Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019 města Velká Bíteš

 

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu.

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená¹.

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

 

Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Sazba poplatku z pobytu činí 6 Kč.

Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů, s výjimkou dne počátku pobytu.

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního roku.

Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), nebo zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. , pod variabilním symbolem 345, který je možno získat u správce poplatku.

V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

hlavní pokladna

 

Dokumenty ke stažení:

docxohlaseni-odhlaseni_poplatkove_povinnosti_k_mistnimu_poplatku_z_pobytu.docx

docxvypocet_poplatku_z_pobytu.docx