Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Organizační struktura

  Město Velká Bíteš si vytváří své orgány

  Zastupitelstvo města (seznam členů Zastupitelstva města Velké Bíteše)
  - vrcholný orgán města
  - voleno je v komunálních volbách podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
  - zastupitelstvo si vytváří své iniciativní a kontrolní orgány výbory
  - výbory zastupitelstva města

  Rada města
  (seznam členů Rady města Velké Bíteše)
  - volena je z řad zastupitelů na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města
  - vytváří si své poradní a iniciativní orgány komise
  - komise rady města

  Starosta města

  • vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,
  • podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,
  • jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,
  • odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční  kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
  • plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  • řídí městskou policii,
  • pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,
  • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

   

  Místostarosta města

  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,
  • zabezpečuje ve vztahu k odborům koordinační a kontrolní úkoly, jimiž ho starosta pověří,
  • plní další úkoly vyplývající  z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města.

  Tajemník městského  úřadu

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,  ve znění pozdějších předpisů, vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
  • předkládá radě města návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu,
  • vede a kontroluje docházku vedoucích odborů a kontroluje využívání pracovní doby podřízenými zaměstnanci,
  • vyhlašuje výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • koordinuje plnění pracovních úkolů přesahujících působnost jednoho odboru,
  • řeší spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování jejich společných pracovních úkolů v případě, že nedojde k dohodě vedoucích příslušných odborů,
  • stanoví kompetenční příslušnost určitého odboru či oddělení úřadu v případě nově vzniklé působnosti dle zvláštního zákona, která není řešena tímto organizačním řádem,
  • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice úřadu,
  • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním,
  • plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic, usnesení rady města a zastupitelstva města a uložené mu starostou nebo místostarostou.

  Městský úřad

  • úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu, pracovníci úřadu
  • v čele úřadu stojí starosta
  • statutárním orgánem úřadu v pracovněprávních věcech je tajemník úřadu
  • v oblasti samostatné působnosti:
  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
  • rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem
  • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města


  Organizační struktura městského úřadu, pracovní náplně odborů a oddělení

  I. Společná ustanovení

  Tajemník a všechny odbory zabezpečuji:

   

  • archivaci a evidenci svých spisových materiálů dle spisového a skartačního řádu
  • na svém úseku poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • na svém úseku aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  • na svém úseku aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

   


  II. Zvláštní ustanovení - pracovní náplně

  ·         vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony,

  ·         podle zvláštních zákonů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,

  ·         jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,

  ·         odpovídá za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční  kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

  ·         plní úkoly vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

  ·         řídí městskou policii,

  ·         pracuje s novinářskou veřejností, poskytuje informace, organizuje tiskové konference,

  ·         plní další úkoly vyplývající z vnitřních předpisů města, směrnic a usnesení rady města a zastupitelstva města. 

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.