9. Žádosti o informace

 

Přístup k informacím

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

 

Město Velká Bíteš poskytuje informace

zveřejněním (z vlastní iniciativy města)

 • na úřední desce MěÚ

 • na internetových stránkách města (www.velkabites.cz)

na základě žádosti

 • ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)

 • písemné nebo elektronické za podmínek, že platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

 

Město Velká Bíteš neposkytuje tyto informace:

 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)


Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

 • Na ústně podanou žádost poskytnou informace jednotlivé odbory MěÚ dle své věcné příslušnosti. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Písemná žádost o poskytnutí informace se podává osobně v podatelně MěÚ (č. dveří 14) nebo poštou na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, PSČ 595 01.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.


Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a za stanovených podmínek:

 • vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a sdělí to žadateli do 3 dnů,
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na pamě?ových médiích.

 

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhlednání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.


Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádosti za jednotlivé roky:

Žádosti o informace za rok 2021

Žádosti o informace za rok 2020

Žádosti o informace za rok 2019