Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 09/15 - 09.02.2015


  Č.j. MÚVB/954/15/T/KLI

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

  SOUHRN USNESENÍ

  ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 09/2015 konané dne 09.02.2015 v zasedací síni radnice

  Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

  1/09/15/RM - schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 09/2015 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 08/15
  3. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
  4. Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě Návrší č.p. 259 ve Velké Bíteši
  5. Žádost osadního výboru Bezděkov o příspěvek na dětský karneval
  6. Žádost osadního výboru Holubí Zhoř o příspěvek na dětský karneval
  7. Zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2015
  8. Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
  9. Nabídka společnosti KOMPAKT spol. s r.o. na zakoupení reklamní plochy
  10. Výběrové řízení na realizaci akce „MAN VEBInet – dokončení etapy 1 a zahájení etapy 3“
  11. Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc.č. 4605/1, 4604, 2295/5 a pozemku parc.č. 4603 v k.ú. Velká Bíteš
  12. Zveřejnění záměru směny částí pozemků parc.č. 2539/70, 2539/16 a pozemku parc.č. 2539/16 v k.ú. Velká Bíteš
  13. Závěr

  odpovědnost: rada města

  termín: 09.02.2015

  2/09/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 08/2015 ze dne 02.02.2015.

  odpovědnost: rada města

  termín: 09.02.2015

   

  3/09/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

  odpovědnost: oddělení správní

  termín: 13.04.2015

  4/09/15/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 9 v domě Návrší č.p. 259 ve Velké Bíteši na dobu neurčitou od 01.03.2015.*

  odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní

  termín: 28.02.2015

  5/09/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Bezděkov finanční příspěvek na dětský karneval 2015 ve výši 2.000 Kč.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 28.02.2015

  6/09/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na dětský karneval 2015 ve výši 3.000 Kč.

  odpovědnost: odbor finanční

  termín: 28.02.2015

  7/09/15/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2015 ze dne 21.01.2015.

  odpovědnost: rada města

  termín: 09.02.2015

   

  8/09/15/RM – rozhoduje na základě žádosti Spolku Lungta nepřipojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

  odpovědnost: starosta

  termín: 28.02.2015

  9/09/15/RM – rozhoduje nevyužít nabídku společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Českomoravské reklamní agentury na zakoupení reklamní plochy v rámci projektu Sociální automobil.

  odpovědnost: starosta

  termín: 28.02.2015

  10/09/15/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MAN VEBInet – dokončení etapy 1 a zahájení etapy 3“.

  odpovědnost: informatik

  termín: 15.02.2015

  11/09/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout části pozemků parc.č. 4605/1 – orná půda o výměře cca 754 m2, parc.č. 4604 – orná půda o výměře cca 1317 m2, parc.č. 4603 – orná půda o výměře 539 m2, parc.č. 2295/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 150 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 27.02.2015

  12/09/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit pozemky ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to:

  - část p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 1.800 m2

  - část p.č. 2539/16 orná půda o výměře cca 1.815 m2

  - p.č. 2539/116 orná půda o výměře 925 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor majetkový

  termín: 31.03.2015

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta města

   

  Ing. Tomáš Kučera

  místostarosta města

   

   

  Počet listů: 2

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.