Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru investic a rozvoje

Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na místo úředníka/úřednice 

referent/referentka odboru investic a rozvoje 

Druh práce: referent/referentka odboru investic a rozvoje s pracovní náplní zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města; příprava, řízení a realizace akcí města; činnost na úseku rozvoje města

Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bíteš

Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Nástup: 01.07.2021 nebo dle dohody

Termín odevzdání přihlášky: do 06.06.2022 do 16:00 hodin

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru technického směru
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • výborná znalost práce na PC
 • samostatnost, spolehlivost

 

Dále výhodou:

 • vzdělání ve studijním oboru stavebního směru
 • zkušenost s přípravou a realizací staveb
 • praxe ve veřejné správě

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

(vzor formuláře je k dispozici na http://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty)

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – referent odboru investic a rozvoje“. Bližší informace podá Ing. Pavel Bednář, tel. 566 789 120.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.