Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obciSBÍRKA ZÁKONŮ ONLINE

Obecně pro celý úřad:

 • Zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 110/2019 o zpracování osobních údajů
 • Zákon číslo 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Jednací řád Zastupitelstva města Velké Bíteše
 • Jednací řád Rady města Velké Bíteše
 • Jednací řád výborů zastupitelstva

Odbor finanční:

 • Zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření číslo 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Odbor investic a rozvoje:

 • Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Odbor majetkový:

 • Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Odbor správní:

 • Zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor výstavby a životního prostředí:

 • Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

 

Tyto předpisy jsou občanům poskytnuty k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři tajemníka, číslo dveří 12.