Volnočasové odpočinkové i aktivní plochy a víceúčelové dopravní hřiště v lokalitě Babinec

Vážení občané,

situace vyznaceni_plochchtěli bychom Vás seznámit se záměrem města Velká Bíteš, kterým je vybudování volnočasové odpočinkové i aktivní plochy a víceúčelového dopravního hřiště v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši. Rada města Velká Bíteš vybrala na zpracování architektonicko-urbanistické studie využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši projektanta Ing. arch. Milana Nytry, se sídlem Pekařská 64, 602 00 Brno. Naším cílem je vytvořit pod zástavbou rodinných domů na Babinci parkovou úpravu území pro odpočinek, relaxaci a drobnou hrací činnost dětí a pod ZŠ Sadová vybudovat dopravního hřiště doplněné drobnými herními prvky, které bude sloužit především k dopravní výchově.

Město Velká Bíteš převzalo od projektanta zpracovanou studii ve dvou variantách. Varianta č. 1 využívá pro umístění navrhované zeleně a drobné hrací prvky prostor na pozemcích ve výhradním vlastnictví města. Ve variantě č. 2 bylo uvažováno s využitím pozemků, kde jsou další spoluvlastníci. Chtěli bychom Vás tímto seznámit s oběma variantami s tím, že se město rozhodlo dál přednost variantě č. 1 a ukázat Vám, jakou podobu bychom mohli tomuto v současné době nevyužitému místu vtisknout. Realizací projektu dojde k propojení bytové zástavby s lesoparkem Letná formou přírodní hravé stezky s  možnými zastaveními u jednotlivých hracích ploch s interaktivními prvky.

 

Varianta č. 1:

  

varianta1 

Varianta č. 2

 

 varianta2

 

herni prvky1

Studie navrhuje modelaci terénu, vytvoření kopců, návrh clonícího valu mezi pozemky RD a údolí s hracími prvky a místem pro relaxaci a odpočinek.

V severozápadní části bude doplněno stromořadí navazující na stávající výsadbu, které bude odcloňovat RD nově navrženým kopcem s vyhlídkou a vedle bude umístěn „pumptrack“ s přírodním povrchem, sloužícím pro nácvik jízdy na kole a koloběžkách. Kopec s vyhlídkou se svažuje směrem k větší pobytové multifunkční louce - místu pro cvičení, míčové hry, v létě k válení sudů a odpočívání na trávě a v zimě k sáňkování a stavění sněhuláků. Na louku navazuje druha terénní vlna, jejíž vrchol bude upraven posezení.

 

herni prvky2Další „údolíčko“ je doplněno hlavním dětským hřištěm s prolézačkami a houpačkami, propojeným přes další kopec s šikmou lezeckou stěnou a skluzavkou se sousedním „údolím“. Tato plocha je navržena pro klidnější využiti s labyrintem tvořeným dřevěnými kůly od nejnižších cca 300 mm až po prostřední, cca 180 mm vysoké. Labyrint je navržen na principu 2 spirál kdy se první spirálou dostanou děti doprostřed kruhu a druhou vyjdou na opačné straně. Nestejná výška kůlů umožní vytvoření „zkratek“ a propojeni obou tras.

 

herni prvky3Následuje „údolí“ s kruhovým objektem z dřevěných kůlů, mezi kterými jsou na zemi nasypány různé povrchy tvořící smyslový chodníček tak, aby děti mohly zakoušet pocit pohybu na různých materiálech, případně i bosou nohou. Dále následuje volná plocha, která zůstane nedotčena.

Poslední louka využívá motiv vodního mlýnku a vody, v nejvyšším bodě bude vybudována pumpa, pumpující vodu do mělké nádrže, odkud bude systémem koryt, vodních mlýnků a stavidel naváděna dál a pod lávkou přepadem pouštěna zpět do říčního koryta.

V jihozápadní časti území je navržena nova lávka směrem k rybníku Hadr a území v této časti je určeno spíše pro odrostlou mládež a dospělé. Je zde navrženo ohniště a v nejzazší časti je umístěno workoutové hřiště pro dospělé, které může byt doplněno cvičícími prvky pro seniory.

Směrem k rodinným domům je území ohraničeno ochranným pásmem kanalizace v šířce 4,5 m, které je tvořeno štěrkovým trávníkem pro pojezd pouze vozidel správce kanalizace tak, aby byl vytvořen koridor pro obsluhu a revizi kanalizace.

situace v_uzemi1 situace v_uzemi2

 

V těsné návaznosti na školní hřiště u ZŠ Sadová je navrženo dětské dopravní hřiště, s povrchem z probarveného asfaltu a předepsanými dopravními značkami a prvky pro nácvik pohybu dětí na komunikacích a ve veřejném prostoru.

Předpokládá se jízda na kole, koloběžce a dětských odrážedlech. Volné plochy budou doplněny herními prvky především pro nácvik stability a rovnováhy – např. dětské pružinové houpačky, stoupací plocha na pružině, lávky a podobně. V severní části bude vybudován dřevěný altán pro

posezeni ve stínu. Hřiště bude doplněno pítkem. 

situace v_uzemi_dopravni_hriste situace v_uzemi_dopravni_hriste2

Záměrem tohoto projektu je vytvoření kultivovaného a bezpečného prostoru pro hry, vzdělávání a sport dětí i mezigenerační setkávání.

pdfrezopohledy_mapka_prehled_OL.pdf

pdfrezopohled_podelny_AA_OL_.pdf

pdfrezopohledy_pricne_BB_CC__OL_.pdf

pdfrezopohledy_pricne_DD_EE_OL.pdf

pdfrezopohledy_pricne_FFGGHH_OL.pdf

  

Ing. Hana Žáková

referentka odboru investic a rozvoje

MěÚ Velká Bíteš