Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 03/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

jsem potěšen vašim zájmem o plány a záměry města, zejména pak o stav příprav investičních akcí města na letošní rok. Tyto akce jsou námi připravovány dlouhodobě, se záměrem zlepšit stávající a dotvořit nebo vybudovat novou městskou infrastrukturu týkající se života města a jeho obyvatel ve všech oblastech. Nejen dopravní, kulturní a sportovní, ale i v oblasti školství, sociální a zdravotnictví.

Číst více...

Slovo z radnice 01/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

naše společné symbolické vykročení do nového roku, odpoledne dne 1. 1. 2018 na Masarykově náměstí, je za námi a rok 2018 se pro nás všechny stal již realitou. Pozitivní změny ve městě, které letos připravuje bítešská radnice budou opět potřebovat vaši přízeň a podporu. Spoléhám na Vás, že jako v minulých letech si na věci dokážete najít svůj vlastní názor a snahám a záměrům města se budete snažit porozumět již na samém počátku přípravy jejich realizace.

Číst více...

Slovo z radnice 10/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

I když letošní bítešské hody jsou již za námi, příjemné dojmy a kladné hodnocení organizace a průběhu prakticky všech částí programu ve většině z nás jistě stále ještě přetrvávají. Poděkování všem organizátorům, zejména pak pracovníkům bítešského klubu kultury a všem aktérům hodů je jistě na místě. Během hodů jsem v našem městě přivítal návštěvu delegace z družebního města Hanušovce nad Topľou, v čele s přednostou městského úřadu Ing. Miroslavem Benčou. Hosty byli též členové souboru Vargovčan a ĽH Dzugasovci, kteří nás opět po třech letech příjemně potěšili hudbou a tancem v sobotu nejen na hodovém podiu, ale poté i na večerním společném „Česko – slovenském večeru s folklorem“ v kulturním domě. Program tradičních hodů letos navíc obohatilo slavnostní otevření nového náměstíčka za technickými službami a radnicí. Dvouhodinový kulturní program začal na hodovou středu bezprostředně po postavení máje. Pro mě byla milým překvapením jak vysoká účast občanů – většina z nich vydržela po celou délku programu, tak nadšení organizátorů – především Ivety Božkové ze svatebního salónu, úspěšně spolupracovaly též technické služby. Děkuji tedy nejen jim, ale všem účinkujícím, zvlášť souborům ZUŠ pod vedením pana ředitele Kratochvíla.

Číst více...

Slovo z radnice 09/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku je téměř za námi. Podle harmonogramu byla ke konci srpna zprůjezdněna tato zrekonstruovaná státní silnice I/37. Zbývající dokončení úprav veřejných ploch a chodníků, zejména pak v úseku mezi mateřskou školou a „Métem“, však bude probíhat ještě během září a října. Proto prosím s ohledem na zajištění vaší bezpečnosti, o zvýšenou pozornost při průchodu nebo průjezdu uvedeným úsekem Lánic.

Číst více...

Slovo z radnice 06/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

květen byl ve znamení rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku. V této souvislosti jsme opakovaně projednávali s investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR dopravní režim stavby tak, aby se obyvatelé Chobůtek dostali autem domů s co nejmenšími obtížemi.Původní návrh na semafory řízenou kyvadlovou dopravu z Chobůtek kolem mlýna byl v návaznosti na nutnost zajištění rychlejšího časového postupu výstavby změněn na variantu průjezdu automobilů obyvatel přes staveniště. Je však reálné, že semafory budou ještě použity při pokládce asfaltu. Dokončení prací akce předpokládáme podle plánu do konce srpna.

Číst více...

Slovo z radnice 07-08/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku postupně předchází do své závěrečné fáze. Dodavatel stavby OHL ŽS nezpochybnil dohodnuté termíny. Hotovo by mělo být proto do konce srpna. V horní části ulice se dokončují chodníky, na horizontu se buduje opěrná zeď. Vozovka je zaštěrkovaná. Občané Chobůtek se tak dostanou domů osobními automobily bez větších problémů, což jsem si i já osobně prověřil. Ve spodní části, mezi mateřskou školkou a „Mejtem“, je položena kanalizace a vodovod. Nyní se v celé ploše odtěžuje vozovka a pokládá drenáž, na kterou přijde nová konstrukce vozovky.

Číst více...

Slovo z radnice 05/17

Vážení spoluobčané,
 
thumb_Starosta2
zastupitelé na svém zasedání 10. dubna hlasovali o návrhu zadání změny č. 9 územního plánu v lokalitě Za Loukama a většinově přijali následující usnesení č. 4/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje upravit znění návrhu zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak, že předmětem bude dílčí změna ÚP spočívající ve změně způsobu využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov dosud v ÚP vymezené v lokalitě Za Loukama převážně na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš na funkční plochu zeleň sídelní Zs s možností umístění parkovišť nebo odstavných ploch pro osobní automobily, komunikací, cyklostezek, chodníků, sítí TI, vodních prvků a zařízení pro volnočasové aktivity. Současně bude řešeno přeřazení části plochy pro dopravu, kterou je v ÚP řešeno dopravní napojení této plochy přes mostní objekt nad potokem Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha.

Číst více...