Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 11-12/20

StarostaVážení spoluobčané,

s blížícím se koncem letošního roku máme před sebou opětovně důležitý úkol, a to připravit městský rozpočet pro rok příští. K jeho sestavení jsem přizval odpovědné vedoucí odborů městského úřadu a místostarostku města. Výsledkem je návrh, který jsme, na rozdíl od předchozích let a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v naší republice zaslali písemně všem zastupitelům k připomínkování. Návrh obsahuje plánované finanční příjmy a dále výdaje na pokrytí veškerých potřeb města a občanů ve všech oblastech pro příští rok. V části investiční jsme rozsah významných akcí nastavili s ohledem na plánované investiční záměry kraje a SVK Žďársko a možnosti realizovat akce s podporou plánovaných dotací. Na základě názorů zastupitelů bude radou města vydána konečná verze návrhu rozpočtu města pro rok 2021. Tato bude zveřejněna na úřední desce a následně projednána na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2020. K odsouhlasení rozpočtu bude nutný souhlas většiny zastupitelů (zde nepíši záměrně koaličních zastupitelů, neboť návrh rozpočtu je zpracován dle mého názoru vyváženě vzhledem k potřebám a možnostem města a je reálná jeho podpora i z části opozičních zastupitelů).

Číst více...

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice silnice č. II/602 v k.ú. Bezděkov m.č. Velká Bíteš

v místě: v blízkosti křižovatky silnice II/602 a místní komunikací Bezděkov a autobusové zastávky Bezděkov

termín: od 10.11.2020

důvod: Bezpečnost silničního provozu

 

 

 

Číst více...

Vývoz digestátu

Vážení občané

 

Na základě klimatických podmínek došlo k rozhodnutí vyvážet digestát. Doba trvání cca tři dny. Pokud se počasí změní, bude vývoz přerušen.

 

Děkujeme za pochopení.

 

BIKOS spol. s r.o.

Slovo starosty 10/20

StarostaVážení spoluobčané,

zastupitelé města na svém zasedání 14. září řešili nové složení finančního a kontrolního výboru, jejichž existenci jako poradních orgánů zastupitelstva předepisuje zákon. Finanční a kontrolní výbory jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory. Finanční výbor má přímo ze zákona oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Ke dni konání předchozího červnového zasedání zastupitelstva města rezignovali tři členové kontrolního výboru a čtyři členové finančního výboru. Během jednání zastupitelstva města byli následně odvoláni zbývající členové obou výborů a zastupitelstvo rozhodlo o nové volbě předsedů a členů obou výborů na následujícím – zářijovém zasedání zastupitelstva.

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č.II/395 v k.ú. Košíkov - Velké Bíteši

v místě: podjezd pod dálnicí D1

termín: 14.9.2020 – 31.10.2020

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci rekonstrukce mostu dálnice D1 přes silnici č. II/395

 

 

 

Číst více...