Městský úřad a samospráva

Záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš (dále též „město“)

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 2/124/22/RM ze dne 03.06.2022
tento záměr:

 

„Úplatný převod pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“,

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 26/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13.06.2022 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 25/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 16.05.2022 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Slovo starosty 05-06/2022

StarostaVážení spoluobčané,

od mého příspěvku do minulého dvojčísla Zpravodaje jsme ve městě stihli absolvovat dvě zasedání zastupitelstva města. První z nich se uskutečnilo 21. února a bylo opakováním zasedání, původně svolaného na 7. 2. 2022. O tom, že se zasedání v původním termínu neuskutečnilo, protože v úvodu nebyl schválen potřebnými 11 hlasy jeho program, jsem vás již informoval. Jednání zastupitelstva v pondělí 21. února trvalo necelou hodinu a čtvrt. Poměrně svižně byly v jeho průběhu projednány všechny body programu, které se zejména týkaly finančních i majetkoprávních témat, včetně dotací na provoz sportovních klubů ve městě – HC Spartak Velká Bíteš a FC PBS Velká Bíteš. Za zmínku rovněž stojí odsouhlasení smlouvy o společném postupu města Velká Bíteš a Kraje Vysočina při zajištění přípravy a realizace dalšího plánovaného jihovýchodního úseku silničního obchvatu města. Druhé zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11. dubna. Úvod patřil projednání bodů týkajících se aktuální úpravy městského rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření, schválení účetní závěrky města za rok 2021 a informace o plnění rozpočtu města ke konci března. Následovalo projednání Zprávy o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021. Celé znění této zprávy je dostupné na webu města. Další program se týkal převodů bytových jednotek v bytových domech U Stadionu. Následně byly řešeny směny, nabývání či prodeje pozemků. Zastupitelstvo bylo v závěru zasedání seznámeno s dosavadním stavem jednání, uskutečněným za účelem dořešení rozšíření ploch sportovišť v lokalitě za fotbalovým stadionem a dalšími kroky vedení města v uvedené záležitosti.

Číst více...

Rekonstrukce nízkého napětí - část ulice Karlov

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Informujeme občany, že v týdnu od 11.04.2022 bude v části ulice Karlov ve Velké Bíteši zahájena rekonstrukce nízkého napětí firmou E.Gd, a.s. 

Bude probíhat částečné, lokální dopravní omezení z důvodů překopu místních komunikací.

 
Situce pdfZDE.

Hana Žáková

referentka odboru investic a rozvoje

Aktuální dopravní průjezdnost komunikace v úseku Velká Bíteš - Jindřichov a Jestřabí

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Od 1.4.2022 je z důvodu celkové rekonstrukce komunikace III/3928 ulice Rajhradská úplně uzavřen její úsek od křižovatky s ulicí Jihlavská (silnicí č. II/602) po křižovatku s místní komunikací Na Výsluní.

Příjezd k Zahradnictví Pelán umožněn.

Číst více...