Městský úřad a samospráva

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

 

komunikace: místní komunikace Sadová Velká Bíteš
v místě: místní komunikace Sadová Velká Bíteš – Obytný soubor RD – lokalita „Babinec“
termín: od 15.4. 2018
důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číst více...

Nová hlášení odstávek el. energie

Odstávka energie

Vážení spoluobčané,

 

na webové adrese https://portal.eon.cz/odstavky/www/?psc=59501 jsou vyvěšena nová hlášení o odstávkách el. energie v našem regionu.

 

Přejeme hezký den

Informace o připravované změně územního plánu

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí tímto informuje veřejnost, že v návaznosti na doporučení Rady města Velká Bíteš ze dne 12.3.2018 pořídit Změnu č.10 Územního plánu města Velká Bíteš,  

 

lze uplatnit návrhy na dílčí změny územního plánu , které budou řešeny v rámci  Změny č. 10 Územního plánu města Velká Bíteš.

 

Návrhy na dílčí změny ÚP lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu: Městský úřad Velká Bíteš ,odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 27.4.2018.

 

Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je k dispozici

a) na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz

b) na internetové adrese http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty#dokumenty-vystavba.

 

Změna č.10 ÚP města Velká Bíteš bude pořizována na náklady města Velká Bíteš.

 

Ve Velké Bíteši dne 14.3.2018

 

Ing. Ladislav Homola v.r.

vedoucí odboru výstavby a ŽP

Městského úřadu Velká Bíteš

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

komunikace: silnice č.III/3791a, č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši
v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš
termín: neděle dne 25.3.2018
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš

Číst více...

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - stanovení přechodné úpravy provozu

Krajský úřad Kraje Vysočina stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/37 v km cca 145,600 – 146,400 v úseku komunikace I/37 mezi křižovatkou s komunikací III/3791a až po křižovatku s komunikací II/602, v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

 

důvod: vedení objízdné trasy v rámci uzavírky Masarykova náměstí z důvodu pořádání cyklistického závodu
platnost stanovení: 25. 03. 2018

Číst více...