Městský úřad a samospráva

Prodej pozemků na Babinci

Záměr prodeje pozemků na Babinci

 

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  záměr prodat:

 

-       část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-       soubor pozemků sestávající z části pozemku p.č. 2539/120 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš současně s částí pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-       pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za

-       nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,

-       se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

-       se složením kauce ve výši 50.000,-- před podáním nabídky kupní ceny.

 

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, příp. souboru pozemků, do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, příp. minimálně na jednom ze souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, příp. souboru pozemků.

 

Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr úplatného převodu výše uvedených pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš zrušit.

 

Více informací na úřední desce Městské úřadu ve Velké Bíteši.

Číst více...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš: Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2016, které se bude konat dne 13.06.2016 v 18:00 hodin v kulturním domě.

Město Velká Bíteš dokument pdf ke stažení 467.96 Kb

Přerušení dodávky el. energie

Vážení občané,

oznamujeme Vám, že dne 17.6.2016 od 7:30 do 16:00 bude přerušena dodávka elektrické energie.

Vypnutá oblast: Masarykovo náměstí č.1, ul. Pod Hradbami č.304, část ul. Růžová č. 137, 138, 139, 140,150,151 a část ul. Na Valech od světelné křižovatky po popisné č. 355.

Město Velká Bíteš Preruseni_dodavky_energie_17-06-2016.pdf 264.69 Kb

Slovo z radnice 06/16

starosta1Vážení spoluobčané,

probíhající rekonstrukce ulice Na Valech a výstavba kruhové křižovatky u Masarykova náměstí jsou v našem městě momentálně aktuálním tématem číslo jedna. Na křižovatce ulic Na Valech – Růžová pokračují práce podle harmonogramu stavby. Při demolici dvou domů u křižovatky objevila archeologická společnost Pueblo historické artefakty předběžně datované do 13. století. Po zadokumentování nálezu pokračovala stavba naplno v celém svém rozsahu bez dalšího přerušení. Ke konci měsíce byl téměř dokončen hlavní kanalizační sběrač v ulici Na Valech a probíhaly práce na přepojování jednotlivých kanalizačních přípojek. V koordinaci se společností EON probíhaly výkopové práce a ukládka budoucího elektrického kabelového vedení v ulici Na Valech a dále překládky vedení EON a O2 v prostoru nové kruhové křižovatky. K nim se v druhé polovině měsíce přidaly i práce na přeložce vodovodu SVK Žďársko. Souběžně s pracemi na inženýrských sítích byly prováděny sanační práce na vlastní krajské komunikaci. Firma Outulný VHS spol. s r.o. pokládala na zhutněnou zemní pláň geotextilii a první vrstvu hrubého drceného kameniva. Termín zprůjezdnění „Valů“ a nové křižovatky 15. července je pro dodavatele stavby stále závazný. Proto je nutné téměř každodenní upřesňování koordinace mezi jednotlivými pracemi na staveništi od ulice Růžové po základní školu. I na této stavbě se přesvědčujeme, že nás však stále má co překvapit. Těsně před započetím přeložky O2 nám bylo sděleno, že nad rámec sjednané přeložky byl techniky O2 vyhodnocen navazující stávající úsek kabelového vedení od křižovatky k východní kašně na Masarykově náměstí jako technicky problematický, a z toho důvodu má zájem O2 vyměnit i tuto část kabelu. O2 navrhovalo trasu vést kolem GE Money Bank (MONETA Money Bank) pod nové žulové schody, potom rozdlážděnou částí chodníku s napojením trasy na chráničku pod komunikací, kterou měli zanesenu v plánech. S tímto řešením jsme nesouhlasili. Bylo ověřeno, že žádná chránička pod komunikací při rekonstrukci náměstí nebyla nalezena a zadláždit pouze část chodníku bylo pro nás nepřijatelné. S ohledem na stav kabelu jsme však po delším rozhodování přistoupili na řešení, které zaručí výměnu nevyhovujícího kabelu na náklady O2 a současně zpětnou úpravu dotčených povrchů bez viditelných změn oproti současnému stavu. Trasa kabelu kolem GE Money Bank (MONETA Money Bank) tak povede pod úzkým chodníkem při vozovce, dále O2 provede protlak pod vozovkou ke kašně do prostoru přepojení kabelu. Chodník následně zadláždí v celé šíři firma SATES, která pokládala dlažbu při rekonstrukci náměstí a kterou si jako subdodavatele dlaždičských prací na křižovatce zvolila i firma Outulný VHS.

Číst více...

Slovo z radnice 05/16

starosta1Vážení spoluobčané,

v pondělí 11. dubna 2016 začala společnost Outulný VHS spol. s r.o. s frézováním asfaltových vrstev komunikace ul. Na Valech a následnou demolicí domu u křižovatky ul. Na Valech a ul. Růžová a se stavebními pracemi na kanalizaci ul. Na Valech. Tím byla zahájena první etapa stavebních prací na akci rekonstrukce komunikace ul. Na Valech a ul. Pod Hradbami včetně vybudování nové kruhové křižovatky v prostoru s ul. Růžová. V prvních dnech se objevily komplikace související se změnou režimu dopravy, bylo proto nezbytné zamezit průjezd vozidlům nad 3,5t. Prostorem, i přes zákaz jezdily kamiony, jeden z nich dokonce vyvrátil sloup veřejného osvětlení u restaurace „Na Základně“. Z těchto důvodů jsme proto uzavřeli výjezd z Masarykova náměstí. Z ul. Růžová a ul. Pod Hradbami byl průjezd omezen zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu. Dnes je tak průjezd již jednoznačně definován výhradně pro dopravní obsluhu - tedy pro občany nebo firmy, kteří za zákazem mají trvalé bydliště, nebo tam mají sídlo firmy nebo její provozovnu. Tento režim, který umožňuje průjezd velké části místních občanů uvedenými komunikacemi, bude trvat do počátku června. Následně bude prostor křížení všech uvedených ulic z důvodů prací pro provádění vlastní kruhové křižovatky uzavřen úplně. Náhradní dopravní trasy vedoucí zejména ulicemi Za Potokem, Kostelní, Hrnčířská, případně spojovací komunikací mezi ul. Lánice a PBS a.s., budou od tohoto okamžiku přibližně na šest týdnů zasaženy nejvyšší dopravní frekvencí. Zprovoznění ul. Na Valech a kruhové křižovatky je totiž předpokládáno k 15. červenci 2016. Po tomto datu dojde na celém území města k zásadnímu ulehčení dopravních komplikací spojených se stavbou. Zbývající úsek ul. Pod Hradbami bude rekonstruován do začátku letošního září. Během této závěrečné etapy prací bude zvýšenou dopravou zasažena zejména ul. Za Potokem. Stav povrchu vozovky této ulice, která umožnila převést náhradní dopravu, jak při rekonstrukci náměstí, tak při současné akci, je prakticky dožilý, a proto v nejbližších letech bude zahrnut do plánu oprav místních komunikací města. Na „Tradiční Bítešské hody“ pak budou všechny opravené komunikace a křižovatka průjezdné. Následné dokončování chodníků, terénních úprav a veřejného osvětlení již nebudou mít podstatný vliv na omezení dopravy v uvedených ulicích.

Číst více...

D1 modernizace - úsek 22. EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů

Oznámení o postupu prací a dopravních omezeních na dálnici D1:

na základě smlouvy, která byla uzavřena dne 8.4.2016 mezi ŘSD ČR a zhotovitelem " Společnosti pro modernizaci D1, úsek 22“, (sdružením ALPINE Bau CZ a.s. - OHL ŽS a.s. - EUROVIA CS, a.s.) - vedoucí: ALPINE Bau CZ a.s., Vám oznamujeme, že zhotovitel zahájil stavební práce dne 14.4.2016.

Číst více...