Městský úřad a samospráva

Vývoz digestátu

Vývoz začne pravděpodobně ve středu nebo čtvrtek tento týden.

Během cca 5-ti dnů by měl být vývoz ukončen v závislost na klimatických podmínkách.

 

Děkujeme za pochopení.

 

BIKOS spol. s r.o.

Oznámení o zahájení řízení

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice č. III/3924 Tasov – Holubí Zhoř

termín: 21.11. – 6.12. 2019

důvod: oprava

 

 

 

Číst více...

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

2019-11-11zakladni skolaV rámci oslav Dne vzniku samostatného Československa se v pátek 25. října od 16.00 hodin uskutečnila v Městském muzeu ve Velké Bíteši série tří přednášek o Janu Amosi Komenském, Žerotínech a jednotě bratrské. Následující slavnostní sobotní den 26. října byl rozdělený do dvou částí.

Číst více...

Slovo starosty 11/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

26. října byla slavnostním odhalením sochy Jana Amose Komenského a přestřižením pásky symbolicky zpřístupněna veřejnosti revitalizovaná základní škola. Mohu s uspokojením konstatovat, že revitalizace skončila úspěšně a škola již opět žije svým specifickým životem. Jako na začátku provozu každého nového díla řešíme pouze drobné provozní záležitosti – například dolaďujeme co nejoptimálnější seřízení systému topení a vzduchotechniky. Dva dny před otevřením školy, ve čtvrtek 24. října jsme za přítomnosti hostů, učitelů a žáků školy uložili do pamětních schránek školních budov dokumenty, které mapují naši současnost. Tak jako jsme my při začátku rekonstrukce s pohnutím prohlíželi sto let staré materiály, budou se třeba za dalších sto let podivovat naši potomci nad poselstvím, které jim tímto způsobem zanechali. Jednu pamětní schránku jsme zabudovali ve vstupní chodbě historické budovy na místo, kde byla původní pamětní schránka z roku 1904 a druhou ve vestibulu novější budovy v ulici Na Valech. Detailní zprávu o financování celé revitalizace jsme předložili na mimořádném semináři zastupitelstva na konci srpna. Veřejnost s ní seznámíme na internetových stránkách města během listopadu. Chtěl bych uvést na pravou míru různé fámy o ceně sochy Jana Amose Komenského. Smluvní cena tohoto uměleckého díla včetně osazení je 1,6 milionu korun plus DPH 15%. Od sponzorů se nám podařilo získat doposud 450 tisíc korun. V souvislosti s pořízením sochy připomínám, že rozhodnutí o pořízení tohoto díla nám ulehčil vyhraný soudní spor se společností M-silnice, který přinesl do městské pokladny mimořádný příjem ve výši přesahující 2,3 milionu korun. Další sponzoři přispěli do dnešního dne navíc částkou 110 tisíc na vybavení školy. I tyto subjekty jsme původně oslovili ohledně příspěvku na sochu. Škola však v samém závěru rekonstrukce potřebovala mimořádné peníze na vybavení nábytkem, proto byly tyto finanční prostředky dárců nasměřovány na jeho výrobu. Všem sponzorům touto cestou ještě jednou srdečně děkuji. S paní ředitelkou školy Věrou Kroutilovou jsem projednávali během uplynulého měsíce aktuální stav nábytku a školního vybavení a potřebu jejich doplnění či obměny. Odborné třídy jsou kompletně vybaveny nábytkem i pomůckami. V patnácti kmenových třídách je základní nábytek – lavice, židličky, stůl, židle a odkládací polička pro učitele.V některých třídách jsou nové vestavěné skříně. Pro třídy navrhuje paní ředitelka pořídit jednoduchý, účelný nábytek, aby si děti měly kam uložit třeba kufříky pro výtvarnou výchovu a podobně. Nábytek, který bude ladit se vzhledem tříd ve staré i nové budově. Shodli jsme se na tom, že škola bude definovat svoje požadavky do pololetí, aby od začátku příštího školního roku byl nový nábytek na místě. Rád bych jako dodavatele nábytku viděl některou z bítešských firem, která je v dosahu a je schopná provést drobné úpravy nebo detaily na míru. Vybavení školní jídelny také už morálně zastaralo a technicky je za zenitem. Takže i zde ještě nějaké náklady předpokládáme.

Číst více...

Úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů od roku 2020

Důvody:

  1. Legislativní

  2. Nárůst množství objemného odpadu, navýšení cen za likvidaci u ostatních položek mimo komunálního odpadu (každoročně o 10%) a velký nárůst cen u nebezpečného odpadu

  3. Zvýšené náklady na přepravu

 

Ad 1) Dne 15. 10. 2019 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o místních poplatcích, která představuje nové legislativní požadavky na celou problematiku místních poplatků, a to včetně dopadu do znění obecně závazných vyhlášek, tedy i do dotčené vyhlášky města.

 

Ad 2) V současné době občané Velké Bíteše hradí díky poplatku za komunální odpad pouze část nákladů spojených se sběrem, svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Ostatní úrovně systému nakládání s odpady, tj. svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, třídění odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, svoz a likvidace bioodpadu (1,5 tisíce nádob), svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (zde ceny narostly na dvojnásobek) atd., jsou plně hrazeny z rozpočtu města (finanční participace města tak činí cca 45%) a jsou ponižovány fakticky pouze o příjmy, které městu plynou od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr papíru, plastů a skla.

 

Ad 3) Do roku 2016 probíhala přeprava odpadu na městskou skládku ve vzdálenosti cca 5 km. Ta je nyní již uzavřena. Svoz a likvidace odpadů je v současné době realizován do spalovny v Brně (SAKO Brno) a hovoříme nyní o vzdálenosti cca 40 km (samozřejmě jednosměrně).

 

Závěr:

Snahou města je zmírnit, nebo lépe zastavit, trend budoucího zvyšování disproporce ve financování městského systému svozu komunálních odpadů, tj. reálné výše výdajů na straně města spojených s financováním městského systému nakládání s komunálními odpady a výběru poplatku za komunální odpad, který se od roku 2013 nenavyšoval. Přemýšleli jsme, zda v souvislosti s tímto uvažovaným navýšením poplatku o 200,- Kč (na osobu a rok) nejít i cestou osvobození některých sociálně ohroženějších skupin občanů. Porovnali jsme proto rozsah služby (1x týdně odvoz směsného odpadu, 1x týdně plast, papíry, kov a sklo podle naplněnosti, 1x týdně bioodpad), který stál dosud každého poplatníka 11,53 Kč/týden. Nově bude poplatník hradit 15,38 Kč/týden. Předmětem úpravy je tedy navýšení ceny stejné služby o 3,85/Kč na týden na poplatníka. Protože však poplatek za odpad je možné vnímat jako místní daň, nejde z pohledu poměrně nízkého rozdílu v ceně takové opatření dostatečně odůvodnit. Proto jsme k návrhu na osvobození posléze nepřistoupili.

 

 

 

           

 

                                                                                                              

Důvody:

1)      Legislativní

2)      Nárůst množství objemného odpadu, navýšení cen za likvidaci u ostatních položek mimo komunálního odpadu (každoročně o 10%) a velký nárůst cen u nebezpečného odpadu

3)      Zvýšené náklady na přepravu

 

Ad 1) Dne 15. 10. 2019 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o místních poplatcích, která představuje nové legislativní požadavky na celou problematiku místních poplatků, a to včetně dopadu do znění obecně závazných vyhlášek, tedy i do dotčené vyhlášky města.

 

Ad 2) V současné době občané Velké Bíteše hradí díky poplatku za komunální odpad pouze část nákladů spojených se sběrem, svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Ostatní úrovně systému nakládání s odpady, tj. svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, třídění odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, svoz a likvidace bioodpadu (1,5 tisíce nádob), svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (zde ceny narostly na dvojnásobek) atd., jsou plně hrazeny z rozpočtu města (finanční participace města tak činí cca 45%) a jsou ponižovány fakticky pouze o příjmy, které městu plynou od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr papíru, plastů a skla.

 

Ad 3) Do roku 2016 probíhala přeprava odpadu na městskou skládku ve vzdálenosti cca 5 km. Ta je nyní již uzavřena. Svoz a likvidace odpadů je v současné době realizován do spalovny v Brně (SAKO Brno) a hovoříme nyní o vzdálenosti cca 40 km (samozřejmě jednosměrně).

 

Závěr:

Snahou města je zmírnit, nebo lépe zastavit, trend budoucího zvyšování disproporce ve financování městského systému svozu komunálních odpadů, tj. reálné výše výdajů na straně města spojených s financováním městského systému nakládání s komunálními odpady a výběru poplatku za komunální odpad, který se od roku 2013 nenavyšoval. Přemýšleli jsme, zda v souvislosti s tímto uvažovaným navýšením poplatku o 200,- Kč (na osobu a rok) nejít i cestou osvobození některých sociálně ohroženějších skupin občanů. Porovnali jsme proto rozsah služby (1x týdně odvoz směsného odpadu, 1x týdně plast, papíry, kov a sklo podle naplněnosti, 1x týdně bioodpad), který stál dosud každého poplatníka 11,53 Kč/týden. Nově bude poplatník hradit 15,38 Kč/týden. Předmětem úpravy je tedy navýšení ceny stejné služby o 3,85/Kč na týden na poplatníka. Protože však poplatek za odpad je možné vnímat jako místní daň, nejde z pohledu poměrně nízkého rozdílu v ceně takové opatření dostatečně odůvodnit. Proto jsme k návrhu na osvobození posléze nepřistoupili.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 9/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.11.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...