Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 05/16

starosta1Vážení spoluobčané,

v pondělí 11. dubna 2016 začala společnost Outulný VHS spol. s r.o. s frézováním asfaltových vrstev komunikace ul. Na Valech a následnou demolicí domu u křižovatky ul. Na Valech a ul. Růžová a se stavebními pracemi na kanalizaci ul. Na Valech. Tím byla zahájena první etapa stavebních prací na akci rekonstrukce komunikace ul. Na Valech a ul. Pod Hradbami včetně vybudování nové kruhové křižovatky v prostoru s ul. Růžová. V prvních dnech se objevily komplikace související se změnou režimu dopravy, bylo proto nezbytné zamezit průjezd vozidlům nad 3,5t. Prostorem, i přes zákaz jezdily kamiony, jeden z nich dokonce vyvrátil sloup veřejného osvětlení u restaurace „Na Základně“. Z těchto důvodů jsme proto uzavřeli výjezd z Masarykova náměstí. Z ul. Růžová a ul. Pod Hradbami byl průjezd omezen zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu. Dnes je tak průjezd již jednoznačně definován výhradně pro dopravní obsluhu - tedy pro občany nebo firmy, kteří za zákazem mají trvalé bydliště, nebo tam mají sídlo firmy nebo její provozovnu. Tento režim, který umožňuje průjezd velké části místních občanů uvedenými komunikacemi, bude trvat do počátku června. Následně bude prostor křížení všech uvedených ulic z důvodů prací pro provádění vlastní kruhové křižovatky uzavřen úplně. Náhradní dopravní trasy vedoucí zejména ulicemi Za Potokem, Kostelní, Hrnčířská, případně spojovací komunikací mezi ul. Lánice a PBS a.s., budou od tohoto okamžiku přibližně na šest týdnů zasaženy nejvyšší dopravní frekvencí. Zprovoznění ul. Na Valech a kruhové křižovatky je totiž předpokládáno k 15. červenci 2016. Po tomto datu dojde na celém území města k zásadnímu ulehčení dopravních komplikací spojených se stavbou. Zbývající úsek ul. Pod Hradbami bude rekonstruován do začátku letošního září. Během této závěrečné etapy prací bude zvýšenou dopravou zasažena zejména ul. Za Potokem. Stav povrchu vozovky této ulice, která umožnila převést náhradní dopravu, jak při rekonstrukci náměstí, tak při současné akci, je prakticky dožilý, a proto v nejbližších letech bude zahrnut do plánu oprav místních komunikací města. Na „Tradiční Bítešské hody“ pak budou všechny opravené komunikace a křižovatka průjezdné. Následné dokončování chodníků, terénních úprav a veřejného osvětlení již nebudou mít podstatný vliv na omezení dopravy v uvedených ulicích.

Číst více...

D1 modernizace - úsek 22. EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů

Oznámení o postupu prací a dopravních omezeních na dálnici D1:

na základě smlouvy, která byla uzavřena dne 8.4.2016 mezi ŘSD ČR a zhotovitelem " Společnosti pro modernizaci D1, úsek 22“, (sdružením ALPINE Bau CZ a.s. - OHL ŽS a.s. - EUROVIA CS, a.s.) - vedoucí: ALPINE Bau CZ a.s., Vám oznamujeme, že zhotovitel zahájil stavební práce dne 14.4.2016.

Číst více...

Uzavírka ulice Na Valech

Vážení občané,

oznamujeme Vám, že z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci ulice bude od pondělí 11. dubna 2016 bude uzavřena ulice Na Valech a to od křižovatky s ulicí Tišnovská až po křižovatku s ulicí Růžová. Obě křižovatky budou průjezdné. Pouze křižovatka s ulicí Růžová bude podle potřeby a z důvodu bezpečnosti celá uzavřena na nezbytně krátkou dobu. Vjezd vozidel s povolením stavby a zákazníkům firem v ulici Na Valech bude umožněn do doby, dokud tam nepostoupí stavební činnost zhotovitele.

Stávající autobusové zastávky „U ŠKOLY“ budou po celou dobu rekonstrukce (od 11.04.2016 do 15.07.2016) přemístěny na náměstí Osvobození ke kostelu.

Místní doprava bude vedena ve směru na Tišnov ulicí Hrnčířská a ve směru od Tišnova ulicí Kostelní. Tranzitní a nákladní doprava bude vedena po objízdných trasách.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

Slovo z radnice 04/16

starosta1Vážení spoluobčané,
rád bych vás všechny pozval na počátku tohoto měsíce v sobotu 2. dubna 2016 k účasti na tradičním cyklistickém závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. Ten každoročně pořádá TJ Favorit Brno ve spolupráci především s městem Velká Bíteš a TJ Spartak Velká Bíteš. Loňská změna startu a cíle tohoto závodu a jejich umístění z Brna do Velké Bíteše je pro mne osobně změnou, která nám dává šanci přesunout hlavní část tohoto tradičního zahájení cyklistické jihomoravské sezóny na území Kraje Vysočina a obohatit jej o doprovodný kulturní program o prvky našeho města a blízkého regionu. Pro letošní rok to bude koncert dechové hudby Muzikantů Ladislava Prudíka a dále pak vyhlášení vítězů a předání ocenění autorům nejlepších prací výtvarné soutěže, kterou pro žáky bítešských základních škol vyhlásila Základní škola Sadová. Poděkování za dlouholetou podporu a zázemí pro cyklistiku, a to nejen městu, ale i všem bítešákům vyslovili zástupci pořadatelské TJ Favorit Brno při jednání organizačního výboru v minulém měsíci. Během tohoto jednání byly rovněž projednány další možnosti spolupráce, jako například organizace mistrovství republiky historických velocipedů ve Velké Bíteši v příštím roce či případné přesunutí republikového mistrovství některé cyklistické kategorie do našeho města v návaznosti na společné aktivity s partnerskými městy turistické destinace Koruna Vysočiny.

Číst více...

Slovo z radnice 03/16

starosta1Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl obdobím pokračování příprav na letošní „stavební sezonu“ města. Uskutečnilo se několik koordinačních jednání, týkajících se rekonstrukcí silnic Na Valech, Pod Hradbami a Lánice. Z nich vyplynula následující aktuální časová upřesnění realizace uvedených staveb. V případě rekonstrukce ulice Lánice, akce Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci které budou současně rekonstruovány stávající a dobudovány nové úseky hlavních řadů vodovodu a kanalizace SVK Žďársko a též provedena dešťová kanalizace města z prostoru ulice Tyršova a opraveny některé stávající chodníky, bude v letošním roce s největší pravděpodobností proveden úsek od stávajícího spodního výjezdu z lokality Chobůtky po současný vjezd do mateřské školy Lánice. Plánovaný navazující úsek od školky po „mejto“ byl přesunut až na rok 2017, kdy bude současně dobudována stavba až po konec zástavby ulice Lánice ve směru na Osovou Bítýšku. Letošní práce budou od 1. června do 15. července prováděny na vodovodu a kanalizaci, a sice za částečného omezení dopravy a jejího řízení semafory. Od poloviny července do září pak budou práce na vlastní vozovce pokračovat při úplné uzavírce vozovky. V případě výstavby okružní křižovatky u náměstí a rekonstrukcí navazujících komunikací Na Valech a Pod Hradbami byl potvrzen termín 1. duben pro zahájení stavebních prací v úseku od základní školy po ulici Růžovou při částečné a dále pak úplné uzavírce vozovky. K 15. červenci bude nová komunikace na Valech zprůjezdněna přes prostor plánované křižovatky při ulici Růžová. Práce budou následně pokračovat v úseku ulice Pod Hradbami za úplné uzavírky komunikace. V termínu 8. září bude zprůjezdněn tento úsek ulice včetně nové okružní křižovatky. Dokončení celé stavby včetně chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a administrace je stanoveno na konec října.

Číst více...

Změna pracovní doby pro veřejnost

Vážení občané,

upozorňujeme na změnu pracovní doby pro veřejnost na Městském úřadě ve Velké Bíteši, která bude od 1.3.2016 v následujícím rozsahu:

 

Pracovní doba:

Pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
Středa 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek neúřední den

Pátek 08:00 – 11:30, 12:30 – 13:30

Číst více...