.01.2016

14/36/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu zařízení ve vlastnictví města za účelem umístění informačního zařízení – 6 kusů příjezdových cedulí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2016

15/36/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy OPTIMA spol. s r.o., PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST, se sídlem Žižkova 738, Vysoké Mýto a objednat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu - prodloužení ulice Rajhradská ve Velké Bíteši (silnice III/3928 ve směru Jestřabí) v rozsahu 1. a 2. úseku za cenu 159.800 Kč bez DPH (cena včetně podkladů pro zpracování PD).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2016

16/36/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje:

 1. cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka na projektovou dokumentaci stavby „Nádvoří s prodejnami Masarykovo nám. č.p. 88, Velká Bíteš“ ve výši 164.500 Kč bez DPH a realizaci tohoto investičního záměru v roce 2016,
 2. ceník prací a služeb pro rok 2016.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

17/36/16/RM – rozhoduje uzavřít příkazní smlouvu č. 04-16-62 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“ s Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 na zpracování a podání žádosti o navýšení dotace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25.01.2016

18/36/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 469 68 822 na zpracování změny DSP akce „Rekonstrukce ulice Za Školou“ za cenu 199.311 Kč s DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2016

19/36/16/RM – rozhoduje:

 1. uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Jaroslavem Vaňatkou, Vrchlického sad 1893/3, 602 00 Brno,  IČ: 13666444 na zabezpečení obsluhy domovní plynové kotelny domu Masarykovo náměstí č.p. 87, pro budovy 1. a 2. MěÚ Velká Bíteš,
 2. uzavřít dohodu o ukončení kupní smlouvy na dodávku tepla pro dům Masarykovo náměstí č.p. 87 ve Velké Bíteši s Ing. Jaroslavem Vaňatkou, Vrchlického sad 1893/3, 602 00 Brno,  IČ: 13666444,
 3. souhlasit s uzavřením příkazní smlouvy  s Ing. Jaroslavem Vaňatkou, Vrchlického sad 1893/3, 602 00 Brno, IČ: 13666444 na zabezpečení obsluhy domovní plynové kotelny domu Lánice č.p. 300 Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací a domu Tišnovská č.p. 116 Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města