Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 11/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v komunálních volbách, ze které je zřetelný váš zájem o město, jeho směřování a budoucí rozvoj. Na základě vašeho hlasování a celkových výsledků voleb se v pondělí 5. listopadu v kulturním domě uskuteční ustavující zasedání zastupitelstva města za účasti zvolených zástupců všech sedmi volebních subjektů. Jsem přesvědčen, že nová rada města včetně starosty a místostarosty, která vzejde z tohoto zasedání, naváže na uplynulé období osmi let intenzivního rozvoje města v oblasti investic a technické a dopravní infrastruktury města.

Číst více...

Slovo starosty 12/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

v pondělí 5. listopadu se bítešští zastupitelé sešli v kulturním domě na ustavujícím zasedání, během kterého volili starostu, místostarostku, členy rady města, finančního a kontrolního výboru. Na základě výsledků říjnových komunálních voleb a povolební písemné koaliční smlouvy jsem byl na základě hlasování pro nové volební období opětovně potvrzen ve funkci starosty města a na pozici uvolněné místostarostky města byla zvolena JUDr. Alena Malá (ODS). Zbývající sedmičlennou radu doplňují Zdeněk Řezáč a Alois Špaček (oba Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů), Ing. Josef Jelínek (ODS), MUDr. Jaroslav Štefek (SN pro město Velká Bíteš) a Jan Vrba (ČSSD). Za vaše hlasy a podporu, na základě kterých můžeme řídit a rozvíjet naše město v dalším čtyřletém období, bych vám jménem nové rady města chtěl upřímně poděkovat.

Číst více...

Slovo starosty 03/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v měsíci únoru se uskutečnily, i když neplánovaně, dvě zasedání zastupitelstva města. To první bylo svoláno na pondělí 11. února. Program zasedání byl obvyklým způsobem zveřejněn na úřední desce města a webu města. V programu neměly chybět jak majetkoprávní body, tak rozpočtové opatření, které v návaznosti na účetní výsledek hospodaření města za loňský rok, zpřesňuje příjmovou i výdajovou stránku aktuálního rozpočtu města a týká se mimo jiné i letošních plánovaných investičních akcí. Na zasedání měly být rovněž projednány a předloženy ke schválení novelizované jednací řády zastupitelstva, rady města a finančního a kontrolního výboru. Vlastní zasedání však trvalo pouhou čtvrthodinu. Mezi přítomnými 18 zastupiteli (z celkových 21) nedošlo totiž ke shodě na programu zasedání. Nepomohlo ani hlasování 9 přítomných zastupitelů koalice pro jeden z protinávrhů opozičních zastupitelů. Poté, co nebyly schváleny všechny navrhované varianty programu zasedání, včetně původního jsem ukončil zasedání. To je standardní řešení vzniklé situace. Kompletní zápis ze zastupitelstva je dostupný na webu města www.vbites.cz. Zastupitelé si sami musí sáhnout do vlastního svědomí, proč schválením alespoň jedné z navrhovaných variant programu vlastní zasedání zastupitelstva nepodpořili. Další zasedání zastupitelstva města s téměř totožným programem bylo svoláno na 25. února. S ohledem na uzávěrku Zpravodaje vás budu o průběhu tohoto jednání informovat v jeho příštím čísle. Z důležitých bodů programu bych však ještě zmínil dva, které jistě budou předmětem diskuse.

Číst více...

Slovo starosty 01/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v pondělí 3. prosince byl na zasedání zastupitelstva schválen rozpočet města na příští rok. Za výší rozpočtu cca 225 milionů korun musíme vidět především revitalizaci základní školy. To je zásadní akce letošního roku 2019. Té se týkají i úvěry na cca 82 milionů korun, které zastupitelstvo přijalo pro zajištění finančního krytí této akce. V závěru letošního roku bychom pak z předpokládané dotace ve výši 43 mil. Kč měli uhradit více než polovinu přijatého úvěru. Jeho zbývající část bude splácena po dobu následujících osmi let. S financemi musíme zacházet nyní zvláště obezřetně - čekáme na konečný výsledek hospodaření letošního roku 2018. V případě některých plánovaných investičních akcí jsme, v návaznosti na předpoklad plnění rozpočtu daňovými příjmy roku 2019, připraveni odsunout jejich zahájení až na druhou polovinu roku. Detailní zpřesnění rozpočtu bude provedeno na únorovém zasedání zastupitelstva.

Číst více...

Slovo starosty 02/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

mrazivé počasí začátku roku nám zkomplikovalo některé stavební práce na objektech prvního stupně základní školy. Akce revitalizace základní školy však pokračuje nezmenšeným tempem. U novější budovy v ulici Za Školou byla dokončena ocelová konstrukce nového stropu nad stávajícím patrem a na ní položena pojistná hydroizolace. Aktuálně se pracuje na sejmutí krytiny ze stávající střechy. Všechny tyto práce jsou přípravou pro nástavbu nového patra budovy a následné nové přestřešení objektu. Práce pokračují také na novém průčelí výše uvedeného objektu do ulice Na Valech. Historická budova školy dostává na svých dvou uličních fasádách do Tišnovské ulice a do náměstí Osvobození nová dřevěná okna. Uvnitř všech objektů pokračují odborné řemeslné práce podle jednotlivých dílčích harmonogramů.

Číst více...

Slovo z radnice 09/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
uplynulé tři měsíce probíhající revitalizace objektů základní školy Tišnovská – Za Školou prokázaly, že celková rekonstrukce budov prvního stupně školy je jednoznačně řešením, které bylo s ohledem na zanedbaný technický stav objektů nezbytné. Kvůli termínům celého procesu veřejné soutěže a detailního projednání podmínek výstavby před podpisem smlouvy se zhotovitelem akce byla vlastní stavba oproti původnímu předpokladu předána zhotoviteli a zahájena o necelý měsíc později. Navíc byly v období prvních dvou měsíců stavební činnosti během bouracích prací zjištěny nové technické skutečnosti na stávajících objektech, jejichž dořešení má časový vliv na technologické procesy vlastní výstavby. Po jednání se zhotovitelem – firmou IMOS – jsme rozhodli, že předpokládané dílčí střídavé využívání školních budov po prázdninách není reálné a budeme dál pokračovat současně v rekonstrukci obou hlavních objektů školy (Tišnovské a Za Školou). To ovšem znamenalo zajistit od září do prosince náhradní prostory pro deset tříd prvního stupně školy. Již před zahájením akce jsme byli připraveni na různé varianty průběhu výstavby a tato byla jedna z nich. Požádali jsme proto architekta Kunčíka o rychlý návrh nutných úprav v bu dově mateřské školy na náměstí. Tam budou do prosince umístěny tři třídy. Další nutné úpravy se týkaly budovy bývalého Alkosu, kam bude přesunuta školní družina. V rekordně krátké době se podařilo schválení úprav jak hygienou, tak hasiči. U zbývajících sedmi tříd nám vyšli vstříc ředitelé bítešských škol. V budově střední školy najde azyl jedna třída a na základní umělecké škole dvě. Zbylé čtyři třídy budou umístěny v odborných učebnách druhého stupně základní školy na Sadové. V Alkosu se plánuje provoz družiny i po Novém roce, prostory chce využívat i TJ Spartak, který chce těsněji rozvíjet vztah se základní školou. Navíc se do těchto prostor ještě podařilo umístit jednu třídu základní speciální školy, jejíž objekt na Tišnovské naléhavě volá po rekonstrukci. Vedení města, školy a učitelé dělají všechno pro to, aby zajistili dětem kvalitní výuku i ve výše uvedených náhradních prostorách. Je rovněž důležité, že provoz školní kuchyně a jídelny pro všechny žáky bude zajištěn již od počátku školního roku – od 4. září. Prosím tímto rodiče o pochopení a shovívavost. Jsem přesvědčen, že výsledný stav školy po revitalizaci bude za to stát. 

Číst více...

Slovo z radnice 07-08/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

v pondělí 11. června se na radnici uskutečnilo významné jednání, při kterém byla podepsána smlouva o dílo na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Za dodavatele stavby IMOS Brno a.s. dokument podepsal předseda představenstva firmy Ing. Robert Suchánek. Jednání se kromě vedení města zúčastnili i zástupci majetkového odboru města a ředitel a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy. Následovalo předání staveniště a v následujících dnech zahájení vlastní stavby na staré budově na ulici Tišnovská. V novější budově Za Školou doběhl závěr školního roku bez omezení. Přes prázdniny – v souladu s harmonogramem projektu – budou prováděny práce ve všech budovách. Zvláštní pozornost bude dodavatel revitalizace věnovat spojovacímu krčku obou hlavních budov, kde je kuchyně a jídelna. Podle dohody s dodavatelskou firmou bude jídelna žákům k dispozici od začátku školního roku, i když po pomocném schodišti zvenčí. Teprve v prvních prázdninových týdnech uvidíme, jakým tempem se stavba rozběhne, a podle toho budeme řešit postup práce na celém objektu. Pokud situace bude vyžadovat současné uzavření obou budov školy, máme připraveny náhradní prostory pro výuku.

Číst více...