Hlášení rozhlasu

Soubor Velikost Datum
2021-04-09-Zastupitelstvo.wav 4.5 MiB 09.04.2021 13:48
2021-04-09-Zastupitelstvo.txt 189 B 09.04.2021 13:48
2021-04-07-MUDr.-Dřínková.wav 5.3 MiB 07.04.2021 11:49
2021-04-07-MUDr.-Dřínková.txt 177 B 07.04.2021 11:49
2021-04-06-elektřina.wav 10.1 MiB 06.04.2021 12:54
2021-04-06-elektřina.txt 342 B 06.04.2021 12:54
2021-03-26-Česká-spořitelna.wav 7.4 MiB 26.03.2021 07:18
2021-03-26-Česká-spořitelna.txt 426 B 26.03.2021 07:18
2021-03-24-bioodpad.wav 4.2 MiB 24.03.2021 07:18
2021-03-24-bioodpad.txt 144 B 24.03.2021 07:19