Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 07-08/16

starosta1Vážení spoluobčané,
velká část z nás s napětím očekává polovinu července. Termín, kdy je naplánováno zprůjezdnění úseku rekonstruované ulice Na Valech od ulice Růžové po základní školu včetně nové okružní křižovatky. Pokud alespoň občas sledujete průběh stavebních prací na této akci, musíte mi dát za pravdu, že rekonstrukce ulice byla městem a Krajem Vysočina připravena „za minutu dvanáct“. Dožilá vozovka a chodníky, nevhodně výškově uložená kanalizace, chybějící veřejné osvětlení, vzdušné vedení v trasách předzahrádek rodinných domů, pozičně a výškově komplikovaná křižovatka s ulicí Za Školou u základní školy bez navazujícího přechodu od autobusové zastávky. Je toho ještě víc co tato investiční akce vyřeší. Jsem přesvědčen, že k budoucí spokojenosti občanů města. Chtěl bych již v pomyslném „poločase“ akce, kdy se stavební práce pomalu přesouvají do zbývajícího úseku v ulici Pod Hradbami, poděkovat především vám všem, kterým stavba více či méně zasáhla do vašeho běžného života či podnikání. Za vaši trpělivost a vstřícnost ke změnám, které jsou v oblasti dopravy pro naše město potřebné. Dodavatelská společnost Outulný VHS spol. s r.o. dosud dodržuje rámcový harmonogram akce a ani dodatečná oprava části vodovodního řadu Svazkem vodovodů a kanalizací v ulici Na Valech či složitější lokální kácení vzrostlé zeleně ve stejném úseku, související kromě vodovodu též s přelo žkou plynovodního potrubí a přesunem autobusové zastávky, nebyly důvodem pro prodlužování termínů výstavby. Předpokládám, že termín zprůjezdnění první části stavby bude dodržen a celá akce pak bude stavebně dokončena do letošních hodů.

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

ul. Za Školou (mimo č.p. 560, 577, 647, 399), Na Valech č.p. 264, 331, 353, 500, 581 a parcela č. 1339/12

Město Velká Bíteš soubor PDF ke stažení 508.89 Kb

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Vypnutá oblast: trafostanice "Školka" - ul. U Stadionu popisná čísla uvedená v pdf dokumentu.

Město Velká Bíteš soubor PDF ke stažení 560.92 Kb

Prodej pozemků na Babinci

Záměr prodeje pozemků na Babinci

 

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  záměr prodat:

 

-       část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-       soubor pozemků sestávající z části pozemku p.č. 2539/120 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/120 o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš současně s částí pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označené p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-       pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za

-       nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1200,-Kč/m2,

-       se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

-       se složením kauce ve výši 50.000,-- před podáním nabídky kupní ceny.

 

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku, příp. souboru pozemků, do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, příp. minimálně na jednom ze souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, příp. souboru pozemků.

 

Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr úplatného převodu výše uvedených pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš zrušit.

 

Více informací na úřední desce Městské úřadu ve Velké Bíteši.

Číst více...