Městský úřad a samospráva

Prodej pozemku pro výstavbu a následné provozování Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš

Město Velká Bíteš zveřejnilo na základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu a následné provozování Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš, a to prostřednictvím elektronické aukce. Podmínky provedení elektronické aukce jsou uvedeny v záměru, který je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš.

 

2022-03-10 dokument

ZPRÁVA OBYVATELŮM MĚSTA O DOMOVĚ DŮCHODCŮ VE VELKÉ BÍTEŠI

Téma místního domova důchodců, úvahy o jeho rozšíření či jeho vybudování v nové podobě, rozsah a kvalita poskytovaných služeb ve stávajících prostorách přízemí městské polikliniky, bylo stejně, jako téma výstavby místního supermarketu, více jak desítky let předmětem debat mezi obyvateli města i místními komunálními politiky. Teprve současné vedení města bylo vstřícné a nápomocné při zúročení mých dlouhodobých snah o výstavbu nového domova důchodců ve Velké Bíteši. Prvním krokem pro úspěšné zvládnutí celého záměru byla koupě pozemků v lokalitě U Stadionu městem v minulém volebním období a následné zpracování projektové dokumentace záměru domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkovém počtu 96 míst pro jeho klienty. Ve fázi projektování byl následně při opakovaných diskuzích s projektantem nad rozpracovaným projektem hledán vždy co nejlepší výsledek celého konceptu budoucího sociálního objektu ve městě.

Vzorem pro naše snažení byl obdobný sociální objekt v Pacově. Jeho financování bylo v té době pro město Pacov reálné, a to díky dotaci státu ve výši cca 85 mil. Kč, mimořádnému příspěvku Kraje Vysočina ve výši cca 20 mil. Kč a úhradě zbývajících nákladů ve výši cca 25 mil. Kč městem Pacov. Během období projektové přípravy našeho domova důchodců se však podmínky pro podporu výstavby sociálních objektů výrazně změnily. Jednak byl zmenšen rozsah státní finanční podpory pro obdobné stavby a rovněž byla zúžena podpora jen na kategorii nových sociálních objektů s nízkou kapacitou klientů, které ten náš bítešský několikanásobně převyšoval.

Po zpřesnění rozsahu budoucí stavby v projektové dokumentaci byly celkové náklady na výstavbu odhadnuty na 120 mil. Kč, přičemž projekt umožňuje rozdělení výstavby objektu na 2 samostatné etapy (1 etapa provozní a lůžková část s nákladem cca 80 mil. Kč a 2. etapa samostatné křídlo lůžkové části s nákladem cca 40 mil. Kč).

Za této situace současné vedení města hledalo způsoby, jak dosáhnout reálnou realizaci domova v co nejkratší době. Rozhodlo se pro prodej několika částí zakoupených pozemků (dnes po přeparcelování dotčeného území se jedná již o jeden scelený pozemek p.č. 4625 k.ú. Velká Bíteš), soukromému subjektu, který bude schopen objekt postavit a následně ho i dalších 25 let provozovat. K tomuto kroku jsme se odhodlali díky tomu, že informace o přípravě domova seniorů ve Velké Bíteši byla již veřejnou informací a město postupně oslovili 3 zájemci o případnou koupi uvedených, zástupci dvou z nich se navíc byli představit na jednání rady města. V případě jednoho zájemce byla dokonce městem přijata nabídka na prohlídku jeho stávajícího sociálního objektu. Pracovní skupina ve složení zástupců města JUDr. Aleny Malé, p. Aloise Špačka, zástupců stávajícího domova důchodců Bc. Petry Svobody a Ing. Evy Linhartové a společnosti TSVB Ing. Pavla Gaizury uvedený objekt navštívila, s výsledkem konstatování poměrně slušné úrovně poskytovaných služeb.

Po pečlivé a detailní přípravě záměru, jenž obsahoval tvrdé podmínky města pro vybudování a následné provozování zamýšleného domova důchodců, byl záměr prodeje dne 25. 11. 2020 zveřejněn na úřední desce MÚ po dobu 20 dní (dle zákona minimálně 15 dní). Minimální nabídková částka byla stanovena radou města na 1573,- Kč/m2, přičemž cena dle znaleckého posudku činila 1360,- Kč/m2. Výše minimální ceny byla stanovena vzhledem k podmínkám městem vyhlašovaného záměru a snaze vedení města dosáhnout v co nejkratší době již zmiňovaného zahájení výstavby domova pro seniory. Toto bylo ve výzvě stanoveno nejpozději do 30. 8. 2022. To vše v souladu s platným právním řádem České republiky.

Nabídku na koupi pozemku podal pouze 1 uchazeč. Po otevření obálky s nabídkou komisí ve složení Ing. Milan Vlček, Ing. Eva Linhartová, Bc. Petra Svoboda, MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Markéta Burešová, Ing. Pavel Bednář, Mgr. Jana Pelánová bylo konstatováno, že nabídku, při splnění všech podmínek vyhlášeného záměru, podala společnost DS Kamenice s.r.o., a to s nabídkovou cenou 1.600,- Kč/m2. Tento uchazeč nebyl ani jedním ze tří subjektů, kteří o záměr projevili zájem před vyhlášením záměru.

Nabídka byla radou města doporučena zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení na jeho zasedání dne 14. 12. 2020.

To, že se dle mého názoru tato standardní záležitost prodeje městského pozemku posune v rámci osmihodinového jednání zastupitelstva díky argumentaci opozičních zastupitelů do úrovně zpochybňování vhodnosti a správnosti postupu města při celém procesu přípravy prodeje uvedeného pozemku, mimo jiné pak opakováním argumentace o trestně právní odpovědnosti jednotlivých zastupitelů v tomto procesu, vedlo k dnes již známému zrušení záměru.

V opakovaném záměru, který byl na základě předchozího usnesení rady města vyhlášen na úřední desce MÚ dne 28. 6. 2021 po dobu 65 dnů, byla partnerem a administrátorem celého záměru nezávislá advokátní kancelář Mgr. Filipa Ledera. Tato kancelář dlouhodobě spolupracuje s městem Velká Bíteš a úspěšně město zastupuje zejména při složitějších právních kauzách. V rámci administrace advokátní kancelář oslovila v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č.16/14/20/ZM (Zastupitelstvo města Velká Bíteš přijímá usnesení, že záměr se odkládá a ukládá radě města, aby dopřipravila materiály, zejména aby oslovila nejméně 5 zájemců, které provozují tento typ služeb a požádala je o zaslání nabídky) 11 konkrétních provozovatelů obdobných sociálních služeb. Minimální nabídková částka byla stanovena radou města na 1.658,- Kč/m2, přičemž cena dle znaleckého posudku činila 1.370,- Kč/m2. Nabídku na koupi pozemku v rámci tohoto vyhlášení záměru nepodal žádný uchazeč.

Radou města bylo následně rozhodnuto o 3. zveřejnění záměru na prodej uvedeného pozemku, rovněž za organizace advokátní kanceláře Mgr. Ledera. V tomto záměru, který byl vyhlášen dne 3. 9. 2021, bylo kromě zveřejnění záměru na úřední desce v délce 62 dní ještě osloveno 7 konkrétních provozovatelů obdobných sociálních služeb (dle usnesení ZM RM měla povinnost oslovit minimálně 5 provozovatelů …). Aby nedošlo k případným pochybnostem o vhodnosti oslovených subjektů, ani v jednom případě se nejednalo o subjekty zřizované městem či krajem. Minimální nabídková částka byla stanovena radou města na 1.658,- Kč/m2, přičemž cena dle znaleckého posudku činila 1.370,- Kč/m2.

K otevření obálek nebyli zváni případní uchazeči, neboť jejich identifikace na podané nabídce nebyla městem požadována. Taková praxe byla při prodejích městských pozemků během uplynulých let totiž standardní záležitostí. V případě vyhlášené soutěže nikdo o účast na komisi nežádal.

Nabídku na koupi pozemku podali 2 uchazeči. Jedna z nich byla navíc překvapivě písemně označená jako nabídka společnosti SeneCura Holding s.r.o., druhá byla bez identifikace. Za této situace nebylo možno řešit případné přizvání uchazečů k jednání komise pro otevírání soutěžních obálek.

Po otevření obálky s nabídkou komisí ve složení Ing. Milan Vlček, MUDr. Svatopluk Horek, MUDr. Jaroslav Štefek, Ing. Pavel Bednář, Mgr. Jana Pelánová bylo konstatováno, že vítěznou nabídku, při splnění všech podmínek vyhlášeného záměru, podala společnost Domovy seniorů BeneVitea s.r.o., a to s nabídkovou cenou 2800,- Kč/m2. Druhý uchazeč společnost SeneCura Holding s.r.o. nabídla částku 2500,- Kč/m2 Informace o otevření nabídek komisí a vítězná nabídka byla radou města zaslána v podkladových materiálech zastupitelům dne 15. 11. 2021 k projednání a odsouhlasení na zasedání zastupitelstva dne 22. 11. 2021. Na tomto zasedání byl zastupitelům navíc doložen záznam z jednání na krajském úřadě Kraje Vysočina ze dne 15. 11. 2021, který zcela jasně doplnil zaslané materiály o průběh jednání s vedoucí sociálního odboru, týkající se názoru města a kraje na záměr prodeje pozemku a vybudování domova pro seniory ve Velké Bíteši.

Situace, která nastala při hodinovém projednávání bodu zasedání, týkajícího se prodeje uvedeného pozemku, se vymyká všem pro mě do té doby známým postupům při prodeji pozemku městem. Opětovné zpochybňování průběhu prodeje pozemku a následná snaha o předložení dodatečné nabídky společnosti SeneCura Holding s.r.o. prostřednictvím Mgr. Koubka z řady opozičních zastupitelů KDU-ČSL přímo na zasedání vyústilo za vzniklé vypjaté situace ke zrušení celého záměru.

Z celé situace jsem nabyl dojmu, že snahou opozice bylo pouze opětovné zastavení záměru prodeje, který však v celém svém rozsahu proběhl řádně a transparentně, v souladu s právním řádem. Všechny předchozí kroky města při přípravě záměru prodeje pozemku totiž byly opozicí rovněž výrazně zpochybňovány a kritizovány. Je s podivem, že tolik opozicí kritizovaný prodej pozemku pro domov seniorů cizímu subjektu v roce 2020 a 2021 vyústil během loňského roku v listopadu 2022 v separátní vyjednávání stejné opozice se subjektem, který v řádné soutěži nabídnul sám ze své vůle částku, která znamenala fakticky jeho prohru v této soutěži. Navíc vyjednávala za situace, kdy všichni zastupitelé bez rozdílu měli dostupné informace o výsledcích nabídkových cen obou uchazečů po otevírání nabídek. Je na zvážení, z jakého důvodu byla společnost SeneCura Holding s.r.o. vrácena zpět do hry a komu je tato situace přínosem. Nepravdivé argumenty a komentáře zastupitelů z řad opozice k soutěži, zamlžující odpověď na tuto otázku, jsou jen dokladem o způsobu jejich přemýšlení a jednání. To je nutné mít na zřeteli zejména do budoucna.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti rada města dne 31. 1. 2022 rozhodla o uskutečnění 4. zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 4625, a to prostřednictvím elektronické aukce. Odmítla tímto další snahy opozice o pouhé rozmělnění a oddálení přípravy tohoto dlouhodobě očekávaného sociálního objektu ve městě. Pouhé debatování o záměru bez konkrétně zpracovaných alternativních návrhů řešení, kterých jsme se za uplynulé dva roky od opozice nedočkali, je toho totiž jasným dokladem.

Milan Vlček, starosta města

Prezentace - Zahradní a krajinářská architektura

2022-03-01a zahradaPondělí 7. března 2022 od 17.00 hodin

Prezentace „ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA“ pohledem brněnského ateliéru architekta Ing. Zdeňka Sendlera pro širokou veřejnost

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Organizuje: Městský úřad Velká Bíteš

Učňovské kadeřnictví SOŠ Jana Tiraye - ceník

2022-02-28 Kadernictvi cenik

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 21.02.2022 v 14:30 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde

 

Číst více...