Místní poplatky - komunální odpad, psi

Zastupitelstvo města Velká Bíteš se na svém zasedání, konaném dne 13.12.2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Od 01.01.2022 sazba poplatku činí 800 Kč za osobu.

Poplatek, pokud se platí jednorázově, je splatný nejpozději do 31.03.2022.

Městský úřad Velká Bíteš, jako správce poplatku, dále upozorňuje na skutečnost, že od 01.01.2022 se zpoplatňují poplatníci přihlášení v sídle ohlašovny Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš.

Předmětnou obecně závaznou vyhlášku naleznou poplatníci na webových stránkách města Velká Bíteš (www.vbites.cz), nebo je k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Velká Bíteš.

Rovněž místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.03.2022.

Ve stejném termínu žádáme držitele psů o nahlášení vzniku své poplatkové povinnosti (držení psa staršího tří měsíců), dokud tak ještě neučinili.

Finanční odbor

Městský úřad Velká Bíteš