Městský úřad a samospráva

Slovo z radnice 03/17

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

počátkem února byly zahájeny práce na skrývkách zeminy a přípravách koridorů pro budování inženýrských sítí a komunikací na pozemcích první etapy nové lokality rodinných domků na Babinci. S ohledem na předpoklad poměrně velkého objemu odbagrované zeminy během stavebních prací byl celý projekt připraven tak, že téměř celá kubatura výkopů bude uložena zpět do terénních úprav na Babinci. Zde bude zpracována i část ornice na zelené plochy projektu. Zbývající část ornice bude uložena na skládku komunálního odpadu Technických služeb v katastru Osové Bítýšky a tam připravena pro rekultivaci skládky. V souladu s harmonogramem výstavby budou od března zahájeny práce na splaškové a dešťové kanalizaci a následně i na dalších inženýrských sítích.

Číst více...

Místní komunikace Pod Spravedlností

Vážení občané,
v souladu s výsledkem  jednání, jež se konalo dne 18.01.2016 v zasedací síni MěÚ Velká Bíteš  za účelem veřejného projednání připravované  opravy a úpravy ulice Pod Spravedlností ve Velké Bíteši, Vám předkládáme projektovou dokumentaci na tuto akci a žádáme Vás o sdělení věcných připomínek a požadavků k předmětnému záměru.

Tyto podněty podávejte písemně do 04.02.2016.

V listinné podobě je možné podání osobně na podatelně či vhozením do schránky ve vstupních vratech MěÚ Velká Bíteš nebo  prostřednictvím České pošty. V elektronické podobě je možné podání prostřednictvím elektronické podatelny či e-mailem na adresu mu@vbites.cz, případně ladislav.rada@vbites.cz.

Město Velká Bíteš C.2.I_Koordinacni_situace.pdf 551.04 Kb

Město Velká Bíteš C.2.II_Koordinacni_situace.pdf 506.17 Kb

Město Velká Bíteš C.2.III_Koordinacni_situace.pdf 434.31 Kb

Město Velká Bíteš D.1.1_Podelny_profil_komunikace-1.cast.pdf 159.19 Kb

Město Velká Bíteš D.1.1_Podelny_profil_komunikace-2.cast.pdf 160.33 Kb

Město Velká Bíteš D.101_Prehledna_situace.pdf 2.06 Mb

Slovo z radnice 01/16

starosta1Vážení spoluobčané,
vstupujeme již pošesté společně do nového roku. Vykročení do nového roku 2016 se poprvé uskuteční se schváleným rozpočtem města, který v sobě mimo jiné zahrnuje pravidla pro financování místních částí města, podporu kultury a sportu, plnohodnotné financování školských zařízení a příspěvkových organizací města nebo financování zřízení městské policie od 1. 7. 2016 a dále je doplněn dlouhodobě připravovanými investičními akcemi.
Rekonstrukce silniční sítě na území města bude pokračovat dvěma hlavními dopravními stavbami, které dozajista ovlivní život města a jeho obyvatel. První akcí bude realizace kruhové křižovatky v prostoru křížení ulic Na Valech, Růžová a Pod Hradbami v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, včetně rekonstrukce ulice Na Valech. Zde se bude jednat ve spolupráci s Krajem Vysočina nejen o přestavbu stávající dopravně závadné křižovatky a rekonstrukci vozovky, ale i o nové chodníkové plochy, přechody pro chodce, nové veřejné osvětlení a také přeložky a úpravy tras dalších inženýrských sítí. Tou druhou akcí, trvající až do poloviny roku 2017 pak bude rekonstrukce komunikace ulice Lánice, včetně staveb související drobné dopravní a technické infrastruktury prováděný ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Obě akce budou mít značný vliv na průjezdnost města osobními automobily v letošním roce, a to od počátku dubna do konce října.

Číst více...

Přerušení dodávky el. energie

Oznámení přerušení dodávky el.energie 9.3.2017 od 7:30 do 15:00. Vypnutá oblast Chobůtky (detaily v přiloženém souboru)

Město Velká Bíteš Soubor PDF ke stažení 249.21 Kb

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM: Uzavírka EXIT 162 a EXIT 168 Velká Bíteš

V souvislosti s Modernizací D1 – úsek 22 (EXIT 162  Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů) dojde ve dnech 25.2.2017 od 22.00 hod  do 26.2.2017  6.00 hod k úplnému uzavření pravého jízdního pruhu v EXITU 162 Velká Bíteš. Důvodem je osazení nových nosníků nadjezdu D1-204.1. Objízdná trasa bude vedena z EXITU 162 po silnici I/37 přes Velkou Bíteš (ul. Kpt. Jaroše) a dále po silnici II/602 (Karlov)  na exit 168 Devět křížů, kde bude možné najet zpět na D1. Náhradní termín prací byl stanoven na 4. a 5.3.2017 ve stejných časech.

Číst více...