Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru správního

  Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

    

  referent/referentka odboru správního 

  Druh práce: referent/referentka odboru správního s pracovní náplní zejména: výkon přestupkové agendy, výkon státní správy na úseku voleb a na úseku evidence obyvatelstva, výkon funkce metodika spisové služby

  Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bíteš

  Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (po splnění zákonných podmínek možnost přiznání osobního příplatku, odměn)

  Pracovní poměr:na dobu neurčitou

  Nástup:01.09.2019 nebo dle dohody

  Termín odevzdání přihlášky: do 14.08.2019 do 17:00 hodin

   

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

  • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
  • věk nad 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka
  • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

   

  Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

   

  Další požadavky:

  • znalost právních předpisů vztahujících se k požadovanému výkonu práce (zejména zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 251/2016 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění)
  • výborná znalost práce s PC
  • dobré komunikační schopnosti
  • samostatnost, rozhodnost a pečlivost

   

  Dále výhodou:

  • zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
  • praxe ve veřejné správě

   

   

  Náležitosti písemné přihlášky:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • státní příslušnost uchazeče
  • místo trvalého pobytu uchazeče
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  • datum a podpis uchazeče

  (vzor formuláře je k dispozici na

  http://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty)

   

  Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

   

  Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo osobně na podatelnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – referent odboru správního“. Bližší informace podá Bc. Tomáš Zedník, vedoucí odboru správního, tel. 566 789 150.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  do 17.08.2018 do 11:00 hodin

   

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.