Městský úřad a samospráva

Úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů od roku 2020

Důvody:

  1. Legislativní

  2. Nárůst množství objemného odpadu, navýšení cen za likvidaci u ostatních položek mimo komunálního odpadu (každoročně o 10%) a velký nárůst cen u nebezpečného odpadu

  3. Zvýšené náklady na přepravu

 

Ad 1) Dne 15. 10. 2019 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o místních poplatcích, která představuje nové legislativní požadavky na celou problematiku místních poplatků, a to včetně dopadu do znění obecně závazných vyhlášek, tedy i do dotčené vyhlášky města.

 

Ad 2) V současné době občané Velké Bíteše hradí díky poplatku za komunální odpad pouze část nákladů spojených se sběrem, svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Ostatní úrovně systému nakládání s odpady, tj. svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, třídění odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, svoz a likvidace bioodpadu (1,5 tisíce nádob), svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (zde ceny narostly na dvojnásobek) atd., jsou plně hrazeny z rozpočtu města (finanční participace města tak činí cca 45%) a jsou ponižovány fakticky pouze o příjmy, které městu plynou od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr papíru, plastů a skla.

 

Ad 3) Do roku 2016 probíhala přeprava odpadu na městskou skládku ve vzdálenosti cca 5 km. Ta je nyní již uzavřena. Svoz a likvidace odpadů je v současné době realizován do spalovny v Brně (SAKO Brno) a hovoříme nyní o vzdálenosti cca 40 km (samozřejmě jednosměrně).

 

Závěr:

Snahou města je zmírnit, nebo lépe zastavit, trend budoucího zvyšování disproporce ve financování městského systému svozu komunálních odpadů, tj. reálné výše výdajů na straně města spojených s financováním městského systému nakládání s komunálními odpady a výběru poplatku za komunální odpad, který se od roku 2013 nenavyšoval. Přemýšleli jsme, zda v souvislosti s tímto uvažovaným navýšením poplatku o 200,- Kč (na osobu a rok) nejít i cestou osvobození některých sociálně ohroženějších skupin občanů. Porovnali jsme proto rozsah služby (1x týdně odvoz směsného odpadu, 1x týdně plast, papíry, kov a sklo podle naplněnosti, 1x týdně bioodpad), který stál dosud každého poplatníka 11,53 Kč/týden. Nově bude poplatník hradit 15,38 Kč/týden. Předmětem úpravy je tedy navýšení ceny stejné služby o 3,85/Kč na týden na poplatníka. Protože však poplatek za odpad je možné vnímat jako místní daň, nejde z pohledu poměrně nízkého rozdílu v ceně takové opatření dostatečně odůvodnit. Proto jsme k návrhu na osvobození posléze nepřistoupili.

 

 

 

           

 

                                                                                                              

Důvody:

1)      Legislativní

2)      Nárůst množství objemného odpadu, navýšení cen za likvidaci u ostatních položek mimo komunálního odpadu (každoročně o 10%) a velký nárůst cen u nebezpečného odpadu

3)      Zvýšené náklady na přepravu

 

Ad 1) Dne 15. 10. 2019 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o místních poplatcích, která představuje nové legislativní požadavky na celou problematiku místních poplatků, a to včetně dopadu do znění obecně závazných vyhlášek, tedy i do dotčené vyhlášky města.

 

Ad 2) V současné době občané Velké Bíteše hradí díky poplatku za komunální odpad pouze část nákladů spojených se sběrem, svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Ostatní úrovně systému nakládání s odpady, tj. svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, třídění odpadu, přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, svoz a likvidace bioodpadu (1,5 tisíce nádob), svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu (zde ceny narostly na dvojnásobek) atd., jsou plně hrazeny z rozpočtu města (finanční participace města tak činí cca 45%) a jsou ponižovány fakticky pouze o příjmy, které městu plynou od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr papíru, plastů a skla.

 

Ad 3) Do roku 2016 probíhala přeprava odpadu na městskou skládku ve vzdálenosti cca 5 km. Ta je nyní již uzavřena. Svoz a likvidace odpadů je v současné době realizován do spalovny v Brně (SAKO Brno) a hovoříme nyní o vzdálenosti cca 40 km (samozřejmě jednosměrně).

 

Závěr:

Snahou města je zmírnit, nebo lépe zastavit, trend budoucího zvyšování disproporce ve financování městského systému svozu komunálních odpadů, tj. reálné výše výdajů na straně města spojených s financováním městského systému nakládání s komunálními odpady a výběru poplatku za komunální odpad, který se od roku 2013 nenavyšoval. Přemýšleli jsme, zda v souvislosti s tímto uvažovaným navýšením poplatku o 200,- Kč (na osobu a rok) nejít i cestou osvobození některých sociálně ohroženějších skupin občanů. Porovnali jsme proto rozsah služby (1x týdně odvoz směsného odpadu, 1x týdně plast, papíry, kov a sklo podle naplněnosti, 1x týdně bioodpad), který stál dosud každého poplatníka 11,53 Kč/týden. Nově bude poplatník hradit 15,38 Kč/týden. Předmětem úpravy je tedy navýšení ceny stejné služby o 3,85/Kč na týden na poplatníka. Protože však poplatek za odpad je možné vnímat jako místní daň, nejde z pohledu poměrně nízkého rozdílu v ceně takové opatření dostatečně odůvodnit. Proto jsme k návrhu na osvobození posléze nepřistoupili.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 9/2019

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 11.11.2019 v 17:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

Číst více...

Upozornění

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Upozorňujeme občany, že v sobotu dne 26.10.2019 od 14.45h do 15.45 h bude uzavřena ulice Na Valech z důvodu slavnostního otevření ZŠ. Žádáme řidiče, aby v tomto období využili objízdnou trasu ulicí Hrnčířskou a Kostelní.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Číst více...

Slavnostní otevření Základní školy Velká Bíteš

EU sponzori

V sobotu 26. října 2019 proběhne od 15:00 hodin slavnostní otevření Základní školy Tišnovská 115 ve Velké Bíteši, která prošla během 14 měsíců celkovou revitalizací. Za pomoci Evropské unie bylo vytvořeno formou nástavby, přístavby a půdní vestavby devět nových odborných učeben včetně nezbytného vybavení. Škola je zateplena a všechny třídy mají zajištěnou rekuperaci vzduchu. Celkové náklady revitalizace školy dosáhly bezmála 120 mil. Kč, přitom přislíbená výše dotace činí téměř 43 mil. Kč. Stavbu realizovala stavební společnost IMOS Brno, a s..

Číst více...

Slovo starosty 10/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní bítešské hody máme za sebou a musím říci, že osobně je hodnotím jako celek velmi pozitivně. Samozřejmě každý má svůj názor na programovou nabídku, ale myslím, že většina návštěvníků hodů byla spokojena. V pondělí po hodové neděli jsme svolali mimořádnou radu města, na kterou jsme pozvali hlavní organizátory hodů, abychom společně projednali veškeré organizační záležitosti. Mezi nimi i ty, které asi běžný návštěvník hodů vůbec nepostřehl, ale kterých bychom se o příštích hodech chtěli vyvarovat. Šlo především o to, jak organizaci hodů zefektivnit a zlepšit. Zamýšleli jsme se i nad rozšířením programu, zejména pátečního. Ředitel ICKK Ing. Jelínek představil členům rady města svůj záměr využít hodový pátek k pořádání velkého rockového festivalu na Masarykově náměstí, a to buď od 12.00 hodin, případně od 14.30 hodin do cca 1.00 hodiny následující hodové soboty. Vstup na náměstí měl být za tímto účelem zpoplatněn. Rada města po diskusi rozhodla hlasováním o tom, že na bítešské hody v letech 2020 až 2022 tak jako dosud, nebude placeno vstupné na hodový program na náměstí a oficiálně odsouhlasila termíny hodů na následující tři roky. Současně doporučila řediteli ICKK řešit záměr pořádání rockového festivalu v jiné lokalitě města mimo náměstí, případně řešit akci tak velkého rozsahu samostatně mimo termín hodů. Příjemným společenským a kulturním oživením hodů byla letos návštěva starosty a vedení rakouského městyse Seefeld – Kadolz včetně dechové hudby Ortsmusik. Naši hosté byli zjevně navýsost spokojeni, dechová hudba nadchla mnohé Bítešáky a její členové ocenili celkovou úroveň programu a pochvalovali si, před jak početným publikem vystoupili. Návštěva rakouských partnerů na hodech byla součástí jednorázového projektu programu INTERREG Rakousko – Česká republika, který podporuje udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhá ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace v rámci Evropské unie. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci. V budoucnu hodláme řešit další případnou spolupráci obou municipalit, a to v oblasti sportu, kultury, školství nebo například hasičství.

Číst více...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: Silnice č.: II/379, III/3791
v místě: v k.ú.: Velká Bíteš, Vlkov

termín: 4.11.2019 - 10.11.2019

důvod: Modernizace elektrického vzdušného vedení V 422

 

 

 

Číst více...