Dokumenty

Tajemník  
Přihláška do výběrového řízení   Město Velká Bíteš
     
Odbor finanční  
úsek místních poplatků:    
Ohlášení/odhlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu   Město Velká Bíteš
Výpočet poplatku z pobytu   Město Velká Bíteš
Nahlášení psa do evidence   Město Velká Bíteš
Odhlášení psa z evidence
  Město Velká Bíteš
Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství-fyzická osoba přihlášená v obci   Město Velká Bíteš
Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství-vlastník nemovité věci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba   Město Velká Bíteš
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   Město Velká Bíteš
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů   Město Velká Bíteš
Oznámení k osvobození - úlevě od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   Město Velká Bíteš
žádosti o dotace:    
Žádost o dotaci z rozpočtu města   Město Velká Bíteš
Finanční vypořádání dotace z rozpočtu města   Město Velká Bíteš
ostatní:    
Pořádání tomboly   Město Velká Bíteš
     
Odbor investic a rozvoje  
Označení stavby   dokument ke stažení - označení_stavby.pdf
Žádost o pronájem ploch objektů a zařízení za účelem umístění reklamního zařízení   Město Velká Bíteš
Žádost o vyjádření   Město Velká Bíteš
Žádost o zábor veřejného prostranství   Město Velká Bíteš
     
Odbor majetkový  
majetkoprávní úsek    
Žádost o prodej nemovitosti z majetku města   Město Velká Bíteš
Nabídka na převod nemovitosti do vlastnictví města   Město Velká Bíteš
Nabídka na směnu nemovitosti   Město Velká Bíteš
Žádost o pronájem, podnájem nemovitosti   Město Velká Bíteš
Žádost o převod nemovitosti z majetku města   Město Velká Bíteš
úsek bytů:    
Obnovení žádosti o pronájem bytu   Město Velká Bíteš
Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o pronájem bytu v domě s peč. služ.   Město Velká Bíteš
Žádost o pronájem bytu   Město Velká Bíteš
     
Odbor správní  
úsek volby:    
Plná moc   Město Velká Bíteš
Žádost o zápis do seznamu voličů   Město Velká Bíteš
Žádost o voličský průkaz   Město Velká Bíteš
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU   Město Velká Bíteš

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU

  Město Velká Bíteš
     
Odbor výstavby a životního prostředí  
stavební úřad    
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – příl. č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území – příl. č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – příl. č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – příl. č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – příl. č. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o vydání společného povolení – příl. č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Oznámení záměru -příl. č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Ohlášení stavby podle ust. §104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. – příl. č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o stavební povolení – příl. č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - příl. č. 10 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu – příl. č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Oznámení změny v užívání stavby - příl. č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Ohlášení odstranění podle ust. §128 zákona č. 183/2006 Sb. –příl. č. 15 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Společné oznámení záměru – příl. č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb.   Město Velká Bíteš
Návrh VPS o umístění stavby   Město Velká Bíteš
Návrh VPS o provedení stavby   Město Velká Bíteš
Ohlášení dokončení stavby   Město Velká Bíteš
Žádost o přidělení č. p./č. e.   Město Velká Bíteš
     
ostatní    
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace   rtf
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les   pdf
Návrh na pořízení změny územního plánu   Město Velká Bíteš
Podnět na dílčí změnu návrhu územního plánu Velká Bíteš   Město Velká Bíteš