Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 05/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

v samém závěru dubna byly otevřeny obálky uchazečů s cenovými nabídkami na akci revitalizace základní školy Tišnovská – Za Školou. Nejnižší cenovou nabídku na zásadní a komplexní rekonstrukci nejstarších objektů školy ve výši dosahující 104 mil. Kč včetně DPH učinila společnost IMOS Brno, a.s.. S ohledem na předpokládanou dotaci ve výši cca 43 milionů Kč z evropských fondů, výběrová komise doporučila Radě města tuto nabídku využít. Rada města, která zasedala bezprostředně po skončení výběrového řízení, rozhodla o přidělení zakázky uvedenému uchazeči. Po skončení standardní odvolací lhůty, vyplývající z procesu výběrového řízení, vybranou společnost následně vedení města vyzve k uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavebních prací. Termín dokončení stavby je dle nabídky předpokládán na konci května příštího roku.

Číst více...

Slovo z radnice 06/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

od počátku měsíce května pokračovaly kroky vedení radnice a majetkového odboru Městského úřadu k vlastnímu zahájení stavebních prací na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Po dokončení výběrového řízení v samém závěru dubna byl na základě jeho výsledku následně Radou města potvrzen dodavatel revitalizace. Následovalo oslovení neúspěšných účastníků soutěže, aby se vzdali práva odvolání k výsledku soutěže, abychom tak mohli začít stavbu realizovat co nejdříve. Všechny oslovené firmy naší žádosti vyhověly a my jsme mohli začít jednat s vítězem soutěže stavební firmou IMOS Brno a.s.. Ta nám dodala v krátkém čase originály potřebných dokumentů, nutných pro podpis smlouvy o dílo a od 17. května jsme začali jednat se zástupci této firmy, abychom se dohodli na detailech smlouvy i vlastní výstavby. Už od prvního výběrového řízení bylo jasné, že termíny akce jsou velmi napjaté. Technologicky doslova „na krev“. Proto jsme dodavateli zdůraznili, že městu jde zejména o dodržení termínu dokončení akce a kvalitu provedení celého díla. V rámci jednání byla mimo jiné projednána řada variant postupu výstavby, upřesňující plánovaný harmonogram prací dodavatele. Jsme tak například připraveni i na variantu, při které by bylo nutné pro provádění prací z technologických důvodů během výstavby uvolnit kromě první budovy souběžně, částečně či úplně budovu druhou. Pro tuto variantu máme například řešení umístění tříd v objektech města. V tomto případě se však jedná zatím o jednu z možných situací, které by nám výstavba mohla připravit. Podpis smlouvy byl v závěru května připraven tak, aby stavební práce byly zahájeny v prvním červnovém týdnu.

Číst více...

Slovo z radnice 10/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

práce na revitalizaci objektů prvního stupně základní školy Tišnovská – Za Školou pokračují nezmenšeným tempem. Školní kuchyň a jídelna dle předpokladu fungují od 4. září. Čekají nás některé důležité milníky stavby. U historického objektu v Tišnovské ulici jsou aktuální přípravné práce pro střechu, pro částečnou půdní vestavbu a pro obnovení ozdobného frontonu nad vchodem. U druhé budovy Za Školou je to obdobné. Bude demontována celá střešní konstrukce. V průběhu stavby jsme navíc zjistili problémy se statikou stropu a překladů oken v horním patře budovy Za Školou. Z tohoto důvodu je na této budově nutno dopřesnit statiku všech nových budovaných konstrukcí.

Číst více...

Slovo z radnice 11/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních volbách, ze které je zřetelný váš zájem o město, jeho směřování a budoucí rozvoj. Na základě vašeho hlasování a celkových výsledků voleb se v pondělí 5. listopadu v kulturním domě uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva města za účasti zvolených zástupců všech sedmi volebních subjektů. Jsem přesvědčen, že nová rada města včetně starosty a místostarosty, která vzejde z tohoto zasedání, naváže na uplynulé období osmi let intenzivního rozvoje města v oblasti investic a technické a dopravní infrastruktury města.

Číst více...

Slovo starosty 12/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

v pondělí 5. listopadu se bítešští zastupitelé sešli v kulturním domě na ustavujícím zasedání, během kterého volili starostu, místostarostku, členy rady města, finančního a kontrolního výboru. Na základě výsledků říjnových komunálních voleb a povolební písemné koaliční smlouvy jsem byl na základě hlasování pro nové volební období opětovně potvrzen ve funkci starosty města a na pozici uvolněné místostarostky města byla zvolena JUDr. Alena Malá (ODS). Zbývající sedmičlennou radu doplňují Zdeněk Řezáč a Alois Špaček (oba Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů), Ing. Josef Jelínek (ODS), MUDr. Jaroslav Štefek (SN pro město Velká Bíteš) a Jan Vrba (ČSSD). Za vaše hlasy a podporu, na základě kterých můžeme řídit a rozvíjet naše město v dalším čtyřletém období, bych vám jménem nové rady města chtěl upřímně poděkovat.

Číst více...

Slovo starosty 03/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v měsíci únoru se uskutečnily, i když neplánovaně, dvě zasedání zastupitelstva města. To první bylo svoláno na pondělí 11. února. Program zasedání byl obvyklým způsobem zveřejněn na úřední desce města a webu města. V programu neměly chybět jak majetkoprávní body, tak rozpočtové opatření, které v návaznosti na účetní výsledek hospodaření města za loňský rok, zpřesňuje příjmovou i výdajovou stránku aktuálního rozpočtu města a týká se mimo jiné i letošních plánovaných investičních akcí. Na zasedání měly být rovněž projednány a předloženy ke schválení novelizované jednací řády zastupitelstva, rady města a finančního a kontrolního výboru. Vlastní zasedání však trvalo pouhou čtvrthodinu. Mezi přítomnými 18 zastupiteli (z celkových 21) nedošlo totiž ke shodě na programu zasedání. Nepomohlo ani hlasování 9 přítomných zastupitelů koalice pro jeden z protinávrhů opozičních zastupitelů. Poté, co nebyly schváleny všechny navrhované varianty programu zasedání, včetně původního jsem ukončil zasedání. To je standardní řešení vzniklé situace. Kompletní zápis ze zastupitelstva je dostupný na webu města www.vbites.cz. Zastupitelé si sami musí sáhnout do vlastního svědomí, proč schválením alespoň jedné z navrhovaných variant programu vlastní zasedání zastupitelstva nepodpořili. Další zasedání zastupitelstva města s téměř totožným programem bylo svoláno na 25. února. S ohledem na uzávěrku Zpravodaje vás budu o průběhu tohoto jednání informovat v jeho příštím čísle. Z důležitých bodů programu bych však ještě zmínil dva, které jistě budou předmětem diskuse.

Číst více...

Slovo starosty 01/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v pondělí 3. prosince byl na zasedání zastupitelstva schválen rozpočet města na příští rok. Za výší rozpočtu cca 225 milionů korun musíme vidět především revitalizaci základní školy. To je zásadní akce letošního roku 2019. Té se týkají i úvěry na cca 82 milionů korun, které zastupitelstvo přijalo pro zajištění finančního krytí této akce. V závěru letošního roku bychom pak z předpokládané dotace ve výši 43 mil. Kč měli uhradit více než polovinu přijatého úvěru. Jeho zbývající část bude splácena po dobu následujících osmi let. S financemi musíme zacházet nyní zvláště obezřetně - čekáme na konečný výsledek hospodaření letošního roku 2018. V případě některých plánovaných investičních akcí jsme, v návaznosti na předpoklad plnění rozpočtu daňovými příjmy roku 2019, připraveni odsunout jejich zahájení až na druhou polovinu roku. Detailní zpřesnění rozpočtu bude provedeno na únorovém zasedání zastupitelstva.

Číst více...