11. Opravné prostředky

a) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velká Bíteš, který rozhodnutí vydal. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Městského úřadu Velká Bíteš je Krajský úřad kraje Vysočina. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

b) Proti rozhodnutím Městského úřadu Velká Bíteš, která byla vydána ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se podávají opravné prostředky prostřednictvím orgánu, jenž napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.