Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 02/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

mrazivé počasí začátku roku nám zkomplikovalo některé stavební práce na objektech prvního stupně základní školy. Akce revitalizace základní školy však pokračuje nezmenšeným tempem. U novější budovy v ulici Za Školou byla dokončena ocelová konstrukce nového stropu nad stávajícím patrem a na ní položena pojistná hydroizolace. Aktuálně se pracuje na sejmutí krytiny ze stávající střechy. Všechny tyto práce jsou přípravou pro nástavbu nového patra budovy a následné nové přestřešení objektu. Práce pokračují také na novém průčelí výše uvedeného objektu do ulice Na Valech. Historická budova školy dostává na svých dvou uličních fasádách do Tišnovské ulice a do náměstí Osvobození nová dřevěná okna. Uvnitř všech objektů pokračují odborné řemeslné práce podle jednotlivých dílčích harmonogramů.

Číst více...

Slovo z radnice 09/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
uplynulé tři měsíce probíhající revitalizace objektů základní školy Tišnovská – Za Školou prokázaly, že celková rekonstrukce budov prvního stupně školy je jednoznačně řešením, které bylo s ohledem na zanedbaný technický stav objektů nezbytné. Kvůli termínům celého procesu veřejné soutěže a detailního projednání podmínek výstavby před podpisem smlouvy se zhotovitelem akce byla vlastní stavba oproti původnímu předpokladu předána zhotoviteli a zahájena o necelý měsíc později. Navíc byly v období prvních dvou měsíců stavební činnosti během bouracích prací zjištěny nové technické skutečnosti na stávajících objektech, jejichž dořešení má časový vliv na technologické procesy vlastní výstavby. Po jednání se zhotovitelem – firmou IMOS – jsme rozhodli, že předpokládané dílčí střídavé využívání školních budov po prázdninách není reálné a budeme dál pokračovat současně v rekonstrukci obou hlavních objektů školy (Tišnovské a Za Školou). To ovšem znamenalo zajistit od září do prosince náhradní prostory pro deset tříd prvního stupně školy. Již před zahájením akce jsme byli připraveni na různé varianty průběhu výstavby a tato byla jedna z nich. Požádali jsme proto architekta Kunčíka o rychlý návrh nutných úprav v bu dově mateřské školy na náměstí. Tam budou do prosince umístěny tři třídy. Další nutné úpravy se týkaly budovy bývalého Alkosu, kam bude přesunuta školní družina. V rekordně krátké době se podařilo schválení úprav jak hygienou, tak hasiči. U zbývajících sedmi tříd nám vyšli vstříc ředitelé bítešských škol. V budově střední školy najde azyl jedna třída a na základní umělecké škole dvě. Zbylé čtyři třídy budou umístěny v odborných učebnách druhého stupně základní školy na Sadové. V Alkosu se plánuje provoz družiny i po Novém roce, prostory chce využívat i TJ Spartak, který chce těsněji rozvíjet vztah se základní školou. Navíc se do těchto prostor ještě podařilo umístit jednu třídu základní speciální školy, jejíž objekt na Tišnovské naléhavě volá po rekonstrukci. Vedení města, školy a učitelé dělají všechno pro to, aby zajistili dětem kvalitní výuku i ve výše uvedených náhradních prostorách. Je rovněž důležité, že provoz školní kuchyně a jídelny pro všechny žáky bude zajištěn již od počátku školního roku – od 4. září. Prosím tímto rodiče o pochopení a shovívavost. Jsem přesvědčen, že výsledný stav školy po revitalizaci bude za to stát. 

Číst více...

Slovo z radnice 07-08/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

v pondělí 11. června se na radnici uskutečnilo významné jednání, při kterém byla podepsána smlouva o dílo na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Za dodavatele stavby IMOS Brno a.s. dokument podepsal předseda představenstva firmy Ing. Robert Suchánek. Jednání se kromě vedení města zúčastnili i zástupci majetkového odboru města a ředitel a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy. Následovalo předání staveniště a v následujících dnech zahájení vlastní stavby na staré budově na ulici Tišnovská. V novější budově Za Školou doběhl závěr školního roku bez omezení. Přes prázdniny – v souladu s harmonogramem projektu – budou prováděny práce ve všech budovách. Zvláštní pozornost bude dodavatel revitalizace věnovat spojovacímu krčku obou hlavních budov, kde je kuchyně a jídelna. Podle dohody s dodavatelskou firmou bude jídelna žákům k dispozici od začátku školního roku, i když po pomocném schodišti zvenčí. Teprve v prvních prázdninových týdnech uvidíme, jakým tempem se stavba rozběhne, a podle toho budeme řešit postup práce na celém objektu. Pokud situace bude vyžadovat současné uzavření obou budov školy, máme připraveny náhradní prostory pro výuku.

Číst více...

Slovo z radnice 03/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

jsem potěšen vašim zájmem o plány a záměry města, zejména pak o stav příprav investičních akcí města na letošní rok. Tyto akce jsou námi připravovány dlouhodobě, se záměrem zlepšit stávající a dotvořit nebo vybudovat novou městskou infrastrukturu týkající se života města a jeho obyvatel ve všech oblastech. Nejen dopravní, kulturní a sportovní, ale i v oblasti školství, sociální a zdravotnictví.

Číst více...

Slovo z radnice 01/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

naše společné symbolické vykročení do nového roku, odpoledne dne 1. 1. 2018 na Masarykově náměstí, je za námi a rok 2018 se pro nás všechny stal již realitou. Pozitivní změny ve městě, které letos připravuje bítešská radnice budou opět potřebovat vaši přízeň a podporu. Spoléhám na Vás, že jako v minulých letech si na věci dokážete najít svůj vlastní názor a snahám a záměrům města se budete snažit porozumět již na samém počátku přípravy jejich realizace.

Číst více...

Slovo z radnice 10/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

I když letošní bítešské hody jsou již za námi, příjemné dojmy a kladné hodnocení organizace a průběhu prakticky všech částí programu ve většině z nás jistě stále ještě přetrvávají. Poděkování všem organizátorům, zejména pak pracovníkům bítešského klubu kultury a všem aktérům hodů je jistě na místě. Během hodů jsem v našem městě přivítal návštěvu delegace z družebního města Hanušovce nad Topľou, v čele s přednostou městského úřadu Ing. Miroslavem Benčou. Hosty byli též členové souboru Vargovčan a ĽH Dzugasovci, kteří nás opět po třech letech příjemně potěšili hudbou a tancem v sobotu nejen na hodovém podiu, ale poté i na večerním společném „Česko – slovenském večeru s folklorem“ v kulturním domě. Program tradičních hodů letos navíc obohatilo slavnostní otevření nového náměstíčka za technickými službami a radnicí. Dvouhodinový kulturní program začal na hodovou středu bezprostředně po postavení máje. Pro mě byla milým překvapením jak vysoká účast občanů – většina z nich vydržela po celou délku programu, tak nadšení organizátorů – především Ivety Božkové ze svatebního salónu, úspěšně spolupracovaly též technické služby. Děkuji tedy nejen jim, ale všem účinkujícím, zvlášť souborům ZUŠ pod vedením pana ředitele Kratochvíla.

Číst více...

Slovo z radnice 09/17

Vážení spoluobčané,thumb_Starosta2
 

rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku je téměř za námi. Podle harmonogramu byla ke konci srpna zprůjezdněna tato zrekonstruovaná státní silnice I/37. Zbývající dokončení úprav veřejných ploch a chodníků, zejména pak v úseku mezi mateřskou školou a „Métem“, však bude probíhat ještě během září a října. Proto prosím s ohledem na zajištění vaší bezpečnosti, o zvýšenou pozornost při průchodu nebo průjezdu uvedeným úsekem Lánic.

Číst více...