Rekonstrukce ulice Pod Spravedlností

Vážení občané,

dne 08.06.2022 proběhlo v sále kulturního domu Velká Bíteš veřejné projednání s občany týkající se rekonstrukce ulice Pod Spravedlností.

Rekonstrukce ulice Pod Spravedlností se projektuje již delší dobu. Nyní bychom chtěli podat žádost o územní rozhodnutí. K tomu je však nutné získat souhlas vlastníků všech dotčených vlastníků. Pokud získá Město Velká Bíteš územní rozhodnutí, budou zahájeny projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Rekonstrukce komunikace bude řešena jako místní komunikace s pobytovou funkcí ve funkční skupině D (pěší a obytné zóny). V tomto případě se bude jednat o zónu 30 se střídavě oboustranným bodovým zúžením. Základní šířka komunikace je 5,5 m, bodové zúžení je navrženo v šířce 3,5 m. Vysazení plochy budou sloužit buď jako dlážděné k odstavení vozidel nebo jako ozelenělé. Pro zklidnění dopravy v předmětné ulici jsou na vjezdech do ulice a na místech pro přecházení zvýšené plochy. Pěší doprava bude vedena po samostatném chodníku v šířce 1,8m podél místní komunikace.

Pro odvodnění komunikace, chodníku a zpevněných ploch je navržena po celé délce rekonstruované komunikace nová dešťová kanalizace. Celková délka činí 832 m. Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna přes retenční nádrž do stávající dešťové kanalizace a následně do vodoteče Bítýška.

Dále je navrženo prodloužení splaškové kanalizace v délce 300,3 m, vodovodu v délce 443,0 m, plynovodu v délce 226,0 m a veřejného osvětlení včetně nasvětlení místa pro přecházení a prodloužení v ulici Jihlavská směrem z města. Dále bude z důvodu rozšíření komunikace a výstavby nové dešťové kanalizace provedena přeložka sdělovacího vedení v délce 412,0 m.


Své připomínky a podněty k návrhu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "MK Pod Spravedlností, Velká Bíteš" zašlete nejpozději do 10.07.2022 na adresu eva.cervinkova@vbites.cz

Podélný řež komunikací ke stažení pdfZDE.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

 

____________________________________________________________________________________________

 

Stav k 19.05.2022

 

Vážení občané,

Město Velká Bíteš plánuje rekonstrukci ulice Pod Spravedlností ve Velké Bíteši. Z tohoto důvodu Vás Město Velká Bíteš srdečně zve na veřejné projednání tohoto stavebního záměru.

Situace

Veřejné projednání se uskuteční ve středu 8. června od 15:30 hodin v předsálí kulturního domu Velká Bíteš, Vlkovská 482.

Projekt řeší rekonstrukci komunikace ulice Pod Spravedlností v úseku od silnice I/37 po napojení na silnici II/602 v délce cca 950 metrů. Součástí návrhu je rovněž řešení autobusové zastávky u silnice II/602, výstavba a doplnění inženýrských sítí v řešeném území, vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, plynovodu a vynucené přeložky sdělovacího vedení.

V rámci projednání budete mít možnost se vyjádřit k návrhu projektu a vznést připomínky a podněty.

Koordinační situační výkres ke stažení ZDE: pdfC.3.I-Koordinacini_situacepdfC.3.II-Koordinacini_situace a pdfC.3.III-Koordinacini_situace.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš