Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru majetkového

vyberove rizeni

Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

vedoucí odboru majetkového

 

Druh práce: vedoucí odboru majetkového s pracovní náplní zejména: zajištění agendy na úseku správy majetku města, zajištění agendy na úseku majetkoprávním včetně přípravy podkladů pro rozhodování rady města a zastupitelstva města o právních jednáních týkajících se nakládání s majetkem města

Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bíteš

Platové podmínky: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Nástup: 01.09.2020 nebo dle dohody

Termín odevzdání přihlášky:do 17.08.2020

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
 • organizační schopnosti, analytické myšlení, řídící a koncepční práce
 • výborná znalost práce na PC – Word, Excel, ASPI, Internet
 • řidičské oprávnění skupiny B

Dále výhodou: 

 • praxe u územního samosprávného celku
 • praxe v oblasti správy majetku
 • praxe v majetkoprávní oblasti
 • Náležitosti písemné přihlášky:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

(vzor formuláře je k dispozici na http://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty)

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 01.12.1971)

 • lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (netýká se osob narozených po 01.12.1971)

Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Velká Bíteš v úředních hodinách, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – vedoucí odboru majetkového“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.