2. Důvod a způsob založení města

Ústavní zákon č. 294/1990 Sb. zrušil instituci národních výborů a zakotvil zásadu, že základem místní samosprávy je obec.

Ta je definována jako samosprávné společenství občanů, které je právnickou osobou s vlastním majetkem, s nímž samostatně hospodaří. Tyto ústavní principy byly zákonodárně zajištěny zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákonem č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, nyní zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

1. ledna 1993 nabyl účinnosti ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kde v hlavě sedmé je upravena územní samospráva.

Ústavní zásady územní samosprávy:

čl. 99 Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky.

čl. 100 Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu.

čl. 101 Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

Územní samosprávné celky jsou zde charakterizovány jako veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu.

(Jednotky územní samosprávy jsou právnickými osobami podle § 18 odst. 2 občanského zákoníku.)

čl. 104 konkretizuje samosprávné kompetence

Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Konkretizace ústavních zásad územní samosprávy zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město Velká Bíteš nabylo majetek především na základě zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Hlava II. vymezuje samostatnou působnost obce.

Hlava III. upravuje přenesenou působnost obce.

Základní znaky obce:

1) územní základ obce - území města Velká Bíteš tvoří katastrální území:

Velká Bíteš, Bezděkov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jindřichov u Velké Bíteše, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Jestřabí u Velké Bíteše, Pánov.

Město Velká Bíteš se člení na části:

Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jindřichov, Jestřabí, Košíkov, Ludvíkov, Pánov, Velká Bíteš.

2) osobní základ obce tvoří občané obce, občanem je fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, a

- je v obci hlášena k trvalému pobytu.

Zákon o obcích svěřuje občanům různá oprávnění - viz § 16 odst. 2.

3) právo na samosprávu - viz uvedeno výše.