Městský úřad a samospráva

Motivační program 2022 – ELEKTROWIN a.s.

Vážení občané,

děkujeme Vám všem, kteří využíváte možnost zpětného odběru nefunkčních a vyřazených elektrospotřebičů a odevzdáváte je do sběrného dvora na adrese Karlov 77 - Velká Bíteš.

Díky Vám a Vaší píli získalo město Velká Bíteš za 1. čtvrtletí roku 2022 z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. finanční podporu ve výši 20 000 Kč. Celkem se podařilo odevzdat 0,90 kg/nechlazení/obyvatele. Z této odměny byl na sběrný dvůr pořízen kamerový systém.

Za 2. čtvrtletí získaly Technické služby Velké Bíteše další finanční odměnu ve výši 50 000 Kč s výtěžností 1,73 kg/nechlazení/obyvatele. Odměna byla využita na rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora.

Děkujeme všem občanům a ELEKTROWINU a.s.

Ing. Blanka Michálková
referent odboru majetkového
MěÚ Velká Bíteš

REALIZOVANÉ PROJEKTY ve volebním období 2018-2022

Vážení čtenáři Zpravodaje města Velké Bíteše, málokdo z nás stačí vnímat, jak čas rychle plyne a s ním dochází k velkým změnám nejenom v osobních i pracovních vztazích, ale též k malým i velkým úpravám našeho okolí. Každý se snaží v rámci možností si svůj život vylepšovat různou formou, a to například úpravou svého bydlení a okolí, nebo pořizováním nových praktických věcí. Vše se vždy odvíjí od finančních možností a nejinak je tomu i ve společenském životě v obcích. Jen stěží si každý z nás uvědomuje a v mysli mu zůstává, kolik jednotlivých oprav, rekonstrukcí a nových staveb v našem okolí přibylo. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří na tom mají zásluhu, vedení města a samozřejmě i všem zastupitelům, jenž se v uplynulém období podíleli na rozvoji našeho krásného města a okolních vesnic spadajících pod Velkou Bíteš. Mnohým už to připadá, že to takhle bylo odjakživa a o to je někdy důležitější si určité věci připomenout.

Vážení spoluobčané,ohlédněte se společně se mnou za uplynulým obdobím 2018–2022.

Ing. Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY       TIŠNOVKÁ        

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

 2022-09-19a-skola

SCHODIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY U STADIONU

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE NOVÁ ČTVRŤ

 2022-09-19a-skola

AKUSTICKÉ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 2022-09-19a-skola

VÝMĚNA VÝTAHŮ V BYTOVÝCH DOMECH U STADIONU

 2022-09-19a-skola

OPRAVA CESTY MEZI HOLUBÍ ZHOŘÍ A JÁCHYMOVEM

 2022-09-19a-skola

LÁVKA PŘES POTOK U MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÁNICÍCH

 2022-09-19a-skola

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU                BŘEZKA              

 2022-09-19a-skola

SEVEROZÁPADNÍ OBCHVAT RASOVNA-KREVLICE

 2022-09-19a-skola

VÝMĚNA VÝTAHU NA POLIKLINICE

 2022-09-19a-skola

KANALIZACE U KULTURNÍHO DOMU

 2022-09-19a-skola

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U STADIONU

 2022-09-19a-skola

POŘÍZENÍ NOVÉ TATRY 4x4 A DOPRAVNÍHO AUTA MERCEDES

 2022-09-19a-skola

VÝSTAVBA STAVEB OBCHODNÍ ZÓNY LIDL

 2022-09-19a-skola

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA DRUŽSTEVNÍ

 2022-09-19a-skola

VÝSTAVBA CHODNÍKU              V LUDVÍKOVĚ            

 2022-09-19a-skola

REKONSTRUKCE TYRŠOVÉ ULICE VE SPODNÍ ČÁSTI

 2022-09-19a-skola

DOMOV PRO SENIORY BUDE REALITOU

Podepsání smlouvy o převodu městského pozemku. Foto: Otto HasoňDne 18. 8. 2022 byla v zasedací místnosti starobylé radnice podepsána Ing. Milanem Vlčkem, starostou Města Velká Bíteš a jednatelem společnosti DS Velká Bíteš s.r.o. panem Jiřím Duškem smlouva o převodu městského pozemku p.č. 4625, k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu a provozování „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Uzavřením této smlouvy završilo vedení města jednu ze svých hlavních společných priorit, a to vybudování odpovídajícího sociálního zázemí pro spokojený život našich nejstarších spoluobčanů ve Velké Bíteši.

Názorů na přípravu a statut a organizaci domova důchodců v našem městě se objevila za poslední dva roky celá řada. Jak od veřejnosti, tak od zastupitelů a jejich skupin. Vedení města však zvolilo jako reálnou cestu vyhlášení prodeje tohoto pozemku, na kterém město po předchozím zpracování projektu, již vlastnilo územní rozhodnutí na tuto stavbu. Prodeje za velmi přísných podmínek pro uchazeče o koupi pozemku, kteří byli povinni, v případě získání pozemku, domov pro seniory vybudovat a následně ho 40 let provozovat.

Samotné projednání záměru v zastupitelstvu nebylo od roku 2020 snadné. Většina členů opozice princip prodeje pozemku nejprve kritizovala. Následně se však v jednotlivých kolech prodeje jejich kritika zaměřila na zpochybňování přípravy, rozsahu a podmínek záměru a rovněž transparentnost prodeje. Rozhodnuto o prodeji bylo proto až v sedmém kole výzvy na prodej uvedeného pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 25. 7. 2022. Nový domov seniorů ve Velké Bíteši tak nejpozději v polovině roku 2025 bude realitou.

Milan Vlček, starosta města

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 29/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.09.2022 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Prodej bytů ve volebním období 2018 – 2022

V souvislosti s informacemi, které jsou veřejnosti poskytovány z různých neaktuálních či nepravdivých zdrojů na téma prodeje bytů z vlastnictví města Velká Bíteš, přinášíme reálný a nezkreslený obraz této problematiky.

Město prodává, dle dlouhodobého plánu, jen malou část nejstarších a technicky zanedbaných bytů z bytového fondu města. Prodeje uvedených bytů byly zahájeny již za minulého volebního období. Peníze z prodejů se stávají součástí aktuálního rozpočtu města. Ten je, mimo jiné, rovněž finančním zdrojem pro úhradu úvěrů, přijatých v souvislosti s úspěšně dokončenými investičními projekty města v minulém volebním období.

Během celého volebního období 2018 – 2022 město:

- dokončilo prodeje 5-ti bytů dlouhodobě určených k prodeji v bytových domech č.p. 280, 278 a 275 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši (o prodeji zbývajících bytových jednotek v uvedených domech bylo rozhodnuto zastupitelstvem již v minulém volebním období),

- prodalo ze svého vlastnictví 31 bytů, z celkových 48 bytů dlouhodobě určených k prodeji v bytových domech č.p. 276, 277, 281, 283 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši. U všech těchto čtyř bytových domů byla v předchozím období čerpána dotace na jejich nástavby, proto byly domy zatíženy zástavním právem a do doby vypršení udržitelnosti projektu a výmazu zástavního práva nebyl prodej bytových jednotek možný. Jedná se o bytové domy ze šedesátých let minulého století, které byly užívány nájemníky usilujícími o jejich nabytí do svého vlastnictví. Po opakovaných písemných žádostech některých nájemníků uvedených bytových domů o prodej jimi užívaných jednotek do jejich vlastnictví, byli začátkem roku 2020 nájemníci bytových jednotek v uvedených bytových domech osloveni písemně se žádostí o předběžné vyjádření zájmu o koupi užívané bytové jednotky. Většina nájemníků zájem o koupi bytové jednotky potvrdila. Město tedy zahájilo kroky směřující k převodu vlastnického práva k jednotlivým bytovým jednotkám. Došlo k zaměření bytových jednotek, zpracování prohlášení vlastníka k rozdělení bytových domů na bytové jednotky a následně k založení společenství vlastníků ve všech čtyřech bytových domech. Vždy se jednalo o prodej bytové jednotky do vlastnictví jejího uživatele. Ke dnešnímu je město vlastníkem 17 bytových jednotek v předmětných bytových domech.

U bytových jednotek ve výše uvedených bytových domech, jejichž nájemníci se rozhodli aktuálně bytovou jednotku do svého vlastnictví neodkoupit, jsou tyto užívány nájemníky nadále na základě původních nájemních smluv. S ohledem na dlouhodobý záměr města na privatizaci všech bytů v uvedených bytových domech U Stadionu, město průběžně nabízí nájemníkům v dosud neprodaných bytech možné přestěhování do jiného městského bytu v městských domech, které nebudou privatizovány.

Vedení města na zasedáních zastupitelstva města opakovaně deklarovalo, že min. 10 % z celkového počtu bytů ve výše uvedených bytových domech (č.p. 276, 277, 281, 283) bude určeno jako rezerva, kterou město prodá až v okamžiku zahájení realizace výstavby nových bytů. Získá tak finanční prostředky pro spoluúčast města při přípravě výstavby nových bytů se současnou finanční dotační podporou státu. Hodlá tedy jako náhradu za prodané byty stavět v budoucnu byty nové.

Kromě prodeje bytů U Stadionu dále současné vedení města po dlouhých jednáních dořešilo a zrealizovalo odprodej spoluvlastnického podílu města k 28 bytovým jednotkám v bytovém domě na ulici Jihlavská. Ten byl vystavěn před rokem 2010 a byl financován z prostředků města a družstevníků Bytového družstva Města Velká Bíteš, které vlastnilo zbývající podíly na uvedených bytech. Tuto transakci v žádném případě nelze spojovat s prodejem kmenového bytového fondu města.

Vedení města během volebního období sledovalo vyhlašování státních dotací, které by pomohly při výstavbě nově plánovaných bytových domů. Dosud vypsané dotační tituly však bylo problematické využít. Ve větší míře je nevyužívala ani jiná města. Podmínky dotace by město nutily například k tomu, aby obsazovalo byty nejen sociálně slabými lidmi z Bíteše, ale v konečném důsledku odkudkoliv. Během uvedeného volebního období město připravovalo podmínky pro výstavbu nových bytových domů ve Velké Bíteši. Jedná se lokalitu U Stadionu, kde bude mít město možnost postavit jeden bytový dům, a lokalitu na Jihlavské ulici, která je určena pro dva nové bytové domy.

                                                                                                                                            Mgr. Jana Pelánová

                                                                                                                                                majetkový odbor