Městský úřad a samospráva

Novoročenka místostarostky

StarostaVážení spoluobčané, milí Bítešáci,

rok 2020 se nachýlil ke svému konci a my opět v mysli probíráme, čím vším jsme si během jeho putování prošli. Nebyl to úplně lehký čas. Silně letos vnímám zvýšený pocit všeobecné únavy. Hlavně z věcí, které ovlivnit sami často ani nemůžeme. Dolů nás táhne i všechno to vztekání a hádání kolem.

Ale hlavu vzhůru, je třeba se nevzdávat! Když si uvědomíme „sílu“ vlastní síly, vlastních nápadů, vlastního prožívání, neztratíme se! Vždyť už hrabě de Saint-Exupéry řekl: „Člověk roste s překážkou.“ Anebo, což mám ještě raději: „Odvaha nespočívá ve slovech, spočívá ve volbě.“

A mé přání pro Vás? Zdánlivě jednoduché, nicméně má dle mě ohromnou sílu: V novém roce 2021 Vám přeji jen dobrou volbu! Taky hodně pevného zdraví! A do třetice přepych! Neb: „Existuje pouze jediný opravdový přepych – přepych lidských vztahů.“

Opatrujme si je, opatrujme se, opatrujte se!

Alena Malá

Slovo starosty 01-02/2021

StarostaVážení spoluobčané,

14. prosince 2020 se uskutečnilo v kulturním domě od 16.00 hodin řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu mělo 35 bodů a trvalo téměř osm hodin. Bylo prvním zasedáním, které měli občané Velké Bíteše možnost shlédnout prostřednictvím on-line přenosu. Po schválení programu zasedání byl dán prostor Ing. Pinkavovi ze Správy železnic (SŽ) k představení záměru plánované výstavby vysokorychlostní trati Praha – Brno zastupitelům a občanům Velké Bíteše. Prezentaci na zastupitelstvu předcházelo odpolední pracovní jednání, na kterém jsme společně se zástupci SŽ, krajského úřadu a samosprávy Kraje Vysočina, města Velké Meziříčí a okolních obcí diskutovali o všech aspektech průchodu VRT našim regionem. Zvláště pak o propoji z hlavní trasy VRT, vedené kolem Velké Bíteše souběžně s dálnicí D1, na stávající havlíčkobrodskou železnici, přes katastr Nových Sadů, Březského, Vlkova do Osové Bítýšky. SŽ opakovaně přinesla návrh původní trasy VRT s variantním řešením propoje, a to bez jakékoliv akceptace dosavadního nesouhlasného stanoviska vedení města k tomuto plánovanému propoji VRT. Odmítavé stanovisko města navíc podporuje i velká část okolních obcí. I když se stanoviska města a SŽ zásadně nepřiblížila, pracovní setkání bylo přínosné alespoň z jednoho důvodu. Dosud jak krajský úřad, tak vedení Kraje Vysočina prakticky společně nejednali s městem o VRT na Bítešsku a řešení přenechali na SŽ. Novým vedením samosprávy kraje byl pro oblast přípravy VRT určen zastupitel Ing. Martin Hyský. Od něho očekáváme, že bude garantem objektivní přípravy řešení, vyhovující vládní strategii o výstavbě VRT v ČR, která však současně nepovede k devastaci krajiny, životního prostředí a nezhorší podmínky života obyvatel na Bítešsku. Hlavní trať VRT od Přibyslavic směrem na Velké Meziříčí totiž protíná náš katastr jižně od dálnice, trvale znehodnotí nebo „zabřemení“ zhruba 50 hektarů městských lesů. Požadujeme směnu těchto pozemků za státní lesy, které bezprostředně navazují na městské. I když neočekáváme vzhledem ke kůrovcové kalamitě bezprostřední zisk z těžby, je to řešení, důležité pro budoucí generace. Druhou záležitostí, kterou navrhujeme opakovaně projednat, je změna původního záměru VRT. Zvažovaný terminál v bítešské průmyslové zóně na hlavní trase VRT z projektu zmizel a místo něj nám byl v únoru 2020 představen již zmiňovaný propoj, se zastávkou na katastru Nových Sadů. Nyní na prosincovém jednání, na rozdíl od jednání v červenci 2020, nám bylo Správou železnic sděleno, že propoj je nezbytně nutný pro spojení obou železničních tras – VRT a stávající železnice.

Číst více...

Informace k úředním hodinám v době vánočních svátků

Dne 23. 12. 2020 bude městský úřad pro veřejnost otevřen od 08:00 hodin do 11:30 hodin.

Městský úřad Velká Bíteš bude v době vánočních svátků uzavřen od 29. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2020

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.12.2020 v 16:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Odkaz na online přenos: https://www.youtube.com/watch?v=LyDgg9E0R9g

  

 

 

Číst více...

Slovo starosty 11-12/20

StarostaVážení spoluobčané,

s blížícím se koncem letošního roku máme před sebou opětovně důležitý úkol, a to připravit městský rozpočet pro rok příští. K jeho sestavení jsem přizval odpovědné vedoucí odborů městského úřadu a místostarostku města. Výsledkem je návrh, který jsme, na rozdíl od předchozích let a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v naší republice zaslali písemně všem zastupitelům k připomínkování. Návrh obsahuje plánované finanční příjmy a dále výdaje na pokrytí veškerých potřeb města a občanů ve všech oblastech pro příští rok. V části investiční jsme rozsah významných akcí nastavili s ohledem na plánované investiční záměry kraje a SVK Žďársko a možnosti realizovat akce s podporou plánovaných dotací. Na základě názorů zastupitelů bude radou města vydána konečná verze návrhu rozpočtu města pro rok 2021. Tato bude zveřejněna na úřední desce a následně projednána na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2020. K odsouhlasení rozpočtu bude nutný souhlas většiny zastupitelů (zde nepíši záměrně koaličních zastupitelů, neboť návrh rozpočtu je zpracován dle mého názoru vyváženě vzhledem k potřebám a možnostem města a je reálná jeho podpora i z části opozičních zastupitelů).

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice silnice č. II/602 v k.ú. Bezděkov m.č. Velká Bíteš

v místě: v blízkosti křižovatky silnice II/602 a místní komunikací Bezděkov a autobusové zastávky Bezděkov

termín: od 10.11.2020

důvod: Bezpečnost silničního provozu

 

 

 

Číst více...