Městský úřad a samospráva

Společně pro zlepšení stavu veřejného prostranství

Město Velká Bíteš již delší dobu spolupracuje s občany města na zlepšování stavu veřejného prostranství ve městě. K tomuto účelu byl na webovém portálu www.vbites.cz v sekci Užitečné odkazy zřízen odkaz Hlášení závad ve městě, díky kterému se na základě podnětu občanů podařilo do dnešního dne opravit či zrealizovat nově lokální úpravy chodníků, jejich bezbariérové úpravy, opravy a doplnění veřejného osvětlení či úpravy konkrétních ploch vzrostlé zeleně a trávníkových ploch. Podnět, který občané městu prostřednictvím webu sdělí, jsou automaticky zadávány do radničního informačního systému, na základě kterého majetkový odbor města společně s Technickými službami připraví řešení pro každý z přijatých podnětů. Do systému má přístup vedení města a může tak kontrolovat stav a řešení všech podnětů

Přes skutečnost, že tato forma oznamování závad je řešením, jak o dané věci nejkratší cestou informovat vedení města a záležitosti dořešit, velká část občanů s oznámením problémů ve svém okolí otálí a neví si rady. Po projednání v radě města a po diskusi v zastupitelstva města jsme pro řešení problémů na úseku stavu veřejného prostranství, kromě výše uvedené cesty oznámení přes web města, připravili pro občany ještě navíc konkrétní kontaktní osoby, které budou podněty občanů evidovat a předávat do stávajícího systému k řešení. Za majetkový odbor městského úřadu je to jeho vedoucí Ing. Ladislav Rada, za vedení města pak radní pan Alois Špaček. Kontakty na uvedené osoby naleznete na webu města.

Vzhledem k tomu, že na posledním jednání zastupitelstva města se aktivně k řešení problematiky stavu veřejného prostranství přihlásil rovněž jeden člen z řady zastupitelů, kteří nejsou součástí koalice, jsem potěšen, že snaha o zlepšení života v našem městě se tak snad konečně stává společnou snahou všech zastupitelů, bez rozdílu příslušnosti ke konkrétní straně či skupině, zastoupené v současném zastupitelstvu.

Ing. Milan Vlček

starosta města

Chováte se při užívání veřejného prostranství jako doma?

V poslední době se na území našeho města množí případy nepovoleného záboru veřejného prostranství. V souvislosti s probíhajícími novostavbami a rekonstrukcemi nemovitostí (opravy zdí a fasád, odizolování a zateplování objektů) se setkávají strážníci městské policie i pracovníci odboru majetkového  s celou řadou nepovolených záborů veřejného prostranství a komunikačních ploch. Stavebníci často v časovém tlaku souvisejícím se zařizováním veškerých záležitostí ohledně rekonstrukce bytu či objektu bohužel mnohdy zapomínají na nutnost vyřídit si v dostatečném předstihu také povolení k využití veřejné plochy, chodníku, parkovacího místa nebo třeba i části vozovky. Jelikož veřejné prostranství je prostorem, kde není žádným způsobem omezen přístup a pohyb veřejnosti, je nutné předem projednat zábor veřejného prostranství s odborem majetkovým, tímto  se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství k jiným účelům, než pro které je primárně určeno.  

Povolení záboru je spojeno s poplatky. Sazby za zábor veřejného prostranství jsou řešeny obecní vyhláškou o místním poplatku č. 6/2010 a její změnou č. 2/2011. Celková částka poplatku je násobkem sazby za 1 m2, tzn. že rozsah záboru v m2 je tedy násoben počtem dnů záboru. Sazby se liší podle druhu záboru. Další doplňující informace můžete získat telefonním kontaktu 566789131, případně na internetových stránkách www.vbites.cz (sekce „Potřebuji vyřídit“).

Rádi bychom, aby se nám všem v našem městě dobře žilo a to předpokládá dodržování určitých pravidel. Proto apelujeme na budoucí potencionální uživatele veřejného prostranství, aby se chovali k veřejnému majetku tak, jak by oni sami chtěli, aby se ostatní chovali k nim a k jejich majetku.  Současně tímto upozorňujeme občany, že od této chvíle budou referenti majetkového odboru ve spolupráci s Městskou policií Velká Bíteš věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Ing. Hana Žáková

Problematika veřejného prostranství ulice Lomená

V uplynulém týdnu byly na Městský úřad Velká Bíteš doručeny požadavky občanů ulice Lomená týkající se nápravy nedostatků na veřejném prostranství.  Informujeme tímto veřejnost, že komunikace, zeleň ani veřejné osvětlení dosud nebyly městu Velká Bíteš předány investorem výstavby dvou bytových domů a související infrastruktury v uvedené ulici firmou JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.. Z tohoto důvodu město Velká Bíteš v této lokalitě neprovádí žádnou údržbu. Pokud máte dotazy či připomínky týkající se ulice Lomená, obracejte se přímo na firmu JOKA Moravský Krumlov, s.r.o., která je vlastníkem zeleně i technické a dopravní infrastruktury.

Ing. Hana Žáková

Omezení provozu přes lávku v ulici Růžová

Oznamujeme občanům, že dne 23.9.2019 od 6.00 do 16.00 bude lávka v ulici Růžová uzavřena z důvodu opravy zábradlí.

Žádáme občany, aby po dobu uzavírky užili náhradní trasu ulicí Za Potokem.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 09.09.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Bezpečnost dětí je na prvním místě

Tisková zpráva 3. září 2019. Krajského ředitelství POLICIE kraje vysočina:

docZpráva ke stažení183 KB

Omezení provozu přes lávku a most v ulici Pod Hradbami

Oznamujeme občanům, že dne 28.8.2019 od 6.00 do 14.00 budou most i lávka v ulici Pod Hradbami uzavřeny z důvodu zpětné montáže lávky.

Vozidla budou po dobu uzavírky 28.8. 2019 odkláněna na objízdné trasy dle platného Opatření obecné povahy.

Žádáme občany, aby při pohybu stavbou dbali zvýšené opatrnosti, věnovali pozornost dopravnímu značení a řídili se pokyny policistů.