Dokumenty

Tajemník  
Přihláška do výběrového řízení Město Velká Bíteš
Odbor finanční  
úsek místních poplatků:
Ohlášení/odhlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu Město Velká Bíteš
Výpočet poplatku z pobytu Město Velká Bíteš
Nahlášení psa do evidence Město Velká Bíteš
Odhlášení psa z evidence
Město Velká Bíteš
Ohlášení vznik-změna-ukončení poplatkové povinnosti komunální odpad - občané Město Velká Bíteš
Ohlášení vznik-změna-ukončení poplatkové povinnosti komunální odpad - rekreanti Město Velká Bíteš
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů Město Velká Bíteš
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů Město Velká Bíteš
Oznámení k osvobození-úlevě od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Velká Bíteš
žádosti o dotace:
Žádost o dotaci z rozpočtu města Město Velká Bíteš
Finanční vypořádání dotace z rozpočtu města Město Velká Bíteš
ostatní:
Pořádání tomboly Město Velká Bíteš
Odbor majetkový  
majetkoprávní úsek
Žádost o prodej nemovitosti z majetku města Město Velká Bíteš
Nabídka na převod nemovitosti do vlastnictví města Město Velká Bíteš
Nabídka na směnu nemovitosti Město Velká Bíteš
Žádost o pronájem, podnájem nemovitosti Město Velká Bíteš
Žádost o převod nemovitosti z majetku města Město Velká Bíteš
Žádost o pronájem ploch objektů a zařízení za účelem umístění reklamního zařízení Město Velká Bíteš
úsek bytů:
Obnovení žádosti o pronájem bytu Město Velká Bíteš
Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o pronájem bytu v domě s peč. služ. Město Velká Bíteš
Žádost o pronájem bytu Město Velká Bíteš
Odbor správní  
Žádost o přístup k videozáznamům ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš Město Velká Bíteš
úsek volby:
Plná moc Město Velká Bíteš
Žádost o zápis do seznamu voličů Město Velká Bíteš
Žádost o voličský průkaz Město Velká Bíteš
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU Město Velká Bíteš

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU

Město Velká Bíteš
Odbor výstavby a životního prostředí  
stavební úřad
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – příl. č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území – příl. č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území – příl. č. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – příl. č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu – příl. č. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o vydání společného povolení – příl. č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Oznámení záměru -příl. č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Ohlášení stavby podle ust. §104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb. – příl. č. 8 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o stavební povolení – příl. č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - příl. č. 10 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu – příl. č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Oznámení změny v užívání stavby - příl. č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Ohlášení odstranění podle ust. §128 zákona č. 183/2006 Sb. –příl. č. 15 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Společné oznámení záměru – příl. č. 16 vyhl. č. 503/2006 Sb. Město Velká Bíteš
Návrh VPS o umístění stavby Město Velká Bíteš
Návrh VPS o provedení stavby Město Velká Bíteš
Ohlášení dokončení stavby Město Velká Bíteš
Žádost o přidělení č. p./č. e. Město Velká Bíteš
ostatní
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace rtf
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pdf
Návrh na pořízení změny územního plánu Město Velká Bíteš
Podnět na dílčí změnu návrhu územního plánu Velká Bíteš Město Velká Bíteš