Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru majetkového

  Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice

    

  referent/referentka odboru majetkového 

  Druh práce: referent/referentka odboru majetkového s pracovní náplní zejména:

  vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava, realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací, příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení

  Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bíteš

  Platové podmínky: v závislosti na dosaženém vzdělání 9. nebo 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (po splnění zákonných podmínek možnost přiznání osobního příplatku, odměn)

  Pracovní poměr: na dobu neurčitou

  Nástup: dle dohody

  Termín odevzdání přihlášky: do 27.02.2019 do 17:00 hodin

   

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru: splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

  • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
  • věk nad 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka

   

  Další požadavky:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru technického směru
  • řidičské oprávnění skupiny B
  • výborná znalost práce na PC
  • samostatnost, spolehlivost

   

  Dále výhodou:

  • vzdělání ve studijním oboru stavebního směru
  • zkušenost s výkonem činnosti investičního referenta
  • zkušenost s přípravou a realizací staveb
  • praxe ve veřejné správě, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek

   

   

  Náležitosti písemné přihlášky:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče
  • datum a místo narození uchazeče
  • státní příslušnost uchazeče
  • místo trvalého pobytu uchazeče
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  • datum a podpis uchazeče

  (vzor formuláře je k dispozici na

  http://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty)

   

  Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

   

  Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo osobně na podatelnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – referent odboru majetkového“. Bližší informace podá Ing. Ladislav Rada, vedoucí odboru majetkového, tel. 566 789 130.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

   

  do 17.08.2018 do 11:00 hodin

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.